logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Majątek Urzędu
minus Sprawozdanie finansowe Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Sprzedaż zbędnych składników majątku
 FILIA PUP W ŁAPACH
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
 CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
 AKTUALNOŚCI
plus Informacja o sytuacji na rynku pracy PUP w Białymstoku
 DOSTĘPNOŚĆ
plus Dostępność
minus Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
minus Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
minus Wniosek o dostępność architektoniczną i komunikacyjną
minus Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej
 ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
minus Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
 PROJEKTY Z EFS
minus Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (VI)
minus Projekt Razem Przeciw Ograniczeniom - Współpraca zapewni Pracę (VI)
 NABORY NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP
plus Nabory w 2020 roku
plus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy
plus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy
plus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy.
plus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
plus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Radcy Prawnego
 ŚRODKI PFRON
minus Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 PRACODAWCA W URZĘDZIE
plus Pośrednictwo Pracy
minus Zatrudnianie Cudzoziemców
minus PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
plus Refundacje
minus Staż
 BEZROBOTNY W URZĘDZIE
minus Informacja i Rejestracja
minus Świadczenia
minus Poradnictwo Zawodowe
minus Pośrednictwo Pracy
minus Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.
minus Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
plus Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia
minus Zaświadczenia-Kapitał początkowy
 EURES
minus Sieć Eures
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus PLAN POSTĘPOWAŃ
plus USŁUGI SZKOLENIOWE
plus USŁUGI SPOŁECZNE
plus POZOSTAŁE USŁUGI
plus DOSTAWY
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 130 tys. zł
 OFERTY PRACY
minus Oferty - PSZ
 POMOC PUBLICZNA
minus Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej
 ZAŁATWIANIE SPRAW
minus Załatwianie spraw
 KONTROLE
minus Kontrole w 2018 roku
minus Kontrole w 2019 roku
minus Kontrole w 2020 roku
minus Kontrole w 2021 roku
minus Kontrole w 2022 roku
 REJESTRY, EWIDENCJE, DECYZJE
minus Rejestry i Ewidencje
minus Decyzje
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Środki PFRON na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością przyznawane są w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz.573)

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku realizuje następujące formy wsparcia osób z niepełnosprawnością, finansowane ze środków PFRON: 

 1. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub działalności w formie spółdzielni socjalnej

Podstawa prawna:

 • Art. 12a Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997roku o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej

 
O przyznanie środków może ubiegać się osoba z niepełnosprawnością, która:

 • jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu;

 • mieszka na terenie ziemskiego powiatu białostockiego (osoby zamieszkałe na  terenie Białegostoku powinny złożyć wniosek w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Bema 60/1);

 • w okresie 12 miesięcy bezpośrednio przed dniem złożenia wniosku nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo rolniczej;

 • w okresie 12 miesięcy bezpośrednio przed dniem złożenia wniosku nie była członkiem spółdzielni socjalnej lub nie była wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego jako założyciel innej spółdzielni socjalnej;

 • nie otrzymała wcześniej bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej;

 • nie posiadała w dniu złożenia wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności, zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON oraz nieuregulowanych w terminie podatków i innych danin publicznych;

 • nie złożyła wniosku o przyznanie środków w ww. zakresie do innego starosty.

 
Szczegółowe warunki ubiegania się i przyznawania środków zawarte są w obowiązującym Regulaminie przyznawania osobie niepełnosprawnej środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej
 


 
 2. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej


 Podstawa prawna:

 • Art. 26e Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca
  2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

 
O przyznanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie ziemskiego powiatu białostockiego może ubiegać się podmiot, który:

 • jest pracodawcą i prowadzi działalność od co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych;

 • nie posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

 • nie zalega z opłacaniem w terminie podatków i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

 • w stosunku do którego nie toczy się postępowanie upadłościowe i nie został zgłoszony wniosek o jego likwidację;

 • nie otrzymał innej pomocy niż de minimis dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych,;

 • nie otrzymał decyzji Komisji Europejskiej o obowiązku zwrotu pomocy uzyskanej w okresie wcześniejszym, uznającej pomoc za niezgodną z prawem i wspólnotowym rynkiem;

 • zobowiąże się do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej na wyposażonym stanowisku pracy przez okres co najmniej 36 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy;

 • złoży wniosek w Urzędzie.

 
Sprawy związane z refundacją ze środków PFRON kosztów wyposażenia stanowiska pracy osób z niepełnosprawnością, zamieszkałych na terenie miasta Białystok prowadzi Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Bema 60/1. 

 
Szczegółowe warunki ubiegania się i przyznawania środków zawarte są w obowiązującym  Regulaminie udzielania refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 

 

 

 

 1. Szkolenie osób niepełnosprawnych poszukujących pracy

 
Podstawa prawna:

 • Art. 38 i 40 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 
Na szkolenie, które jest finansowane ze środków PFRON może być skierowana osoba z niepełnosprawnością zarejestrowana jako poszukujące pracy, w celu zwiększenia szans na uzyskanie zatrudnienia, podwyższenie dotychczasowych kwalifikacji zawodowych lub zwiększenie aktywności zawodowej, a w szczególności w razie:

 • braku kwalifikacji zawodowych;

 • konieczności zmiany kwalifikacji zawodowych w związku z brakiem propozycji odpowiedniego zatrudnienia;

 • utraty zdolności do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie.

Ponadto ma zostać uprawdopodobnione, że odbyte szkolenie zapewni uzyskanie pracy.


Szczegółowe warunki ubiegania się i kierowania osób niepełnosprawnych na szkolenie określone są w Zasadach finansowania szkoleń w trybie indywidualnym osobom niepełnosprawnym zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku jako osoby poszukujące pracy
 

 1. Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej lub rolniczej  

 
Podstawa prawna:

 • Art. 13 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 
O dofinansowanie kredytu bankowego (np. inwestycyjnego lub obrotowego), zaciągniętego na kontunuowanie działalności gospodarczej, może ubiegać się osoba z niepełnosprawnością z terenu powiatu białostockiego, która:

 • prowadzi działalność gospodarczą (wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową) albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne;

 • mieszka na terenie ziemskiego powiatu białostockiego (osoby zamieszkałe na  terenie Białegostoku powinny złożyć wniosek w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Bema 60/1);

 • nie korzystała z pożyczki ze środków PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo  rolniczej oraz z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo pożyczka została spłacona lub umorzona;

 • nie otrzymała bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo prowadziła tę działalność co najmniej przez okres 24 miesięcy od dnia otrzymania pomocy na ten cel;

 • otrzymała kredyt bankowy na kontynuowanie działalności gospodarczej albo  prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego;

 • nie posiada zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON i Funduszu Pracy;

 • nie zalega z opłacaniem w terminie podatków, składek na ubezpieczenie społeczne,   ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń   Pracowniczych lub innych danin publicznych;

 • nie ogłoszono w stosunku do niej upadłości lub nie rozpoczęto likwidacji;

 • nie była karana w okresie 2 lat przed dniem złożenia Wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.  – Kodeks karny

 
Dofinansowanie przysługuje maksymalnie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego i jest udzielane kredytobiorcy jeden raz w roku kalendarzowym i do jednego kredytu bankowego, niezależnie od tego, kiedy był on zaciągnięty. Obejmuje odsetki bieżące, tj. przypadające do zapłaty do końca roku kalendarzowego po dniu zawarcia Umowy. Dofinansowaniem nie są objęte odsetki za nieterminowe spłaty rat, zarówno kapitału jak i odsetek.
 

Szczegółowe warunki ubiegania się i przyznawania dofinansowania określone są w Zasadach udzielania osobom niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności


 

Szczegółowe informacje oraz przyjmowanie wniosków: Dział Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych, pok. 3a (parter),  tel.85 747 38 55.

 


 

Ilość odwiedzin: 35931
Nazwa dokumentu: Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Gaweł
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Gaweł
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Krysiuk
Data wytworzenia informacji: 2008-01-04 11:20:45
Data udostępnienia informacji: 2008-01-04 11:20:45
Data ostatniej aktualizacji: 2022-10-31 14:29:58

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner