logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Majątek Urzędu
minus Sprawozdanie finansowe Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 FILIA PUP W ŁAPACH
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
 CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
 AKTUALNOŚCI
plus Informacja o sytuacji na rynku pracy PUP w Białymstoku
 ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
minus Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
 PROJEKTY Z EFS
minus Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (V) RPOWP na lata 2014-2020
minus Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (V)
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP
 ŚRODKI PFRON
minus Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 BEZROBOTNY W URZĘDZIE
minus Informacja i Rejestracja
plus Świadczenia -Zasiłki
minus Poradnictwo Zawodowe
minus Pośrednictwo Pracy
plus Szkolenia
minus Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.
minus Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
plus Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia
minus Zaświadczenia-Kapitał początkowy
 EURES
minus Sieć Eures
 PRACODAWCA W URZĘDZIE
plus Pośrednictwo Pracy
minus Szkolenia
minus PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
minus Refundacje
   minus Prace Interwencyjne
   minus Roboty Publiczne
   minus Program Aktywizacja i Integracja w 2015 roku - Białystok
   minus Prace społecznie użyteczne
   minus Refundacja podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy
   minus Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia
   minus Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia - pierwsza praca
   minus Składki na ubezpieczenie społeczne członków spółdzielni socjalnej
   minus Zatrudnienie wspierane
minus Staż
plus Dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy lub bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną
plus Bony – Informacja dla Pracodawców
minus Dofinansowanie wyposażenia nowo otwartego Akademickiego Biura Karier
minus Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus USŁUGI SZKOLENIOWE
plus USŁUGI SPOŁECZNE
plus POZOSTAŁE USŁUGI
plus DOSTAWY
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 000 EURO
 OFERTY PRACY
minus Oferty - PSZ
 POMOC PUBLICZNA
minus Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej
 ZAŁATWIANIE SPRAW
minus Załatwianie spraw
 KONTROLE
minus Kontrole
 REJESTRY, EWIDENCJE, DECYZJE
minus Rejestry i Ewidencje
minus Decyzje
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


PRACODAWCA W URZĘDZIE > Refundacje > Zatrudnienie wspierane

ZATRUDNIENIE WSPIERANE – INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCY

ubiegającego się o refundację kosztów zatrudnienia skierowanej osoby

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 czerwca 2003 o zatrudnianiu socjalnym (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.)

 

Organizatorem zatrudnienia wspieranego może być:

 1. Centrum Integracji Społecznej
 2. pracodawca
 3. pracodawca będący przedsiębiorcą

W przypadku Wnioskodawcy będącego przedsiębiorcą bez względu na formę organizacyjno prawną oraz sposób finansowania, przy organizacji zatrudnienia wspieranego mają zastosowanie także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. 2007r.Nr59,poz.404 z późn. zm.). Udzielana przedsiębiorcom pomoc publiczna na zatrudnienie wspierane stanowi pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013r.) 

Uczestnikiem zatrudnienia wspieranego może być:

 1. osoba po zakończeniu uczestnictwa w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej,
 2. osoba przed zakończeniem zajęć w Centrum Integracji Społecznej, jednak nie wcześniej niż po 6 miesiącach uczestnictwa,
 3. osoba uczestnicząca w Klubie Integracji Społecznej, ale skierowana na wniosek pracownika socjalnego.

Procedura ubiegania się o organizację zatrudnienia wspieranego:

 1. Wnioskodawca składa wniosek o organizację zatrudnienia wspieranego do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę Centrum,
 2. Wnioskodawca ubiegający się o organizację zatrudnienia wspieranego składa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku wniosek wraz z załącznikami, którego formularz jest dostępny w siedzibie Urzędu – Informacja, lub na stronie internetowej Urzędu: www.pup.bialystok.pl,
 3. Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie do 30 dni od dnia złożenia kompletnych dokumentów.
 4. Pozytywne rozpatrzenie wniosku skutkuje zawarciem z wnioskodawcą umowy cywilno-prawnej, w ramach której skierowane osoby zostaną zatrudnione na refundowanych stanowiskach pracy.
 5. Po zawarciu umowy cywilno-prawnej Urząd wydaje skierowanie osobom uprawnionym do zatrudnienia wspieranego.
 6. Wnioskodawca w ramach zawartej umowy jest zobowiązany do zatrudnienia skierowanej osoby przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy.
 7. W ramach umowy zawartej z Urzędem Wnioskodawca po udokumentowaniu poniesionych kosztów, składa co miesiąc wniosek, na podstawie którego przez okres pierwszych 12 miesięcy otrzymuje refundację części poniesionych kosztów wynagrodzenia w wysokości nie przekraczającej:
 8. 100% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne w pierwszych 3 miesiącach,
 9. 80% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne w kolejnych 3 miesiącach,
 10. 60% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne w następnych 6 miesiącach.

Dział Instrumentów Rynku Pracy

III piętro, pok.308, tel. 85-747-38-48

Ilość odwiedzin: 2366
Nazwa dokumentu: Zatrudnienie wspierane
Osoba, która wytworzyła informację: Agata Kuryga
Osoba, która odpowiada za treść: Agata Kuryga
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Krysiuk
Data wytworzenia informacji: 2015-02-24 12:42:57
Data udostępnienia informacji: 2015-02-24 12:42:57
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-16 13:42:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner