logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Majątek Urzędu
 FILIA PUP W ŁAPACH
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
 CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
 AKTUALNOŚCI
minus Statystyka w Urzędzie
plus Informacja o sytuacji na rynku pracy PUP w Białymstoku
 ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
minus Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP
minus Regulamin naboru
minus Informacja o wynikach naboru
 PROJEKTY Z EFS
plus Wysoka jakość pośrednictwa i poradnictwa przepustką na rynek pracy - 6.1.2 POKL
minus Rozwój – Praca – Odpowiedzialność RPOWP na lata 2014-2020 (2016/2017 r.)
plus PO WER
minus Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (III) RPOWP na lata 2014-2020 (2017r.)
 ŚRODKI PFRON
minus Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 BEZROBOTNY W URZĘDZIE
minus Informacja i Rejestracja
plus Świadczenia -Zasiłki
minus Poradnictwo Zawodowe
minus Pośrednictwo Pracy
plus Szkolenia
minus Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.
minus Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
plus Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia
minus Zaświadczenia-Kapitał początkowy
 EURES
minus Sieć Eures
 PRACODAWCA W URZĘDZIE
plus Pośrednictwo Pracy
minus Szkolenia
minus PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
plus Refundacje
minus Staż
plus Dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy lub bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną
plus Bony – Informacja dla Pracodawców
minus Dofinansowanie wyposażenia nowo otwartego Akademickiego Biura Karier
minus Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus USŁUGI SZKOLENIOWE
plus USŁUGI SPOŁECZNE
plus POZOSTAŁE USŁUGI
plus DOSTAWY
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 000 EURO
 OFERTY PRACY
minus Oferty - PSZ
 POMOC PUBLICZNA
minus Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej
 AGENCJE POŚREDNICTWA PRACY
minus Agencje pośrednictwa pracy
 ZAŁATWIANIE SPRAW
minus Załatwianie spraw
 KONTROLE
minus Kontrole
 REJESTRY, EWIDENCJE, DECYZJE
minus Rejestry i Ewidencje
minus Decyzje
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Projekt:

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (II)”

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe

Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Cel projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia 580 osób młodych poniżej 30 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie białostockim, powiecie miasto Białystok.

Wsparciem zostaną objęte osoby poniżej 30 r.ż. zakwalifikowane do profilu pomocy I lub profilu pomocy II zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku, w szczególności:

 1. Osoby długotrwale bezrobotne (w przypadku osób poniżej 25 r.ż. – bezrobotnej nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, a w przypadku osób powyżej 25 r.ż. – nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy).
 2. Osoby niepełnosprawne.

Wszyscy uczestnicy i uczestniczki projektu muszą należeć do tzw. kategorii NEET. Osoby zobowiązane będą do złożenia oświadczenia, w którym potwierdzą że:

 1. Nie pracują
 2. Nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
 3. Nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, zweryfikowane zostanie czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni.

Planowane działania w projekcie:

1. Organizacja prac interwencyjnych (Zgodnie z Art  51 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

 • ust 1 - obowiązek zatrudnienia  przez okres 9 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy- refundacja na okres do 6 miesięcy części kosztów wynagrodzenia i składek ZUS + dalsze zatrudnienie po refundacji  na  okres 3 miesięcy,
 • ust 2 - ust 2 - obowiązek zatrudnienia przez okres 9 miesięcy co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy –  refundacja na okres 6 miesięcy kosztów wynagrodzenia i składek ZUS w wysokości nieprzekraczającej połowy minimalnego wynagrodzenia i składek ZUS + dalsze zatrudnienie po refundacji na okres 3 miesięcy – 31 osób,

2. Organizacja bonów na zasiedlenie - 30 osoby,
3. Organizacja bonów stażowych – 29 osób,
4. Organizacja staży - 100 osób,
5. Organizacja szkoleń – 168 osób,
6. Organizacja bonów szkoleniowych – 24 osób,
7. Organizacja środków na podjęcie działalności gospodarczej  – 216 osób.

Główny rezultat projektu: podjęcie zatrudnienia przez uczestników i uczestniczki przedsięwzięcia odpowiednio w proporcjach:

 • Uczestnicy niekwalifikujący się do żadnej z poniższych grup – 43%,
 • Osoby niepełnosprawne – 17%,
 • Osoby długotrwale bezrobotne – 35%,
 • Osoby o niskich kwalifikacjach - 48%.

 

Koszty ogółem projektu: 6 624 434,00 zł

Okres realizacji: 01.01.2016r. - 31.12.2016r.

 Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu - 84,28%.

Ważne!

Wsparcie EFS w przypadku osób bezrobotnych, ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, jest ukierunkowane na podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem i będzie wiązało się z przejściem z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu ubezpieczeń społecznych (ZUS).

W przypadku odmowy przejścia z KRUS na ZUS, poniesione koszty w ramach wsparcia EFS nie mogą zostać uznane za kwalifikowalne w ramach projektu, a tym samym nie ma możliwości udzielenia takiego wsparcia.

Nazwa dokumentu: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (II) - PO WER na lata 2014-2020 (2016 r.)
Osoba, która wytworzyła informację: Urszula Trusewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Trusewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Krysiuk
Data wytworzenia informacji: 2016-03-10 12:13:23
Data udostępnienia informacji: 2016-03-10 12:13:23
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-18 11:51:40

Wersja do wydruku...

corner   corner