logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Majątek Urzędu
minus Sprawozdanie finansowe Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 FILIA PUP W ŁAPACH
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
 CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
 AKTUALNOŚCI
plus Informacja o sytuacji na rynku pracy PUP w Białymstoku
 ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
minus Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
 PROJEKTY Z EFS
minus Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (V) RPOWP na lata 2014-2020
minus Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (V)
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP
minus Informacja o wynikach naboru z dn. 30.08.2019r.
 ŚRODKI PFRON
minus Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 BEZROBOTNY W URZĘDZIE
minus Informacja i Rejestracja
plus Świadczenia -Zasiłki
minus Poradnictwo Zawodowe
minus Pośrednictwo Pracy
plus Szkolenia
minus Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.
minus Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
plus Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia
minus Zaświadczenia-Kapitał początkowy
 EURES
minus Sieć Eures
 PRACODAWCA W URZĘDZIE
plus Pośrednictwo Pracy
minus Szkolenia
minus PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
plus Refundacje
minus Staż
plus Bony – Informacja dla Pracodawców
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus USŁUGI SZKOLENIOWE
plus USŁUGI SPOŁECZNE
plus POZOSTAŁE USŁUGI
plus DOSTAWY
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 000 EURO
 OFERTY PRACY
minus Oferty - PSZ
 POMOC PUBLICZNA
minus Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej
 ZAŁATWIANIE SPRAW
minus Załatwianie spraw
 KONTROLE
minus Kontrole
 REJESTRY, EWIDENCJE, DECYZJE
minus Rejestry i Ewidencje
minus Decyzje
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Środki na podjęcie działalności gospodarczej

Starosta (oznacza Dyrektora PUP, który działa w imieniu Starosty) może przyznać bezrobotnemu, absolwentowi CIS oraz absolwentowi KIS środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia.

O dotację może ubiegać się osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku, która:

1) w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku:

a) nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja,

b) nie przerwała z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,

c) po skierowaniu podjęła szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie;

2) nie otrzymała dotychczas bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;

3) nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;

4) spełnia pozostałe warunki, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2 Regulaminu przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej;

5) złoży kompletny i prawidłowo sporządzony Wniosek o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.

  

Procedura ubiegania się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

KROK 1

Zapoznaj się z obowiązującym Regulaminem przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej osobom bezrobotnym.

KROK 2

Złóż kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Odpowiedź o jego rozpatrzeniu otrzymasz w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. PAMIĘTAJ! Złożenie wniosku nie zwalnia osoby bezrobotnej z obowiązku stawiennictwa w Urzędzie Pracy w wyznaczonych terminach.

KROK 3

W przypadku pozytywnie rozpatrzonego wniosku – dopełnij formalności związanych z zabezpieczeniem zwrotu środków.

KROK 4

Podpisz umowę o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną.

KROK 5

Po otrzymaniu dotacji zarejestruj działalność gospodarczą i dokonaj zakupów.

 

PAMIĘTAJ!

Do dnia przelewu dotacji na wskazane konto, NIE MOŻESZ zarejestrować działalności gospodarczej.

 

Przyznane dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej stanowi pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu  o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) i są udzielane zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami.

 Podstawa prawna:

  1. Art.46 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 ze zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 1380).
  3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.).

Przyjmowanie wniosków, sporządzanie umów:

 

Dział Instrumentów Rynku Pracy

ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok

III piętro, pok. 306, tel. 85-747-38-08

Ilość odwiedzin: 116307
Nazwa dokumentu: Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.
Osoba, która wytworzyła informację: Aneta Popławska
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Popławska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Krysiuk
Data wytworzenia informacji: 2007-02-13 10:43:18
Data udostępnienia informacji: 2007-02-13 10:43:18
Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-11 13:04:03

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner