logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Majątek Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 FILIA PUP W ŁAPACH
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
 CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
 AKTUALNOŚCI
plus Informacja o sytuacji na rynku pracy PUP w Białymstoku
 ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
minus Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
 PROJEKTY Z EFS
minus Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (V) RPOWP na lata 2014-2020
minus Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (V)
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP
 ŚRODKI PFRON
minus Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 BEZROBOTNY W URZĘDZIE
minus Informacja i Rejestracja
plus Świadczenia -Zasiłki
minus Poradnictwo Zawodowe
minus Pośrednictwo Pracy
plus Szkolenia
minus Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.
minus Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
plus Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia
minus Zaświadczenia-Kapitał początkowy
 EURES
minus Sieć Eures
 PRACODAWCA W URZĘDZIE
plus Pośrednictwo Pracy
minus Szkolenia
minus PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
plus Refundacje
minus Staż
plus Dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy lub bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną
plus Bony – Informacja dla Pracodawców
minus Dofinansowanie wyposażenia nowo otwartego Akademickiego Biura Karier
minus Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus USŁUGI SZKOLENIOWE
plus USŁUGI SPOŁECZNE
plus POZOSTAŁE USŁUGI
plus DOSTAWY
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 000 EURO
 OFERTY PRACY
minus Oferty - PSZ
 POMOC PUBLICZNA
minus Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej
 ZAŁATWIANIE SPRAW
minus Załatwianie spraw
 KONTROLE
minus Kontrole
 REJESTRY, EWIDENCJE, DECYZJE
minus Rejestry i Ewidencje
minus Decyzje
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Środki PFRON na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych przyznawane są w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (  Dz.U. z 2011r Nr 127 poz.721 z późn. zm.), tekst ustawy dostępny na stronie internetowej www.sejm.gov.pl.

 

Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Podstawa prawna:

 • Art. 12 a Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997roku o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2011r Nr 127 poz.721 z późn.zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007roku w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej ( Dz.U. z 2015r. poz.102),

O przyznanie jednorazowych środków może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:

 • jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy  niepozostająca w zatrudnieniu,
 • mieszka na terenie ziemskiego powiatu białostockiego
 • złoży wniosek w PUP w Białymstoku
 • od co najmniej 12 miesięcy  zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej albo rolniczej,
 • nie jest członkiem spółdzielni socjalnej,

oraz jeżeli nie otrzymała wcześniej bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Jednorazowe środki mogą być przyznane na:

 • podjęcie po raz pierwszy działalności:
  • gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
  • rolniczej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,  w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez względu na formę prawną jej prowadzenia,
 • wniesienie po raz pierwszy wkładu do spółdzielni socjalnej,
 • ponowne podjęcie działalności, o której mowa w pkt 1, lub ponowne wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jeżeli zgodnie z oświadczeniem osoby niepełnosprawnej upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia tej działalności lub od ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej.
 • osoba niepełnosprawna zobowiązana jest prowadzić działalność gospodarczą, rolniczą lub być członkiem spółdzielni socjalnej przez okres co najmniej 24 miesięcy,                z uwzględnieniem okresów choroby, powołania do odbycia zasadniczej lub zastępczej służby wojskowej lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego.

Jednorazowe środki nie mogą być przeznaczone na:

 • wniesienie udziałów do spółek, zakup akcji, obligacji
 • wydatki dotyczące kosztów budów,
 • zakup nieruchomości i ziemi,
 • zakup pojazdów przy usługach transportu drogowego
 • zakup samochodów osobowych, z wyjątkiem:

      a) samochodów z jednym rzędem siedzeń plus przestrzeń ładunkowa;

b) samochodów mających więcej niż jeden rząd siedzeń  pod warunkiem, że część przeznaczona do przewozu ładunków jest dłuższa od części osobowej, w sytuacji,       w której wykorzystanie samochodu pozostaje w bezpośrednim związku z profilem wykonywanej działalności.

 • zakup paliwa
 • koszty transportu/ przesyłki zakupionych rzeczy
 • dokonywanie zakupów od współmałżonka, osób pozostających z wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym oraz od osób z pierwszej linii pokrewieństwa       tj rodziców, dziadków, dzieci,  rodzeństwa i powinowatych
 • zakup mebli ( jeżeli siedzibą działalności jest miejsce zamieszkania lub zameldowania)
 • zakup używek: alkoholu i tytoniu
 • spłatę zadłużeń,
 •  wniesienie kaucji,
 •  wykupu koncesji, licencji oraz zezwoleń,
 • opłaty eksploatacyjne i administracyjne ( np. prąd, woda, telefon, czynsz, dzierżawa)
 • opłaty związane z podatkami
 • opłaty związane z rejestracją działalności gospodarczej i jej bieżącym funkcjonowaniem( np. opłaty składek ZUS, abonamenty)
 • rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie handlu obwoźnego i gastronomii obwoźnej
 • działalność handlowo-usługową polegającą na akwizycji i ajencji
 • handel prowadzony na bazarach i  targowiskach
 • firmę działającą poza granicami kraju
 • prowadzenie biura kredytowego i pożyczkowego, lombardu, punktu kasowego (opłat),  kantoru,  agencji towarzyskiej, studia tatuażu, sklepu sex-shop,  biura matrymonialnego, salonu gier  hazardowych, na wróżenie
 • prowadzenie działalności tożsamej z działalnością  współmałżonka
 • przejęcie działalności gospodarczej od członka rodziny wnioskodawcy, poprzez  jednoczesne odkupienie środków trwałych i obrotowych oraz prowadzenie działalności  o  tym samym profilu  i w tym samym miejscu.

 

Jednorazowe środki mogą być przyznane do wysokości piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale licząc od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

W przypadku zakupu sprzętu/rzeczy używanych osoba niepełnosprawna zobowiązana jest dołączyć dokumenty  uprawdopodobniające wartość rynkową sprzętu / wycenę rzeczoznawcy/.

Kwota przeznaczona na:

 • zakup środków obrotowych nie może przekroczyć 50% całości wnioskowanej kwoty,
 • na remont i adaptację pomieszczeń nie może przekroczyć 10% całości wnioskowanej kwoty,
 • na reklamę nie może przekroczyć 5% całości wnioskowanej kwoty,
 • zakup środków transportu nie może przekroczyć 50% całości wnioskowanej kwoty

Przed rozpatrzeniem wniosku Urząd kieruje osobę niepełnosprawną na rozmowę z doradcą zawodowym.   Do wniosku osoba niepełnosprawna zobowiązana jest dołączyć zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające zdolność do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym wnioskiem.

Przyznanie środków dokonywane jest na podstawie wynegocjowanej przez strony umowy cywilnej. Działalność gospodarcza powinna być prowadzona przez okres co najmniej dwóch lat.

 

Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy

Podstawa prawna:

 • Art. 26 e Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997roku o rehabilitacji zawodowej   i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2011r Nr 127 poz.721 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011r.  w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej  ( Dz.U. z 2015r. poz.93).

          O przyznanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie ziemskiego powiatu białostockiego może ubiegać się podmiot, który:

 • jest pracodawcą od co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych,
 • nie posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • nie zalega z opłacaniem w terminie podatków i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • w stosunku do którego nie toczy się postępowanie upadłościowe i nie został zgłoszony wniosek o jego  likwidację,

        Zwrot kosztów obejmuje:

1.udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy, na którym będzie wykonywać pracę osoba niepełnosprawna,

 2.kwotę niepodlegającego odliczeniu:

    - podatku od towarów i usług,

    - podatku akcyzowego

związanych z przedmiotami opodatkowanymi określonymi w ust.1.

Zwrot kosztów nie uwzględnia podatku od towarów i usług w przypadku, kiedy Wnioskodawca jest płatnikiem podatku VAT, a usługi będące elementem umowy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, z wyjątkiem sytuacji, gdy Wnioskodawca będąc płatnikiem podatku VAT nie może obniżyć kwoty podatku należnego o podatek naliczony, ze względu na wyłączenie możliwości odliczenia podatku naliczonego, wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Wnioskodawcy będącemu płatnikiem podatku VAT lecz nie mogącemu obniżyć kwoty podatku należnego o podatek naliczony, ze względu na wyłączenie możliwości odliczenia podatku naliczonego, wynikające z obowiązujących przepisów prawa, można przyjąć w rozliczeniu wartość brutto faktury, pod warunkiem złożenia w tutejszym Urzędzie oświadczenia o braku możliwości odliczenia podatku z podaniem podstawy prawnej.

Przyznanie środków dokonywane jest na podstawie wynegocjowanej przez strony umowy cywilnej, w formie pisemnej. Maksymalna wysokość refundacji wynosi 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Pracodawca zobowiązany jest do utrzymania utworzonego stanowiska pracy przez okres co najmniej 36 miesięcy.

 

Szkolenie osób niepełnosprawnych poszukujących pracy.

Podstawa prawna:

 • Art. 38 i 40 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2011r Nr 127 poz.721z późn. zm.),

Na szkolenie, które jest finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą być skierowane osoby niepełnosprawne zarejestrowane jako poszukujące pracy (pobierające rentę, zasiłek stały itp.) niepozostające w zatrudnieniu, w celu zwiększenia ich szans na uzyskanie zatrudnienia, podwyższenia dotychczasowych kwalifikacji zawodowych lub zwiększenia aktywności zawodowej, a w szczególności w razie:

 • braku kwalifikacji zawodowych,
 • konieczności zmiany kwalifikacji w związku z brakiem propozycji odpowiedniego zatrudnienia,
 • utraty zdolności do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • należność przysługującą instytucji szkoleniowej,
 • udokumentowane koszty przejazdu najtańszym dogodnym środkiem komunikacji, koszty zakwaterowania i wyżywienia, jeżeli szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zameldowania stałego lub czasowego,
 • koszty ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • koszty niezbędnych badań lekarskich, psychologicznych, diagnostycznych i usług rehabilitacyjnych,
 • koszt usług tłumacza języka migowego albo lektora dla niewidomych lub osoby towarzyszącej osobie niepełnosprawnej ruchowo zaliczanej do znacznego stopnia niepełnosprawności.

Osoba niepełnosprawna poszukująca pracy, która z własnej winy nie podjęła lub przerwała szkolenie jest obowiązana do zwrotu jego kosztów, chyba że powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia. Starosta pozbawia osobę zarejestrowaną statusu poszukującego pracy, jeśli poszukujący pracy nie podjął albo przerwał szkolenie. Pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje na okres 120 dni od następnego dnia po dniu zaistnienia zdarzenia.

Ilość odwiedzin: 16509
Nazwa dokumentu: Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Osoba, która wytworzyła informację: Urszula Jaźwińska
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Jaźwińska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Krysiuk
Data wytworzenia informacji: 2008-01-04 11:20:45
Data udostępnienia informacji: 2008-01-04 11:20:45
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-17 09:43:42

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner