logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Majątek Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 FILIA PUP W ŁAPACH
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
 CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
 AKTUALNOŚCI
minus Statystyka w Urzędzie
plus Informacja o sytuacji na rynku pracy PUP w Białymstoku
 ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
minus Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
 PROJEKTY Z EFS
plus Wysoka jakość pośrednictwa i poradnictwa przepustką na rynek pracy - 6.1.2 POKL
minus Projekt: "Program 30+"
plus PO WER
minus Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (IV) RPOWP na lata 2014-2020 (2018r.)
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP
minus Informacja o wynikach naboru z dn. 06.09.2018
minus Informacja o wynikach naboru z dn. 26.09.2018
 ŚRODKI PFRON
minus Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 BEZROBOTNY W URZĘDZIE
minus Informacja i Rejestracja
plus Świadczenia -Zasiłki
minus Poradnictwo Zawodowe
minus Pośrednictwo Pracy
plus Szkolenia
minus Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.
minus Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
plus Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia
minus Zaświadczenia-Kapitał początkowy
 EURES
minus Sieć Eures
 PRACODAWCA W URZĘDZIE
plus Pośrednictwo Pracy
minus Szkolenia
minus PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
plus Refundacje
minus Staż
plus Dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy lub bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną
plus Bony – Informacja dla Pracodawców
minus Dofinansowanie wyposażenia nowo otwartego Akademickiego Biura Karier
minus Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus USŁUGI SZKOLENIOWE
plus USŁUGI SPOŁECZNE
plus POZOSTAŁE USŁUGI
plus DOSTAWY
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 000 EURO
 OFERTY PRACY
minus Oferty - PSZ
 POMOC PUBLICZNA
minus Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej
 AGENCJE POŚREDNICTWA PRACY
minus Agencje pośrednictwa pracy
 ZAŁATWIANIE SPRAW
minus Załatwianie spraw
 KONTROLE
minus Kontrole
 REJESTRY, EWIDENCJE, DECYZJE
minus Rejestry i Ewidencje
minus Decyzje
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Projekt "Razem Przeciw Ograniczeniom - Współpraca zapewni Pracę (IV)"Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

 

Działanie 2.1. Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy – projekty pozakonkursowe
Priorytet inwestycyjny 8.1. Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników  

Umowa nr: UDA-RPPD.02.01.00-20-0226/18-00
 

Aneks nr: UDA-RPPD.02.01.00-20-0226/18-01

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 220 osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok, w okresie
od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Wsparciem objęte zostaną osoby bezrobotne w wieku  30 lat i więcej, zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku, zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia), należące co najmniej do jednej z grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.
 
Projekt skierowany jest w szczególności do:
Osób długotrwale bezrobotnych – 50% grupy docelowej,
Osób w wieku 50 lat i więcej – 25% grupy docelowej.
 
Za osoby długotrwale bezrobotne w projekcie uznaje się osoby pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie powyżej 12 miesięcy.
Osoby o niskich kwalifikacjach to osoby, które posiadają wykształcenie do ISCED 3 włącznie (do poziomu wykształcenia ponadgimnazjalnego włącznie).

Zaplanowane formy wsparcia:
1. Organizacja prac interwencyjnych – 27 osób,
2. Organizacja staży - 32 osoby,
3. Środki na podjęcie działalności gospodarczej – 130 osób,
4. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 31 osób.
Dodatkowo, na etapie rekrutacji do projektu, wszyscy uczestnicy objęci zostaną wsparciem pośrednictwa pracy (w tym Indywidualnym Planem Działania) oraz poradnictwem zawodowym.
 
Uwaga! W przypadku środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy w ramach projektu EFS, kwota dofinansowania w 2018 roku to 25.000,00 zł/os.

 

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez uczestników i uczestniczki przedsięwzięcia. Projekt zakłada minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji, w tym imigranci, reemigranci, osoby w wieku 50 lat
i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby
z niskich kwalifikacjami do poziomu ISCED 3 w wysokości 42%.
W ramach projektu zastosowanie będzie miała metodyka sposobu pomiaru efektywności zatrudnieniowej uwzględniającej zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz samozatrudnienie zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

 
Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
Koszty projektu ogółem: 4 374 584,00 zł.
w tym środki UE: 3 718 396,00 zł.
 
Beneficjent zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPOWP oraz współpracujące w tym zakresie z działającymi na obszarze realizacji projektu instytucjami pomocy i integracji społecznej.

Ważne!
Wsparcie EFS w przypadku osób bezrobotnych ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, jest ukierunkowane na podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem
i będzie wiązało się z przejściem z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS)
do ogólnego systemu ubezpieczeń społecznych (ZUS).
W przypadku odmowy przejścia z KRUS na ZUS, poniesione koszty w ramach wsparcia EFS nie mogą zostać uznane za kwalifikowalne w ramach projektu, a tym samym nie ma możliwości udzielenia takiego wsparcia.

Ilość odwiedzin: 800
Nazwa dokumentu: Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (IV) RPOWP na lata 2014-2020 (2018r.)
Osoba, która wytworzy?a informacj?: Anna Piekutowska
Osoba, która odpowiada za tre??: Anna Piekutowska
Osoba, która wprowadza?a dane: Tomasz Krysiuk
Data wytworzenia informacji: 2018-03-12 10:44:26
Data udost?pnienia informacji: 2018-03-12 10:44:26
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-25 11:25:43

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner