logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Majątek Urzędu
minus Sprawozdanie finansowe Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Sprzedaż zbędnych składników majątku
 FILIA PUP W ŁAPACH
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
 CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
 AKTUALNOŚCI
plus Informacja o sytuacji na rynku pracy PUP w Białymstoku
 DOSTĘPNOŚĆ
minus Dostępność
   minus Tekst odczytywany maszynowo
   minus Tekst łatwy do czytania
minus Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
minus Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
minus Wniosek o dostępność architektoniczną i komunikacyjną
minus Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej
 ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
minus Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
 PROJEKTY Z EFS
minus Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (VI)
minus Projekt Razem Przeciw Ograniczeniom - Współpraca zapewni Pracę (VI)
 NABORY NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP
plus Nabory w 2020 roku
plus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy
plus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy
plus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy.
plus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
plus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Radcy Prawnego
 ŚRODKI PFRON
minus Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 PRACODAWCA W URZĘDZIE
plus Pośrednictwo Pracy
minus Zatrudnianie Cudzoziemców
minus PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
plus Refundacje
minus Staż
 BEZROBOTNY W URZĘDZIE
minus Informacja i Rejestracja
minus Świadczenia
minus Poradnictwo Zawodowe
minus Pośrednictwo Pracy
minus Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.
minus Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
plus Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia
minus Zaświadczenia-Kapitał początkowy
 EURES
minus Sieć Eures
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus PLAN POSTĘPOWAŃ
plus USŁUGI SZKOLENIOWE
plus USŁUGI SPOŁECZNE
plus POZOSTAŁE USŁUGI
plus DOSTAWY
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 130 tys. zł
 OFERTY PRACY
minus Oferty - PSZ
 POMOC PUBLICZNA
minus Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej
 ZAŁATWIANIE SPRAW
minus Załatwianie spraw
 KONTROLE
minus Kontrole w 2018 roku
minus Kontrole w 2019 roku
minus Kontrole w 2020 roku
minus Kontrole w 2021 roku
minus Kontrole w 2022 roku
 REJESTRY, EWIDENCJE, DECYZJE
minus Rejestry i Ewidencje
minus Decyzje
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


DOSTĘPNOŚĆ > Dostępność

Spis dokumentów:
1. Tekst odczytywany maszynowo
2. Tekst łatwy do czytania

Deklaracja dostępności

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku (PUP w Białymstoku) zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 30.09.2020. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 06.03.2023.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Na stronie umieszczono tekst łatwy do czytania wraz z dokumentami do pobrania w formacie docx i pdf, a także tekst odczytywany maszynowo wraz z dokumentem do pobrania w formacie docx.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 06.03.2023. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Krysiuk, bibi@praca.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 747 38 24. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok.

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku znajduje się w głównym budynku na terenie Zakładu Doskonalenia Zawodowego od ulicy Pogodnej. Przy wejściu znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich.

Kancelaria znajduje się na parterze po prawej stronie od wejścia w pokoju numer 1.

W budynku nie ma windy.

Osoby z niepełnosprawnością obsługiwane są na parterze:

  • rejestracja i świadczenia – pokój nr 3,
  • pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe – pokój nr 3, 3A,
  • kierownik Działu Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych – środki PFRON – pokój nr 6.

Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkiem Urzędu, w pobliżu podjazdu dla wózków inwalidzkich znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących. Osoby słabowidzące mogą skorzystać z powiększalnika, tj. przenośnego urządzenia ułatwiającego osobom z niepełnosprawnością wzroku zapoznanie się z dokumentami w powiększeniu.

W Powiatowym Urzędzie Pracy można skorzystać z tłumacza on-line polskiego języka migowego. Usługa polega na tłumaczeniu języka migowego on-line na bazie wideokonferencji w rzeczywistym czasie trwania rozmowy. Z usługi osoba uprawniona może skorzystać poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby urzędu (Białystok ul. Pogodna 63/1, pok. 3a) w godz. 8.00 – 15.00
Pracownik Urzędu za pośrednictwem urządzenia z kamerą połączy się z tłumaczem języka migowego. Tłumaczenie odbywa się w formie rozmowy trójstronnej, w czasie której tłumacz dokonuje tłumaczenia pomiędzy osobą używającą polskiego języka migowego (PJM) lub sytemu językowo-migowego (SJM), a osobą używającą języka polskiego fonicznego, przy czym tłumacz znajduje się po jednej stronie, a pozostałe osoby po drugiej stronie połączenia wideokonferencyjnego.
 
Skorzystanie z usługi jest bezpłatne. Istnieje możliwość wcześniejszego umawiania się na wizytę. Możliwe jest także skorzystanie z usługi bez wcześniejszego umówienia terminu.
 
Partnerem w realizacji usługi jest Zielona Linia.

 

Filia PUP w Łapach, ul. Bohaterów Westerplatte 8, 18-100 Łapy

Do budynku prowadzi wejście od strony ulicy Westerplatte, obok I Liceum Ogólnokształcącego.

Budynek posiada windę dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Budynek nie posiada przystosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Łapach można skorzystać z tłumacza on-line polskiego języka migowego. Z usługi osoba uprawniona może skorzystać poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby urzędu (Łapy ul. Bohaterów Westerplatte 8, pok. 10) w godz. 8.00 – 15.00.

Ilość odwiedzin: 6758
Nazwa dokumentu: Dostępność
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Sołowiej
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Sołowiej
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Krysiuk
Data wytworzenia informacji: 2020-09-30 12:06:28
Data udostępnienia informacji: 2020-09-30 12:06:28
Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-31 09:58:48

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner