logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Majątek Urzędu
minus Sprawozdanie finansowe Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 FILIA PUP W ŁAPACH
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
 CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
 AKTUALNOŚCI
plus Informacja o sytuacji na rynku pracy PUP w Białymstoku
 DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
minus Deklaracja dostępności
minus Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
 ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
minus Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
 PROJEKTY Z EFS
minus Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (VI)
minus Projekt Razem Przeciw Ograniczeniom - Współpraca zapewni Pracę (VI)
 NABORY NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP
plus Nabory w 2020 roku
 ŚRODKI PFRON
minus Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 PRACODAWCA W URZĘDZIE
plus Pośrednictwo Pracy
minus Szkolenia
minus PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
plus Refundacje
minus Staż
 BEZROBOTNY W URZĘDZIE
minus Informacja i Rejestracja
plus Świadczenia -Zasiłki
minus Poradnictwo Zawodowe
minus Pośrednictwo Pracy
plus Szkolenia
minus Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.
minus Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
plus Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia
minus Zaświadczenia-Kapitał początkowy
 EURES
minus Sieć Eures
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus USŁUGI SZKOLENIOWE
plus USŁUGI SPOŁECZNE
plus POZOSTAŁE USŁUGI
plus DOSTAWY
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 000 EURO
 OFERTY PRACY
minus Oferty - PSZ
 POMOC PUBLICZNA
minus Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej
 ZAŁATWIANIE SPRAW
minus Załatwianie spraw
 KONTROLE
minus Kontrole
 REJESTRY, EWIDENCJE, DECYZJE
minus Rejestry i Ewidencje
minus Decyzje
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Środki PFRON na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych przyznawane są w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (  Dz.U. z 2018r poz.511 z późn. zm.), 


 W 2019r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku realizowane są następujące formy wsparcia osób niepełnosprawnych finansowane ze środków PFRON:   

Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub w formie spóldzielni socjalnej

    Podstawa prawna:

 • Art. 12 a Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997roku o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2018r poz.511  z późn.zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej ( Dz.U.z 2018r. poz.2342).

    O przyznanie jednorazowych środków może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:

 • jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy  niepozostająca w zatrudnieniu,
 • mieszka na terenie ziemskiego powiatu białostockiego ( osoby zamieszkałe na  terenie Białegostoku powinny złożyć wniosek w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Bema 60/1),
 • w okresie 12 miesięcy bezpośrednio przed dniem złożenia wniosku nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo rolniczej,
 • w okresie 12 miesięcy bezpośrednio przed dniem złozenia wniosku nie była członkiem spóldzielni socjalnej lub nie była wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego jako załozyciel innej spółdzielni socjalnej
 • nie otrzymała wcześniej bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej
 • nie posiadała w dniu złożenia wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności, zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON oraz nieuregulowanych w terminie podatków i innych danin publicznych
 • nie złożyła wniosku o przyznanie środków w w/w zakresie  do innego starosty.


    Jednorazowe środki mogą być przyznane na:

 • podjęcie po raz pierwszy działalności:
  • gospodarczej, bez względu na formę prawną tej działalności,
  • rolniczej, w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez względu na formę prawną jej prowadzenia,
  • w formie spółdzielni socjalnej.
 • ponowne podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub w formie spółdzielni socjalnej, jeżeli zgodnie z oświadczeniem osoby niepełnosprawnej upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia działalności, samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami lub podmiotami, lub od ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej.

    Środki mogą być przyznane odrębnie każdemu wnioskodawcy, który zamierza:

 • podjąć działalność gospodarczą lub rolniczą:

    - samodzielnie,
    - wspólnie z innymi osobami lub podmiotami,
    - w wyniku przystąpienia do działalności gospodarczej lub rolniczej prowadzonej przez inne osoby lub podmioty.

 • zostać założycielem spółdzielni socjalnej,
 • nabyć członkostwo w spółdzielni socjalnej w wyniku przystąpienia do tej spółdzielni po jej założeniu.

      Osoba niepełnosprawna zobowiązana jest prowadzić działalność gospodarczą, rolniczą lub być członkiem spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres:
   - co najmniej 12 miesięcy, jeżeli środki zostały przyznane w kwocie nie wyższej niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia,
   - co najmniej 24 miesiące, jeżeli środki zostały przyznane w kwocie wynoszącej od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

    Jednorazowe środki nie mogą być przeznaczone na:

 • wniesienie udziałów do spółek, zakup akcji, obligacji
 • wydatki dotyczące kosztów budów,
 • zakup nieruchomości i ziemi,
 • zakup pojazdów przy usługach transportu drogowego
 • zakup samochodów osobowych, z wyjątkiem:

      a) samochodów z jednym rzędem siedzeń plus przestrzeń ładunkowa;
      b) samochodów mających więcej niż jeden rząd siedzeń  pod warunkiem, że część przeznaczona do przewozu ładunków jest dłuższa od części osobowej, w sytuacji, w której  wykorzystanie samochodu pozostaje w bezpośrednim związku z profilem wykonywanej działalności.

 • zakup paliwa
 • koszty transportu/ przesyłki zakupionych rzeczy
 • koszty montażu, gwarancji, instalacji zakupywanego wyposażenia,
 • dokonywanie zakupów od współmałżonka, osób pozostających z wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym oraz od osób z pierwszej linii pokrewieństwa  t. j. rodziców, dziadków, dzieci,  rodzeństwa, członków spółdzielni socjalnej, ich współmałżonków, osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym i członków ich rodzin,
 • zakup mebli, sprzętu AGD i RTV,  jeżeli miejscem prowadzenia działalności jest miejsce zamieszkania lub zameldowania,
 • zakup używek: alkoholu i tytoniu
 • spłatę zadłużeń,
 •  wniesienie kaucji,
 • opłaty eksploatacyjne i administracyjne ( np. prąd, woda, telefon, czynsz, dzierżawa),
 • opłaty związane z podatkami
 • opłaty związane z rejestracją działalności gospodarczej i jej bieżącym funkcjonowaniem (np. opłaty składek ZUS, abonamenty)
 • rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie handlu obwoźnego i gastronomii obwoźnej
 • działalność handlowo-usługową polegającą na akwizycji i ajencji
 •  handel prowadzony na bazarach,  targowiskach, giełdach, rynkach, jarmarkach itp.
 •  firmę działającą poza granicami kraju
 •  prowadzenie biura kredytowego i pożyczkowego, lombardu, punktu kasowego (opłat),  kantoru,  agencji towarzyskiej, studia tatuażu, sklepu sex-shop,  biura matrymonialnego, salonu gier  hazardowych, na wróżenie, na działalność paramedyczną,
 • prowadzenie działalności tożsamej z działalnością  współmałżonka,
 •  przejęcie działalności gospodarczej od członka rodziny wnioskodawcy, poprzez  jednoczesne odkupienie środków trwałych i obrotowych oraz prowadzenie działalności  o  tym samym profilu  i w tym samym miejscu,
 • działalność agencyjną (pośrednictwo ubezpieczeniowe)
 • inne wydatki, które w sposób jednoznaczny i bezpośredni nie wiążą się z rodzajem wykonywanej działalności,
 • na przystąpienie do spółdzielni socjalnej,która posiada zaległości w opłacaniu składek w ZUS i podatku w US.

 
W przypadku zakupu sprzętu/rzeczy używanych osoba niepełnosprawna zobowiązana jest dołączyć dokumenty  uprawdopodobniające wartość rynkową sprzętu / wycenę rzeczoznawcy/.

     Kwota przeznaczona na:

 • zakup środków obrotowych nie może przekroczyć 50% całości wnioskowanej kwoty,
 • na remont i adaptację pomieszczeń nie może przekroczyć 10% całości wnioskowanej kwoty,
 • na reklamę nie może przekroczyć 5% całości wnioskowanej kwoty,
 • zakup środków transportu nie może przekroczyć 50% całości wnioskowanej kwoty

Przed rozpatrzeniem wniosku Urząd kieruje osobę niepełnosprawną na rozmowę z doradcą zawodowym.   Do wniosku osoba niepełnosprawna zobowiązana jest dołączyć zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające zdolność do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym wnioskiem.
Przyznanie środków dokonywane jest na podstawie wynegocjowanej przez strony umowy cywilnej.
 
Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy

     Podstawa prawna:

 • Art. 26 e Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997roku o rehabilitacji zawodowej   i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2018r poz.511 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011r.  w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej  (tekst jednolity Dz.U.2015r. poz.93).

          O przyznanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie ziemskiego powiatu białostockiego może ubiegać się podmiot, który:

 • jest pracodawcą od co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych,
 • nie posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • nie zalega z opłacaniem w terminie podatków i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • w stosunku do którego nie toczy się postępowanie upadłościowe i nie został zgłoszony wniosek o jego  likwidację,
 • nie otrzymał innej pomocy niż de minimis dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych,
 • nie otrzymał decyzji Komisji Europejskiej o obowiązku zwrotu pomocy uzyskanej w okresie wcześniejszym,  uznającej pomoc za niezgodną z prawem i wspólnotowym rynkiem,
 • zabowiąże się do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej na wyposażonym stanowisku pracy przez okres co najmniej 36 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy
 • złoży wniosek w Urzędzie.

        Zwrot kosztów obejmuje:
       1.udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy, na którym będzie wykonywać pracę osoba niepełnosprawna,
       2. kwotę niepodlegającego odliczeniu:
    - podatku od towarów i usług,
    - podatku akcyzowego
związanych z przedmiotami opodatkowanymi określonymi w ust.1.

Zwrot kosztów nie uwzględnia podatku od towarów i usług w przypadku, kiedy Wnioskodawca jest płatnikiem podatku VAT, a usługi będące elementem umowy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, z wyjątkiem sytuacji, gdy Wnioskodawca będąc płatnikiem podatku VAT nie może obniżyć kwoty podatku należnego o podatek naliczony, ze względu na wyłączenie możliwości odliczenia podatku naliczonego, wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Wnioskodawcy będącemu płatnikiem podatku VAT lecz nie mogącemu obniżyć kwoty podatku należnego o podatek naliczony, ze względu na wyłączenie możliwości odliczenia podatku naliczonego, wynikające z obowiązujących przepisów prawa, można przyjąć w rozliczeniu wartość brutto faktury, pod warunkiem złożenia w tutejszym Urzędzie oświadczenia o braku możliwości odliczenia podatku z podaniem podstawy prawnej.

Przyznanie środków dokonywane jest na podstawie wynegocjowanej przez strony umowy cywilnej, w formie pisemnej. Maksymalna wysokość refundacji wynosi 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia.
Pracodawca zobowiązany jest do utrzymania utworzonego stanowiska pracy przez okres co najmniej 36 miesięcy.
Wnioskodawca nie może zawrzeć umowy o pracę z  osobą niepełnosprawną na utworzonym stanowisku pracy:

 1. która w okresie ostatnich szaściu miesięcy przed zatrudnieniem w ramach umowy o zwrot kosztów, wykonywała pracę na podstawie umowy o pracę u danego wnioskodawcy lub w innym podmiocie poziązanym kapitałowo lub osobowo z wnioskodawcą,
 2. zamieszkałą w jednym gospodarstwie domowym z wnioskodawcą,
 3. z członkiem rodziny wnioskodawcy tj. małżonkiem, zstępnymi, wstępnymi, pasierbem, zięciem, synową, rodzeństwem, ojczymem, macochą i teściami,
 4. będącą wspólnikiem lub członkiem zarządu spółki, która tworzy refundowane stanowisko pracy.


 Sprawy związane z refundacją ze środków PFRON kosztów wyposażenia stanowiska pracy osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie miasta Białystok prowadzi Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Bema 60/1. 
 
Szkolenie osób niepełnosprawnych poszukujących pracy.

Podstawa prawna:

 • Art. 38 i 40 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2018r poz.511 ze zmianami),

Na szkolenie, które jest finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą być skierowane osoby niepełnosprawne zarejestrowane jako poszukujące pracy (pobierające rentę, zasiłek stały itp.) niepozostające w zatrudnieniu, w celu zwiększenia ich szans na uzyskanie zatrudnienia, podwyższenia dotychczasowych kwalifikacji zawodowych lub zwiększenia aktywności zawodowej, a w szczególności w razie:

 • braku kwalifikacji zawodowych,
 • konieczności zmiany kwalifikacji w związku z brakiem propozycji odpowiedniego zatrudnienia,
 • utraty zdolności do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • należność przysługującą instytucji szkoleniowej,
 • udokumentowane koszty przejazdu najtańszym dogodnym środkiem komunikacji, koszty zakwaterowania i wyżywienia, jeżeli szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zameldowania stałego lub czasowego,
 • koszty ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • koszty niezbędnych badań lekarskich, psychologicznych, diagnostycznych i usług rehabilitacyjnych,
 • koszt usług tłumacza języka migowego albo lektora dla niewidomych lub osoby towarzyszącej osobie niepełnosprawnej ruchowo zaliczanej do znacznego stopnia niepełnosprawności.

            Osoba niepełnosprawna poszukująca pracy, która z własnej winy nie podjęła lub przerwała szkolenie jest obowiązana do zwrotu jego kosztów, chyba że powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia. Starosta pozbawia osobę zarejestrowaną statusu poszukującego pracy, jeśli poszukujący pracy nie podjął albo przerwał szkolenie. Pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje na okres 120 dni od następnego dnia po dniu zaistnienia zdarzenia.
 
 Wnioski na poszczególne formy wsparcia przyjmowane są w Dziale Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w pokoju 3 (parter), tel.85 747 38 55.

Ilość odwiedzin: 21588
Nazwa dokumentu: Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Osoba, która wytworzyła informację: Urszula Jaźwińska
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Jaźwińska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Krysiuk
Data wytworzenia informacji: 2008-01-04 11:20:45
Data udostępnienia informacji: 2008-01-04 11:20:45
Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-28 12:14:44

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner