logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Majątek Urzędu
minus Sprawozdanie finansowe Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Sprzedaż zbędnych składników majątku
 FILIA PUP W ŁAPACH
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
 CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
 AKTUALNOŚCI
plus Informacja o sytuacji na rynku pracy PUP w Białymstoku
 DOSTĘPNOŚĆ
plus Dostępność
minus Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
minus Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
minus Wniosek o dostępność architektoniczną i komunikacyjną
minus Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej
 ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
minus Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
 PROJEKTY Z EFS
minus Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (VI)
minus Projekt Razem Przeciw Ograniczeniom - Współpraca zapewni Pracę (VI)
 NABORY NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP
plus Nabory w 2020 roku
plus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy
plus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy
plus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy.
plus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
plus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Radcy Prawnego
 ŚRODKI PFRON
minus Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 PRACODAWCA W URZĘDZIE
plus Pośrednictwo Pracy
minus Zatrudnianie Cudzoziemców
minus PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
plus Refundacje
minus Staż
 BEZROBOTNY W URZĘDZIE
minus Informacja i Rejestracja
minus Świadczenia
minus Poradnictwo Zawodowe
minus Pośrednictwo Pracy
minus Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.
minus Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
plus Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia
minus Zaświadczenia-Kapitał początkowy
 EURES
minus Sieć Eures
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus PLAN POSTĘPOWAŃ
plus USŁUGI SZKOLENIOWE
plus USŁUGI SPOŁECZNE
plus POZOSTAŁE USŁUGI
plus DOSTAWY
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 130 tys. zł
 OFERTY PRACY
minus Oferty - PSZ
 POMOC PUBLICZNA
minus Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej
 ZAŁATWIANIE SPRAW
minus Załatwianie spraw
 KONTROLE
minus Kontrole w 2018 roku
minus Kontrole w 2019 roku
minus Kontrole w 2020 roku
minus Kontrole w 2021 roku
minus Kontrole w 2022 roku
 REJESTRY, EWIDENCJE, DECYZJE
minus Rejestry i Ewidencje
minus Decyzje
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Czym jest dofinansowanie podjęcia działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych?

Dofinansowanie podjęcia działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, tj. jednorazowe środki na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej to forma wsparcia udzielana bezrobotnym, absolwentom CIS, absolwentom KIS lub niepozostającym w zatrudnieniu lub niewykonującym innej pracy zarobkowej, którzy chcą stworzyć spółdzielnię socjalną lub przystąpić do działającej spółdzielni socjalnej.

Kto może otrzymać dofinansowanie podjęcia działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych?

Dofinansowanie podjęcia działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych może być przyznane:

 • bezrobotnemu,
 • absolwentowi CIS,
 • absolwentowi KIS,
 • poszukującemu pracy niepozostającemu w zatrudnieniu lub niewykonującemu innej pracy zarobkowej opiekunowi osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zwanemu dalej „opiekunem",
 • poszukującemu pracy niepozostającemu w zatrudnieniu lub niewykonującemu innej pracy zarobkowej, zwanemu dalej „poszukującym pracy".

Uwaga: Poszukujący pracy, podobnie jak bezrobotny, musi być zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy.

W jakiej wysokości środki można otrzymać?

Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności, mogą być przyznane w wysokości nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela lub na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu.

Umowa o jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej

Przyznanie środków na założenie lub przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej jest dokonywane na podstawie umowy zawartej przez starostę (działającego w jego imieniu dyrektora powiatowego urzędu pracy) z bezrobotnym/absolwentem CIS/absolwentem KIS/opiekunem/poszukującym pracy.
Przyznane bezrobotnemu/absolwentowi CIS/absolwentowi KIS/opiekunowi/ poszukującemu pracy środki z Funduszu Pracy na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej stanowią pomoc de minimis dla spółdzielni socjalnej w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013, str. 1).
Podstawowym obowiązkiem osoby, która otrzymała środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej jest członkostwo w spółdzielni socjalnej przez okres co najmniej 12 miesięcy.

Wniosek o przyznanie jednorazowych środków na założenie spółdzielni socjalnej lub na przystąpienie do spółdzielni socjalnej

Wniosek o przyznanie jednorazowych środków na założenie spółdzielni socjalnej lub na przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej może być uwzględniony, jeżeli jest kompletny i prawidłowo sporządzony, a starosta dysponuje środkami na jego sfinansowanie.

 1. Wniosek o przyznanie jednorazowych środków na założenie spółdzielni socjalnej zawiera  m.in.:
  • kwotę wnioskowanych środków,
  • rodzaj działalności gospodarczej, którą  ma prowadzić zakładana spółdzielnia socjalna,
  • kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności, źródła ich finansowania,
  • szczegółową specyfikację wydatków do poniesienia w ramach wnioskowanych środków,
  • proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków.
 2. Wniosek o przyznanie jednorazowych środków na przystąpienie do spółdzielni socjalnej zawiera m.in.:
  • kwotę wnioskowanych środków,
  • informację o przeznaczeniu wnioskowanych środków zgodnie z celem przystąpienia do spółdzielni socjalnej,
  • szczegółową specyfikację wydatków do poniesienia w ramach wnioskowanych środków,
  • proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków.
 3. Szczegółowe warunki, jakie muszą spełnić ubiegający się o jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, utworzenie stanowiska pracy oraz na finansowanie kosztów wynagrodzenia skierowanej osoby w spółdzielni socjalnej (Dz. U. poz. 1859)
 4. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku o przyznanie środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej starosta powiadamia bezrobotnego/absolwenta CIS/absolwenta KIS/ opiekuna/ poszukującego pracy, w formie pisemnej, w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku nieuwzględnienia wniosku starosta podaje przyczynę odmowy.

Szczegółowe informacje:
III piętro, pok. 306, tel. 85 747 38 08

Ilość odwiedzin: 18228
Nazwa dokumentu: Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
Osoba, która wytworzyła informację: Aneta Popławska
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Popławska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Krysiuk
Data wytworzenia informacji: 2014-12-29 12:36:26
Data udostępnienia informacji: 2014-12-29 12:36:26
Data ostatniej aktualizacji: 2023-02-13 13:55:45

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner