logo
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Majątek Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 FILIA PUP W ŁAPACH
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
 CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
 AKTUALNOŚCI
plus Informacja o sytuacji na rynku pracy PUP w Białymstoku
 ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
minus Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
 PROJEKTY Z EFS
minus Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (V) RPOWP na lata 2014-2020
minus Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (V)
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP
 ŚRODKI PFRON
minus Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 BEZROBOTNY W URZĘDZIE
minus Informacja i Rejestracja
plus Świadczenia -Zasiłki
minus Poradnictwo Zawodowe
minus Pośrednictwo Pracy
plus Szkolenia
minus Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.
minus Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
plus Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia
minus Zaświadczenia-Kapitał początkowy
 EURES
minus Sieć Eures
 PRACODAWCA W URZĘDZIE
minus Pośrednictwo Pracy
   minus Zwolnienia Grupowe
   minus Zatrudnianie Cudzoziemców
minus Szkolenia
minus PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
plus Refundacje
minus Staż
plus Dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy lub bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną
plus Bony – Informacja dla Pracodawców
minus Dofinansowanie wyposażenia nowo otwartego Akademickiego Biura Karier
minus Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus USŁUGI SZKOLENIOWE
plus USŁUGI SPOŁECZNE
plus POZOSTAŁE USŁUGI
plus DOSTAWY
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 000 EURO
 OFERTY PRACY
minus Oferty - PSZ
 POMOC PUBLICZNA
minus Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej
 ZAŁATWIANIE SPRAW
minus Załatwianie spraw
 KONTROLE
minus Kontrole
 REJESTRY, EWIDENCJE, DECYZJE
minus Rejestry i Ewidencje
minus Decyzje
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


PRACODAWCA W URZĘDZIE > Pośrednictwo Pracy

POŚREDNICTWO PRACY

Pośrednictwo pracy jest jedną z podstawowych usług realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, polegającą na inicjowaniu i organizowaniu różnego rodzaju przedsięwzięć, których celem jest udzielanie pomocy:
• pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych
• bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w uzyskaniu  zatrudnienia odpowiadającego ich oczekiwaniom i możliwościom

Jeśli potrzebujecie Państwo zatrudnić pracownika zapraszamy do skorzystania z  usług pośrednictwa pracy.

Pracownicy na stanowisku ds Przyjmowania Ofert Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku (pokój 211 II piętro) pełnią dyżur w każdy wtorek do godz. 16 00

 Nasze usługi są bezpłatne!

I. Oferty pracy

1. Zgłaszanie ofert pracy:

 • Osobiście – pok.211, II piętro
 • faxem (85)732-00-02
 • pisemnie(poczta, internet)

UWAGA:
Zgodnie z art. 36 ust. 5a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2016 poz. 645tekst jednolity z późn. zmianami) pracodawca może  zgłosić ofertę pracy wyłącznie do jednego powiatowego urzędu pracy  właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce wykonywania pracy lub innego wybranego przez siebie urzędu.

Zgłoszenie oferty pracy powinno zawierać:

 • Nazwę i adres pracodawcy
 • formę prawną
 • liczbę zatrudnionych pracowników
 • numer REGON, PKD 2007, NIP
 • nazwę stanowiska pracy
 • wymagania - oczekiwania wobec kandydatów (wykształcenie, staż pracy, uprawnienia i umiejętności , znajomość jęz. obcych)
 • charakterystykę pracy/ zakres obowiązków
 • wysokość wynagrodzenia brutto
 • miejsce wykonywania pracy

Jeśli pracodawca zamierza zatrudnić kandydatów z państw UE/EOG  zgłoszenie powinno ponadto zawierać  informacje:

 • określenie poziomu znajomości jęz. polskiego oraz wskazanie w jakim języku powinny być składane dokumenty aplikacyjne
 • możliwości zakwaterowania, wyżywienia itp.

 

Zapraszamy do pobrania wzoru zgłoszenia wolnego miejsca pracy, który zawiera niezbędne informacje wymagane od pracodawców składających oferty pracy w urzędzie.

2.  Sposoby realizacji oferty pracy:

 • oferta otwarta -zawiera dane umożliwiające identyfikację pracodawcy (za zgodą pracodawcy)
 • oferta zamknięta - nie zawiera w/w danych

Ponadto na Państwa życzenie organizujemy  giełdy pracy ( spotkanie pracodawcy z uzgodnioną liczbą kandydatów w siedzibie Urzędu lub firmy)

II. Promocja usług Urzędu :

Jeśli interesuje Państwa współpraca z Urzędem – wystarczy zadzwonić:
tel. (85)747-38-16(15)
Umówimy się na spotkanie w Państwa firmie – przekażemy informacje na temat funkcjonowania Urzędu, oferowanych usług i zasad współpracy.

 

III.Cudzoziemcy

1) Powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom pochodzącym z Republiki Białoruś,Republiki Armenii, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy bez konieczności  uzyskania zezwolenia na pracę.

a) Zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje możliwość wykonywania pracy przez obywateli w/w państw bez zezwolenia na pracę w okresie do sześciu miesięcy w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy (licząc od daty pierwszego wjazdu do Polski), pod warunkiem posiadania przez nich oświadczenia polskiego  pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy.

b) Warunkiem wykonywania legalnej pracy  jest posiadanie wizy w celu wykonywania pracy.

c) Oświadczenie jest rejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pracodawcy) w celu przedłożenia przez cudzoziemca ubiegajacego się o wydanie wymaganej wizy w polskiej placówce dyplomatyczno-konsularnej w miejscu stałego zamieszkania.

Uwaga! Podmiot składający oświadczenie powinien okazać dokumenty potwierdzające fakt prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast osoba fizyczna ( nie prowadząca działalności gospodarczej ani rolniczej) przedstawia dowód tożsamości.

d) Oświadczenie powinno być złożone do PUP wraz z kopią. Oryginał pracodawca powinien przekazać cudzoziemcowi.

Uwaga!   Oświadczenia powinny być wypełniane kompletnie i czytelnie, najlepiej pismem drukowanym.

e) Rejestracja oświadczeń - PUP ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, II piętro, pok.211, tel. (85) 747-38-18; (85) 747-38-62

2) Zatrudnienie cudzoziemców z w/w krajów ( praca  powyżej 6 m-cy) oraz z  krajów nienależących do EOG wymaga uzyskania zezwolenia na pracę wydanego przez Wojewodę.

Uwaga!
Pracodawca zainteresowany zatrudnieniem cudzoziemca zgodnie z art. 88 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r. poz.645 z późn. zm.), do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terenie RP powinien dołączyć informację Powiatowego Urzędu Pracy o braku możliwości zaspokojenia jego potrzeb kadrowych.

 

Szczegółowe informacje : pok. 211,

tel. (85) 747-38-18; (85) 747 38 62

Załącznik

 

: Pośrednictwo Pracy
: Joanna Kruk
: Joanna Kruk
: Tomasz Krysiuk
: 2008-04-24 09:15:00
: 2008-04-24 09:15:00
: 2016-06-14 10:24:04

...

corner   corner