logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Majątek Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 FILIA PUP W ŁAPACH
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
 CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
 AKTUALNOŚCI
plus Informacja o sytuacji na rynku pracy PUP w Białymstoku
 ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
minus Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
 PROJEKTY Z EFS
minus Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (V) RPOWP na lata 2014-2020
minus Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (V)
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP
 ŚRODKI PFRON
minus Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 BEZROBOTNY W URZĘDZIE
minus Informacja i Rejestracja
plus Świadczenia -Zasiłki
minus Poradnictwo Zawodowe
minus Pośrednictwo Pracy
plus Szkolenia
minus Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.
minus Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
plus Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia
minus Zaświadczenia-Kapitał początkowy
 EURES
minus Sieć Eures
 PRACODAWCA W URZĘDZIE
plus Pośrednictwo Pracy
minus Szkolenia
minus PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
plus Refundacje
minus Staż
plus Dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy lub bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną
plus Bony – Informacja dla Pracodawców
minus Dofinansowanie wyposażenia nowo otwartego Akademickiego Biura Karier
minus Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus USŁUGI SZKOLENIOWE
plus USŁUGI SPOŁECZNE
plus POZOSTAŁE USŁUGI
plus DOSTAWY
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 000 EURO
 OFERTY PRACY
minus Oferty - PSZ
 POMOC PUBLICZNA
minus Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej
 ZAŁATWIANIE SPRAW
minus Załatwianie spraw
 KONTROLE
minus Kontrole
 REJESTRY, EWIDENCJE, DECYZJE
minus Rejestry i Ewidencje
minus Decyzje
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Klauzula informacyjna

Informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy ul. Pogodnej 63/1. Z  Administratorem można się skontaktować poprzez e- mail: bibi@praca.gov.pl oraz pod numerem tel. 85 747 38 00 lub pisemnie na adres siedziby.
2.    W Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e- mail: bibi@praca.gov.pl oraz pod numerem tel. 85 747 38 24 lub pisemnie na adres siedziby.
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podsatwie art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.), ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. 2018, poz. 511)  i aktów wykonawczych do tych ustaw.
4.    W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców uprawnionym  na podstawie obowiązujących  przepisów prawa lub na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych:
1)    instytucjom szkoleniowym,
2)    instytucjom przeprowadzającym badania lekarskie,
3)    pracodawcom,   
4)    instytucjom ubezpieczającym,
5)    uczelniom wyższym,
6)    instytucjom egzaminującym,
7)    instytucjom kontrolującym,
8)    kancelarii prawnej świadczącej usługę obsługi prawnej,
9)   podmiotowi dostarczającemu usługę informatyczną w zakresie oprogramowania wykorzystywane do obsługi klientów PUP,
10)     WUP,
11)    realizatorom w ramach działań aktywizacyjnych,
12)    podmiotom świadczącym usługi w zakresie dostarczania korespondencji,
13)    bankom,
14)    ZUS,
15)  urzędom skarbowym.                                                                                                                                                                                                                                                                                 
5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, zgodnie z:
1)    Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 roku w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych  i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U. 2015, poz. 1743 z późn. zm.)
2)    Instrukcją Kancelaryjną Urzędu.    
3)    Instrukcją Archiwum Zakładowego Urzędu.
6.    W związku z przetwarzaniem przez PUP Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
1)    prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
2)    prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
3)    prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
4)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
5)    prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
7.    W przypadku uznania, że przetwarzanie przez PUP Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).
8.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy w związku z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz § 5 ust. 6 i ust. 7 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012 r., poz. 1299). W przypadku niepodania danych osobowych nie można dokonać procesu rejestracji.

 

Załączniki do pobrania: 2018-05-25 12:29:15 - Klauzula informacyjna (273.87 kB)

Nazwa dokumentu: Klauzula informacyjna
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Naumowicz
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Naumowicz
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Krysiuk
Data wytworzenia informacji: 2018-05-25 11:58:56
Data udostępnienia informacji: 2018-05-25 11:58:56
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-25 12:29:22

Wersja do wydruku...

corner   corner