logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Majątek Urzędu
minus Sprawozdanie finansowe Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 FILIA PUP W ŁAPACH
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
 CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
 AKTUALNOŚCI
plus Informacja o sytuacji na rynku pracy PUP w Białymstoku
 ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
minus Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
 PROJEKTY Z EFS
minus Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (V) RPOWP na lata 2014-2020
minus Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (V)
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP
minus Informacja o wynikach naboru z dn. 30.08.2019r.
 ŚRODKI PFRON
minus Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 BEZROBOTNY W URZĘDZIE
minus Informacja i Rejestracja
plus Świadczenia -Zasiłki
minus Poradnictwo Zawodowe
minus Pośrednictwo Pracy
plus Szkolenia
minus Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.
minus Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
plus Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia
minus Zaświadczenia-Kapitał początkowy
 EURES
minus Sieć Eures
 PRACODAWCA W URZĘDZIE
plus Pośrednictwo Pracy
minus Szkolenia
minus PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
plus Refundacje
minus Staż
plus Bony – Informacja dla Pracodawców
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus USŁUGI SZKOLENIOWE
plus USŁUGI SPOŁECZNE
plus POZOSTAŁE USŁUGI
plus DOSTAWY
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 000 EURO
 OFERTY PRACY
minus Oferty - PSZ
 POMOC PUBLICZNA
minus Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej
 ZAŁATWIANIE SPRAW
minus Załatwianie spraw
 KONTROLE
minus Kontrole
 REJESTRY, EWIDENCJE, DECYZJE
minus Rejestry i Ewidencje
minus Decyzje
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Projekt "Razem Przeciw Ograniczeniom - Współpraca zapewni Pracę (V)"

 

Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa
Działanie 2.1. Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy – projekty pozakonkursowe
Priorytet inwestycyjny 8.1. Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników


Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 281 osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok, w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Wsparciem objęte zostaną osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku, zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia), należące co najmniej do jednej z grup:

  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami, 
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy jednocześnie nie należą do kategorii osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych oraz osób o niskich kwalifikacjach (udział dotyczy tylko Środków na podjęcie działalności gospodarczej i nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby uczestników projektu).
     

Projekt skierowany jest w szczególności do:
Osób długotrwale bezrobotnych – 50% grupy docelowej,
Osób w wieku 50 lat i więcej – 25% grupy docelowej.
 

Za osoby długotrwale bezrobotne w projekcie uznaje się osoby pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie powyżej 12 miesięcy.

Osoby o niskich kwalifikacjach to osoby, które posiadają wykształcenie do ISCED 3 włącznie (do poziomu wykształcenia ponadgimnazjalnego włącznie).

 

Zaplanowane formy wsparcia:

1. Organizacja prac interwencyjnych – 53 osób,

2. Organizacja staży – 78 osoby,

3. Środki na podjęcie działalności gospodarczej – 150 osoby,

Dodatkowo, na etapie rekrutacji do projektu, wszyscy uczestnicy objęci zostaną wsparciem pośrednictwa pracy (w tym Indywidualnym Planem Działania) oraz poradnictwem zawodowym.
 
Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez uczestników i uczestniczki przedsięwzięcia. Projekt zakłada minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w wysokości 42% dla osób w najtrudniejszej sytuacji, osób w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3.

W ramach projektu zastosowanie będzie miała metodyka sposobu pomiaru efektywności zatrudnieniowej uwzględniającej zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz samozatrudnienie zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

Koszty projektu ogółem: 4 412 999,00 zł.

w tym środki UE: 3 751 049,00 zł.

Beneficjent zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPOWP oraz współpracuje w tym zakresie z instytucjami pomocy i integracji społecznej działającymi na obszarze realizacji projektu.

Ważne!
Wsparcie EFS w przypadku osób bezrobotnych ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, jest ukierunkowane na podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem i będzie wiązało się z przejściem z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu ubezpieczeń społecznych (ZUS).

W przypadku odmowy przejścia z KRUS na ZUS, poniesione koszty w ramach wsparcia EFS nie mogą zostać uznane za kwalifikowalne w ramach projektu, a tym samym nie ma możliwości udzielenia takiego wsparcia.

Ilość odwiedzin: 2758
Nazwa dokumentu: Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (V) RPOWP na lata 2014-2020
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Sochoń
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Sochoń
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Krysiuk
Data wytworzenia informacji: 2019-01-09 10:44:00
Data udostępnienia informacji: 2019-01-09 13:44:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-08-06 08:43:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner