logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Majątek Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 FILIA PUP W ŁAPACH
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
 CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
 AKTUALNOŚCI
plus Informacja o sytuacji na rynku pracy PUP w Białymstoku
 ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
minus Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
 PROJEKTY Z EFS
minus Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (V) RPOWP na lata 2014-2020
minus Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (V)
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP
 ŚRODKI PFRON
minus Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 BEZROBOTNY W URZĘDZIE
minus Informacja i Rejestracja
plus Świadczenia -Zasiłki
minus Poradnictwo Zawodowe
minus Pośrednictwo Pracy
minus Szkolenia
   minus Instytucje szkoleniowe
   minus PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
minus Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.
minus Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
plus Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia
minus Zaświadczenia-Kapitał początkowy
 EURES
minus Sieć Eures
 PRACODAWCA W URZĘDZIE
plus Pośrednictwo Pracy
minus Szkolenia
minus PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
plus Refundacje
minus Staż
plus Dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy lub bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną
plus Bony – Informacja dla Pracodawców
minus Dofinansowanie wyposażenia nowo otwartego Akademickiego Biura Karier
minus Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus USŁUGI SZKOLENIOWE
plus USŁUGI SPOŁECZNE
plus POZOSTAŁE USŁUGI
plus DOSTAWY
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 000 EURO
 OFERTY PRACY
minus Oferty - PSZ
 POMOC PUBLICZNA
minus Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej
 ZAŁATWIANIE SPRAW
minus Załatwianie spraw
 KONTROLE
minus Kontrole
 REJESTRY, EWIDENCJE, DECYZJE
minus Rejestry i Ewidencje
minus Decyzje
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku w roku 2016 planuje sfinansować utworzenie 10 miejsc przygotowania zawodowego dorosłych, w tym:

 • 5 w ramach praktycznej nauki zawodu i
 • 5 w ramach przyuczenia do pracy.

Na finansowanie przygotowania zawodowego dorosłych w 2016 roku Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku przeznaczy kwotę 100.000,00 zł ze środków Funduszu Pracy.

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH (PZD) organizowane jest w formie:

 • praktycznej nauki zawodu dorosłych (umożliwiającej przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy lub egzaminu czeladniczego),
 • przyuczenia do pracy dorosłych (mającego na celu zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy);

PZD realizowane jest bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończonego egzaminem.

Czas trwania przygotowania zawodowego dorosłych

Przygotowanie zawodowe dorosłych może trwać w przypadku:

 • praktycznej nauki zawodu dorosłych – od 6 do 12 miesięcy,
 • przyuczenia do pracy dorosłych – od 3 do 6 miesięcy.

Wymiar czasu przygotowania zawodowego dorosłych nie może przekroczyć 8 godzin dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo, przy czym co najmniej 80% czasu odbywania PZD jest realizowane u pracodawcy (nabywanie umiejętności praktycznych).

Do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych może być skierowana:

 • Osoba bezrobotna
 • Osoba poszukująca pracy, która:
 1. otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie  górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
 2. uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 3. jest żołnierzem rezerwy (osoba zwolniona z zawodowej służby wojskowej Sił Zbrojnych RP, przy czym status żołnierza rezerwy przysługuje przez okres 36 m-cy od dnia zwolnienia żołnierza z zawodowej służby wojskowej),
 4. pobiera rentę szkoleniową,
 5. pobiera świadczenie szkoleniowe (świadczenie szkoleniowe przyznawane jest przez pracodawcę na wniosek pracownika i przysługujące po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy).

Uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku.

Nazwa dokumentu: PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Dudkiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Dudkiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Krysiuk
Data wytworzenia informacji: 2015-02-19 11:29:42
Data udostępnienia informacji: 2015-02-19 11:29:42
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-03 14:19:53

Wersja do wydruku...

corner   corner