logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Majątek Urzędu
minus Sprawozdanie finansowe Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 FILIA PUP W ŁAPACH
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
 CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
 AKTUALNOŚCI
plus Informacja o sytuacji na rynku pracy PUP w Białymstoku
 ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
minus Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
 PROJEKTY Z EFS
minus Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (V) RPOWP na lata 2014-2020
minus Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (V)
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP
 ŚRODKI PFRON
minus Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 BEZROBOTNY W URZĘDZIE
minus Informacja i Rejestracja
plus Świadczenia -Zasiłki
minus Poradnictwo Zawodowe
minus Pośrednictwo Pracy
plus Szkolenia
minus Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.
minus Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
plus Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia
minus Zaświadczenia-Kapitał początkowy
 EURES
minus Sieć Eures
 PRACODAWCA W URZĘDZIE
plus Pośrednictwo Pracy
minus Szkolenia
minus PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
minus Refundacje
   minus Prace Interwencyjne
   minus Roboty Publiczne
   minus Program Aktywizacja i Integracja w 2015 roku - Białystok
   minus Prace społecznie użyteczne
   minus Refundacja podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy
   minus Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia
   minus Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia - pierwsza praca
   minus Składki na ubezpieczenie społeczne członków spółdzielni socjalnej
   minus Zatrudnienie wspierane
minus Staż
plus Dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy lub bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną
plus Bony – Informacja dla Pracodawców
minus Dofinansowanie wyposażenia nowo otwartego Akademickiego Biura Karier
minus Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus USŁUGI SZKOLENIOWE
plus USŁUGI SPOŁECZNE
plus POZOSTAŁE USŁUGI
plus DOSTAWY
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 000 EURO
 OFERTY PRACY
minus Oferty - PSZ
 POMOC PUBLICZNA
minus Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej
 ZAŁATWIANIE SPRAW
minus Załatwianie spraw
 KONTROLE
minus Kontrole
 REJESTRY, EWIDENCJE, DECYZJE
minus Rejestry i Ewidencje
minus Decyzje
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

Zwrot opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych polega na sfinansowaniu ze środków Funduszu Pracy części wynagrodzenia odpowiadającego składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe oraz część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadające składce na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe za zatrudnionego.

Zwrot może być finansowany ze środków Funduszu Pracy w pełnej wysokości przez okres 24 miesięcy od dnia zatrudnienia oraz w połowie wysokości przez kolejne 12 miesięcy, do wysokości odpowiadającej miesięcznie wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota minimalnego wynagrodzenia.

Wnioski o zwrot opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne są rozpatrywane tylko w sytuacji, kiedy Urząd dysponuje środkami na ich sfinansowanie. Powiatowy Urząd Pracy finansuje koszty opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne: począwszy od początku kwartału, w którym została zawarta umowa ze spółdzielnią socjalną w sprawie refundacji składek na ubezpieczenie społeczne na warunkach w niej określonych.

O zwrot opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne dla spółdzielni socjalnych może ubiegać się wyłącznie ta spółdzielnia socjalna, które na dzień złożenia „ Wniosku o zawarcie umowy o zwrot opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art.12 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych” nie posiada zaległości w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Procedura dotycząca refundacji opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne dla członków spółdzielni socjalnych

  1. Spółdzielnia socjalna składa kompletny i prawidłowo wypełniony Wniosek o zawarcie umowy o zwrot opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych na podstawie spółdzielczej umowy o pracę do powiatowego urzędu pracy.
  2. Powiatowy Urząd Pracy w imieniu starosty, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zawiera ze Spółdzielnia Socjalną umowę, na podstawie której zwraca spółdzielni socjalnej w stosunku do osób zatrudnionych na podstawie spółdzielczej umowy o pracę część wynagrodzenia odpowiadającą składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe oraz część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadającą składce na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe za zatrudnionego.
  3. Refundacje przyznane na podstawie zawartych umów zostaną przekazywane spółdzielni socjalnej na konto w okresach kwartalnych na podstawie złożonych przez spółdzielnię kompletnych wniosków w terminie do 20-tego dnia miesiąca następnego po zakończeniu kwartału.
  4. Starosta może przekazać spółdzielni socjalnej w stosunku do osób zatrudnionych na podstawie spółdzielczej umowy o pracę co miesiąc zaliczkę na opłacenie składek. Zaliczka na podstawie zawartej umowy zostanie przekazywana spółdzielni socjalnej na konto w okresach miesięcznych na podstawie złożonego przez spółdzielnię kompletnego wniosku w terminie do 5-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który będzie opłacona składka.

Dział Instrumentów Rynku Pracy
15-365 Białystok, ul. Pogodna 63/1,
III piętro, pok. 308, tel. 85-747-38-48

Ilość odwiedzin: 1729
Nazwa dokumentu: Składki na ubezpieczenie społeczne członków spółdzielni socjalnej
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Kalisty
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Kalisty
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Krysiuk
Data wytworzenia informacji: 2015-02-20 12:56:56
Data udostępnienia informacji: 2015-02-20 12:56:56
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-22 13:02:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner