logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Majątek Urzędu
minus Sprawozdanie finansowe Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Sprzedaż zbędnych składników majątku
 FILIA PUP W ŁAPACH
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
 CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
 AKTUALNOŚCI
plus Informacja o sytuacji na rynku pracy PUP w Białymstoku
 DOSTĘPNOŚĆ
plus Dostępność
minus Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
minus Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
minus Wniosek o dostępność architektoniczną i komunikacyjną
minus Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej
 ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
minus Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
 PROJEKTY Z EFS
minus Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (VI)
minus Projekt Razem Przeciw Ograniczeniom - Współpraca zapewni Pracę (VI)
 NABORY NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP
plus Nabory w 2020 roku
plus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy
plus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy
plus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy.
plus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
plus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Radcy Prawnego
 ŚRODKI PFRON
minus Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 PRACODAWCA W URZĘDZIE
plus Pośrednictwo Pracy
minus Zatrudnianie Cudzoziemców
minus PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
plus Refundacje
minus Staż
 BEZROBOTNY W URZĘDZIE
minus Informacja i Rejestracja
minus Świadczenia
minus Poradnictwo Zawodowe
minus Pośrednictwo Pracy
minus Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.
minus Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
plus Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia
minus Zaświadczenia-Kapitał początkowy
 EURES
minus Sieć Eures
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus PLAN POSTĘPOWAŃ
plus USŁUGI SZKOLENIOWE
plus USŁUGI SPOŁECZNE
plus POZOSTAŁE USŁUGI
plus DOSTAWY
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 130 tys. zł
 OFERTY PRACY
minus Oferty - PSZ
 POMOC PUBLICZNA
minus Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej
 ZAŁATWIANIE SPRAW
minus Załatwianie spraw
 KONTROLE
minus Kontrole w 2018 roku
minus Kontrole w 2019 roku
minus Kontrole w 2020 roku
minus Kontrole w 2021 roku
minus Kontrole w 2022 roku
 REJESTRY, EWIDENCJE, DECYZJE
minus Rejestry i Ewidencje
minus Decyzje
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (VI)”


logo EFS 

 

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe
Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Umowa nr UDA-POWR.01.01.01-20-0011/20-00 
Aneks nr UDA-POWR.01.01.01-20-0011/20-01
Aneks nr UDA-POWR.01.01.01-20-0011/20-02
Aneks nr UDA-POWR.01.01.01-20-0011/20-03
Aneks nr UDA-POWR.01.01.01-20-0011/20-04
Aneks nr UDA-POWR.01.01.01-20-0011/20-05
Aneks nr UDA-POWR.01.01.01-20-0011/20-06
Aneks nr UDA-POWR.01.01.01-20-0011/20-07
Aneks nr UDA-POWR.01.01.01-20-0011/20-08


 
Cel projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia 1006 osób młodych poniżej 30 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie białostockim, powiecie miasto Białystok, w tym co najmniej 20% uczestników i uczestniczek znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne,o niskich kwalifikacjach), zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku jako bezrobotne.
Min. 60% uczestników i uczestniczek projektu musi należeć do tzw. kategorii NEET. Do kategorii NEET (osoby niezatrudnione, nie uczestniczące
w edukacji lub szkoleniu – ang. not in employment, education or training) należą osoby młode, które:

  1. Nie pracują
  2. Nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
  3. Nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności
    i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy). W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, zweryfikowane zostanie czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni.

 

Osoby przystępujące do projektu zobowiązane będą do złożenia stosownego oświadczenia.

Wsparcie osobom bezrobotnym powinno być udzielone w ciągu 4 miesięcy od daty przystąpienia do projektu.
 
Za osoby długotrwale bezrobotne w projekcie uznaje się osoby do 25 r.ż. pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie powyżej 6 miesięcy, zaś osoby powyżej 25 r.ż. pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie ponad 12 miesięcy.
Osoby o niskich kwalifikacjach to osoby, które posiadają wykształcenie do ISCED 3 włącznie (do poziomu wykształcenia ponadgimnazjalnego włącznie).
 
Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku na minimalnym poziomie 44% dla osób w najtrudniejszej sytuacji oraz 59,5% dla pozostałych osób nienależących do ww. grupy.
W ramach projektu zastosowanie będzie miała metodyka sposobu pomiaru efektywności zatrudnieniowej uwzględniającej zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz samozatrudnienie zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku otrzymał także dodatkowe środki na realizację w ramach projektu tarczy antykryzysowej tj. zadań określonych art. 15zzb, 15zzc i 15zze Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o  szczególnych  rozwiązaniach  związanych  z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zaplanowane formy wsparcia w projekcie w latach 2020-2022:
1. Organizacja bonów na zasiedlenie - 163 osoby,
2. Organizacja bonów stażowych – 28 osób,
3. Organizacja staży- 285 osób,
4. Organizacja środków na podjęcie działalności gospodarczej - 364 osób,
5. Organizacja prac interwencyjnych – 53 osoby,
6. Organizacja bonów szkoleniowych – 113 osób
Dodatkowo, na etapie rekrutacji do projektu, wszyscy uczestnicy biorący udział w stażach, pracach interwencyjnych, otrzymujący bon stażowy, bon na zasiedlenie, bon szkoleniowy lub podpisujący umowę o dotację na podjęcie działalności  gospodarczej zostaną  objęci wsparciem pośrednictwa pracy (w tym Indywidualnym Planem Działania) oraz poradnictwem zawodowym.
7. Instrumenty dofinansowania (art. 15zzb, 15zzc, 15zze Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o  szczególnych  rozwiązaniach  związanych  z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.) - 2983 osoby.

Okres realizacji: 01.01.2020 r. - 31.12.2022 r.
Koszty ogółem projektu: 29 697 551,34 zł
Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu - 84,28%.
Instrumenty dofinansowania w ramach tarczy antykryzysowej: 13 101 454,73 zł.

Beneficjent zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO oraz współpracuje w tym zakresie z działającymi na obszarze realizacji projektu instytucjami pomocy i integracji społecznej.
 
Ważne!
Wsparcie EFS w przypadku osób bezrobotnych ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, jest ukierunkowane na podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem i będzie wiązało się z przejściem z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu ubezpieczeń społecznych (ZUS). W przypadku odmowy przejścia z KRUS na ZUS, poniesione koszty w ramach wsparcia EFS nie mogą zostać uznane za kwalifikowalne w ramach projektu, a tym samym nie ma możliwości udzielenia takiego wsparcia.

 

Ilość odwiedzin: 12050
Nazwa dokumentu: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (VI)
Osoba, która wytworzyła informację: Urszula Trusewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Trusewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Krysiuk
Data wytworzenia informacji: 2020-07-10 12:41:12
Data udostępnienia informacji: 2020-07-10 12:41:12
Data ostatniej aktualizacji: 2022-11-28 12:08:52

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner