logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Majątek Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 FILIA PUP W ŁAPACH
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
 CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
 AKTUALNOŚCI
plus Informacja o sytuacji na rynku pracy PUP w Białymstoku
 ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
minus Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
 PROJEKTY Z EFS
minus Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (V) RPOWP na lata 2014-2020
minus Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (V)
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP
 ŚRODKI PFRON
minus Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 BEZROBOTNY W URZĘDZIE
minus Informacja i Rejestracja
plus Świadczenia -Zasiłki
minus Poradnictwo Zawodowe
minus Pośrednictwo Pracy
minus Szkolenia
   minus Instytucje szkoleniowe
   minus PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
minus Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.
minus Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
plus Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia
minus Zaświadczenia-Kapitał początkowy
 EURES
minus Sieć Eures
 PRACODAWCA W URZĘDZIE
plus Pośrednictwo Pracy
minus Szkolenia
minus PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
plus Refundacje
minus Staż
plus Dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy lub bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną
plus Bony – Informacja dla Pracodawców
minus Dofinansowanie wyposażenia nowo otwartego Akademickiego Biura Karier
minus Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus USŁUGI SZKOLENIOWE
plus USŁUGI SPOŁECZNE
plus POZOSTAŁE USŁUGI
plus DOSTAWY
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 000 EURO
 OFERTY PRACY
minus Oferty - PSZ
 POMOC PUBLICZNA
minus Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej
 ZAŁATWIANIE SPRAW
minus Załatwianie spraw
 KONTROLE
minus Kontrole
 REJESTRY, EWIDENCJE, DECYZJE
minus Rejestry i Ewidencje
minus Decyzje
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


BEZROBOTNY W URZĘDZIE > Szkolenia

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że w roku 2016 finansuje:

 1. Koszty szkoleń grupowych realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – informacja o naborach na poszczególne szkolenia będzie sukcesywnie podawana na stronie internetowej tut. Urzędu.
 2. Koszty szkoleń indywidualnych realizowanych w ramach Funduszu Pracy,
  z wyjątkiem:
  -   kosztów szkoleń w zakresie prawa jazdy;
  -   kosztów dojazdów związanych z tymi szkoleniami;
  -   kosztów szkoleń powyżej 2.500,00 zł.
 3. Koszty szkoleń , niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych, przejazdów na szkolenia i zakwaterowania w ramach bonów szkoleniowych – dot. osób bezrobotnych do 30 roku życia.
 4. Koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.
 5. Koszty studiów podyplomowych dla pracowników oraz osób wykonujących inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej.
 6. Koszty przygotowania zawodowego dorosłych realizowanego w ramach Funduszu Pracy, z wyjątkiem praktycznej nauki zawodu fryzjer i kosmetyczka.
 7. Koszty szkoleń osób bezrobotnych w ramach trójstronnych umów szkoleniowych, zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową.
 8. Koszty kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż nie ponosi odpowiedzialności za podawanie przez instytucje szkoleniowe w swoich ofertach szkoleniowych adnotacji, że oferowane przez instytucję szkolenia mogą być finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Jednocześnie tut. Urząd informuje, że nie finansuje szkoleń, które nie spełniają warunków określonych w art. 20 ust. 1 i 40 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 674 z późn. zm.). Aby szkolenie mogło być opłacone ze środków Funduszu Pracy, musi być realizowane przez firmę wpisaną do rejestru instytucji szkoleniowych, w formie kursu realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż dwadzieścia pięć godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia.

SZKOLENIE to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania pracy.

Kiedy można ubiegać się o skierowanie na szkolenie finansowane ze środków Funduszu Pracy?

O skierowanie na szkolenie można się ubiegać w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szanse na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:

 • braku kwalifikacji zawodowych,
 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
 • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym  zawodzie,
 • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy;

Formy organizacyjne szkolenia

Szkolenia organizowane są  w formie:

 • szkoleń grupowych  - realizowanych zgodnie z planem szkoleń,
 • szkoleń indywidualnych – realizowanych na wniosek osoby zainteresowanej, jeżeli uzasadni ona celowość tego szkolenia.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie może trwać:

 • do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 12 miesięcy,
 • w przypadku osób bez kwalifikacji zawodowych do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 24 miesiące.

Szkolenie finansowane z Funduszu Pracy odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia.

Starosta, na wniosek bezrobotnego może sfinansować ze środków Funduszu Pracy koszty EGZAMINÓW umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania LICENCJI niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

Starosta, na wniosek bezrobotnego, może sfinansować z Funduszu Pracy koszty STUDIÓW PODYPLOMOWYCH należne organizatorowi studiów.

Starosta może, na wniosek bezrobotnego, udzielić POŻYCZKI SZKOLENIOWEJ. Jest to pożyczka udzielona z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów szkolenia podejmowanego bez skierowania powiatowego urzędu pracy na to szkolenie.

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH (PZD) organizowane jest w formie:

 • praktycznej nauki zawodu dorosłych (umożliwiającej przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy lub egzaminu czeladniczego),
 • przyuczenia do pracy dorosłych (mającego na celu zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy);

PZD realizowane jest bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończonego egzaminem.

Czas trwania przygotowania zawodowego dorosłych

Przygotowanie zawodowe dorosłych może trwać w przypadku:

 • praktycznej nauki zawodu dorosłych – od 6 do 12 miesięcy,
 • przyuczenia do pracy dorosłych – od 3 do 6 miesięcy.

Wymiar czasu przygotowania zawodowego dorosłych nie może przekroczyć 8 godzin dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo, przy czym co najmniej 80% czasu odbywania PZD jest realizowane u pracodawcy (nabywanie umiejętności praktycznych).

Kto może ubiegać się o:

I.  Skierowanie na szkolenie finansowane ze środków Funduszu Pracy

 • Osoba bezrobotna
 • Osoba poszukująca pracy, która:
 1. jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 2. jest zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 3. otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie  górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
 4. uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 5. jest żołnierzem rezerwy (osoba zwolniona z zawodowej służby wojskowej Sił Zbrojnych RP, przy czym status żołnierza rezerwy przysługuje przez okres 36 m-cy od dnia zwolnienia żołnierza z zawodowej służby wojskowej),
 6. pobiera rentę szkoleniową,
 7. pobiera świadczenie szkoleniowe (świadczenie szkoleniowe przyznawane jest przez pracodawcę na wniosek pracownika i przysługujące po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy),
 8. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
 9. jest cudzoziemcem posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy  albo wizę wydaną w celu wykonywania pracy na jej terytorium,
 10. jest pracownikiem oraz osobą wykonująca inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej.
 • Osoba podlegająca ubezpieczeniu społecznemu rolników, z którą stosunek pracy lub stosunek służbowy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy i która nie jest uprawniona do zasiłku.

 

II.  Finansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji

 • Osoba bezrobotna
 • Osoba poszukująca pracy, o której mowa w pkt I 1-10.

III.  Finansowanie kosztów studiów podyplomowych

 • Osoba bezrobotna
 • Osoba poszukująca pracy, o której mowa w pkt I 1-10.

IV.  Udzielenie pożyczki szkoleniowej

 • Osoba bezrobotna
 • Osoba poszukująca pracy, o której mowa w pkt I 1-10.

V. Przygotowanie zawodowe dorosłych

 • Osoba bezrobotna
 • Osoba poszukująca pracy, o której mowa w pkt I 3-7.

 

Świadczenia przysługujące w trakcie:

 • szkoleniabezrobotnemu oraz osobie podlegającej ubezpieczeniu społecznemu rolników, w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przez starostę przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie (w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin wysokość stypendium ustala się proporcjonalne). Bezrobotnemu, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku. Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia.
 • studiów podyplomowychbezrobotnemu, któremu starosta przyznał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w tych studiach zgodnie z ich programem przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku.
 • przygotowania zawodowego dorosłych uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku.

Uwaga!

Osoba, która z własnej winy: nie ukończyła szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpiła do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego, nie ukończyła studiów podyplomowych, jest obowiązana do zwrotu kosztów poniesionych na daną formę, chyba że powodem nieukończenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Nazwa dokumentu: Szkolenia
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Dudkiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Dudkiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Krysiuk
Data wytworzenia informacji: 2005-01-19 11:45:15
Data udostępnienia informacji: 2005-01-19 11:45:15
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-03 14:17:54

Wersja do wydruku...

corner   corner