logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Majątek Urzędu
minus Sprawozdanie finansowe Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Sprzedaż zbędnych składników majątku
 FILIA PUP W ŁAPACH
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
 CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
 AKTUALNOŚCI
plus Informacja o sytuacji na rynku pracy PUP w Białymstoku
 DOSTĘPNOŚĆ
plus Dostępność
minus Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
minus Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
minus Wniosek o dostępność architektoniczną i komunikacyjną
minus Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej
 ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
minus Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
 PROJEKTY Z EFS
minus Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (VI)
minus Projekt Razem Przeciw Ograniczeniom - Współpraca zapewni Pracę (VI)
 NABORY NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP
plus Nabory w 2020 roku
plus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy
plus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy
plus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy.
plus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
plus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Radcy Prawnego
 ŚRODKI PFRON
minus Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 PRACODAWCA W URZĘDZIE
plus Pośrednictwo Pracy
minus Zatrudnianie Cudzoziemców
minus PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
plus Refundacje
minus Staż
 BEZROBOTNY W URZĘDZIE
minus Informacja i Rejestracja
minus Świadczenia
minus Poradnictwo Zawodowe
minus Pośrednictwo Pracy
minus Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.
minus Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
plus Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia
minus Zaświadczenia-Kapitał początkowy
 EURES
minus Sieć Eures
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus PLAN POSTĘPOWAŃ
plus USŁUGI SZKOLENIOWE
plus USŁUGI SPOŁECZNE
plus POZOSTAŁE USŁUGI
plus DOSTAWY
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 130 tys. zł
 OFERTY PRACY
minus Oferty - PSZ
 POMOC PUBLICZNA
minus Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej
 ZAŁATWIANIE SPRAW
minus Załatwianie spraw
 KONTROLE
minus Kontrole w 2018 roku
minus Kontrole w 2019 roku
minus Kontrole w 2020 roku
minus Kontrole w 2021 roku
minus Kontrole w 2022 roku
 REJESTRY, EWIDENCJE, DECYZJE
minus Rejestry i Ewidencje
minus Decyzje
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


REJESTRY, EWIDENCJE, DECYZJE > Decyzje

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, wydaje następujące rodzaje decyzji, w tym o:

  • uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu osoby bezrobotnej,
  • przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu wypłaty, oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego oraz stypendium,
  • obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia finansowanych z Funduszu Pracy,
  • odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia  udzielonego z Funduszu Pracy,
  • refundowaniu pracodawcom wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
  • pokryciu składek na ubezpieczenie społeczne rolników,
  • oraz inne decyzje w sprawach dotyczących zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu na podstawie innych ustaw,
  • przyznaniu dodatku aktywizacyjnego.

Decyzje są wydawane w imieniu Starosty i podpisywane przez upoważnionego pracownika Urzędu. Od każdej decyzji służy odwołanie do organu II instancji jakim jest Wojewoda Podlaski za pośrednictwem Starosty Białostockiego, czyli organu I instancji.

Odwołanie w formie podania można wnieść w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Do odwołania należy dołączyć wszelkie dokumenty umożliwiające organowi zatrudnienia rozstrzygnięcie sprawy w trakcie przeprowadzanego postępowania wyjaśniającego. W przypadku przekroczenia w/w terminu, strona zobowiązana jest wraz z odwołaniem złożyć wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, w którym należy uwiarygodnić przyczyny nie wniesienia odwołania w terminie.

Organ zatrudnienia ma obowiązek rozpatrzyć odwołanie w terminie 7 dni.    W przypadku uwzględnienia odwołania, uchyla zaskarżoną decyzję we własnym zakresie, natomiast w przypadku, gdy nie uzna argumentów strony za zasadne, przekazuje odwołanie wraz z kserokopiami dokumentów do Wojewody Podlaskiego. Organ II instancji rozpatruje sprawę w terminie 30 dni i wydaje decyzję ostateczną, na którą służy stronie skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach bezrobotny może wystąpić z wnioskiem o wznowienie postępowania i uchylenie decyzji Starosty Powiatu Białostockiego oraz o przyznaniu stronie określonych uprawnień. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, które pozwolą na wznowienie postępowania na wniosek strony. Decyzja w sprawie wydawana jest w terminie do 30 dni, w szczególnie uzasadnionych przypadkach – do 2 miesięcy.

Osoba, która została zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranego w Urzędzie Pracy świadczenia, ma prawo wystąpić do Starosty Powiatu Białostockiego z wnioskiem o umorzenie należności, odroczenie terminu spłaty zadłużenia lub o rozłożenie na raty spłaty nienależnie pobranego świadczenia.

W sprawach dotyczących umorzenia należności Urząd Pracy występuje do ośrodka pomocy społecznej z wnioskiem o udostępnienie danych osobowych i prośbą o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania dłużnika i jego rodziny.Po przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym Starosta Powiatu Białostockiego podejmuje decyzję w sprawie złożonego wniosku.

Ilość odwiedzin: 35628
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Naumowicz/ Elżbieta Skibicka
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Naumowicz/ Elżbieta Skibicka
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Krysiuk
Data wytworzenia informacji: 2004-07-22 11:12:30
Data udostępnienia informacji: 2004-07-22 11:12:30
Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-20 14:49:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner