logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Majątek Urzędu
minus Klauzula informacyjna
 FILIA PUP W ŁAPACH
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
 CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
 AKTUALNOŚCI
minus Statystyka w Urzędzie
plus Informacja o sytuacji na rynku pracy PUP w Białymstoku
 ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
minus Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
 PROJEKTY Z EFS
plus Wysoka jakość pośrednictwa i poradnictwa przepustką na rynek pracy - 6.1.2 POKL
minus Projekt: "Program 30+"
plus PO WER
minus Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (IV) RPOWP na lata 2014-2020 (2018r.)
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP
 ŚRODKI PFRON
minus Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 BEZROBOTNY W URZĘDZIE
minus Informacja i Rejestracja
plus Świadczenia -Zasiłki
minus Poradnictwo Zawodowe
minus Pośrednictwo Pracy
plus Szkolenia
minus Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.
minus Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
plus Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia
minus Zaświadczenia-Kapitał początkowy
 EURES
minus Sieć Eures
 PRACODAWCA W URZĘDZIE
plus Pośrednictwo Pracy
minus Szkolenia
minus PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
plus Refundacje
minus Staż
plus Dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy lub bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną
plus Bony – Informacja dla Pracodawców
minus Dofinansowanie wyposażenia nowo otwartego Akademickiego Biura Karier
minus Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus USŁUGI SZKOLENIOWE
plus USŁUGI SPOŁECZNE
plus POZOSTAŁE USŁUGI
plus DOSTAWY
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 000 EURO
 OFERTY PRACY
minus Oferty - PSZ
 POMOC PUBLICZNA
minus Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej
 AGENCJE POŚREDNICTWA PRACY
minus Agencje pośrednictwa pracy
 ZAŁATWIANIE SPRAW
minus Załatwianie spraw
 KONTROLE
minus Kontrole
 REJESTRY, EWIDENCJE, DECYZJE
minus Rejestry i Ewidencje
minus Decyzje
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

Podstawa udzielenia pomocy:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zmianami).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 456 z późn. zmianami).
 3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 94, poz. 651 z późn. zmianami).
 4. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003 r., Nr 122 poz. 1143).
 5. Rozporządzenie Komisji UE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 str. 1).

 

Starosta  (oznacza to Dyrektora PUP, który działa w imieniu Starosty) może przyznać osobie bezrobotnej, absolwentowi Centrum Integracji Społecznej, absolwentowi Klubu Integracji Społecznej jednorazowo środki na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 4-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni, oraz 3-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu. 

 

Wymagane dokumenty

Środki przyznawane są na podstawie złożonych dokumentów. Są to:

 1. Wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej wraz z załącznikiem lub Wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na przystąpienie do spółdzielni socjalnej wraz z załącznikiem.
 2. Formularz/Oświadczenie dotyczące informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 3. Dokument potwierdzający formę użytkowania nieruchomości.
 4. Oferty handlowe na wszystkie planowane zakupy – w przypadku mebli oferty powinny zawierać wizualizację lub zdjęcia.
 5. W przypadku wnioskowania o środek transportu – dokument potwierdzający posiadane uprawnienia do kierowania tym pojazdem.
 6. Dokumenty potwierdzające posiadane przygotowanie do prowadzenia działalności (np. dyplomy, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkołach, świadectwa pracy).
 7. Uchwała o powołaniu spółdzielni (dotyczy tylko założycieli spółdzielni).
 8. Uchwała o przyjęciu statutu spółdzielni wraz ze statutem spółdzielni (dotyczy tylko założycieli spółdzielni).
 9. Aktualna lista wszystkich członków spółdzielni zawierająca ich oryginalne podpisy.
 10. Protokół z założycielskiego Walnego Zgromadzenia (dotyczy tylko założycieli spółdzielni)
 11. Uchwały członków spółdzielni o wyznaczeniu daty rozpoczęcia działalności gospodarczej (dotyczy tylko założycieli spółdzielni).
 12. Uchwały o powołaniu zarządu spółdzielni socjalnej (dotyczy tylko założycieli spółdzielni).
 13. Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego (dotyczy tylko osób przystępujących do istniejącej spółdzielni).
 14. Uchwała spółdzielni socjalnej o przyjęciu bezrobotnego jako członka oraz pisemne zobowiązanie spółdzielni socjalnej do jego zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia przystąpienia do spółdzielni socjalnej (dotyczy tylko osób przystępujących do istniejącej spółdzielni socjalnej).
 15. Pisemną informację spółdzielni socjalnej o niezaleganiu przez nią w dniu wydania informacji, z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, innych danin publicznych oraz nieposiadaniu nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych (dotyczy tylko osób przystępujących do istniejącej spółdzielni socjalnej).
 16. Pisemną informację spółdzielni socjalnej o tym, że nie znajduje się ona w stanie likwidacji (dotyczy tylko osób przystępujących do istniejącej spółdzielni socjalnej).
 17. Pisemne zobowiązanie spółdzielni socjalnej do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem środków Funduszu Pracy przyznanych na przystąpienie bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS do spółdzielni socjalnej i wniesionych do tej spółdzielni (dotyczy tylko osób przystępujących do istniejącej spółdzielni socjalnej).

Wszystkie składane dokumenty powinny być kserokopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem.

Uwaga!!!

W przypadku wnioskowania o środki na założenie spółdzielni socjalnej, wnioskodawca składa w Urzędzie wniosek wraz z pełnym kompletem dokumentów w okresie nie późniejszym niż 2 m-ce przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej przez spółdzielnię, natomiast w przypadku wnioskowania o środki na przystąpienie do spółdzielni w okresie nie późniejszym niż 1 m-c przed dniem przystąpienia wnioskodawcy do spółdzielni.

 

Wniosek może być uwzględniony w przypadku, gdy Wnioskodawca:

 1. w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja;
 2. w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku z własnej winy nie przerwał szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 3. w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 4. nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
 5. nie prowadził działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 6. nie został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jako założyciel spółdzielni socjalnej w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 7. nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
  – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661, z późn. zm.);
 8. nie złożył wniosku do innego starosty o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
 9. złożył kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek, łącznie z dokumentami niezbędnymi do jego oceny;
 10. spełnia warunki do uzyskania pomocy de minimis.

 

Ponadto:

 • Wnioski nieczytelne, zmodyfikowane, niekompletne lub bez wymaganych załączników pozostaną bez rozpatrzenia.
 • Sam fakt złożenia Wniosku nie gwarantuje otrzymania środków z Funduszu Pracy.
 • Od negatywnego stanowiska Powiatowego Urzędu Pracy nie przysługuje odwołanie.

 

Przeznaczenie środków

 1. Środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej nie mogą być przeznaczone na:
 2. działalność prowadzoną w innej formie niż spółdzielnia socjalna;
 3. przystąpienie do spółdzielni socjalnej, która znajduje się w stanie likwidacji;
 4. przystąpienie do spółdzielni socjalnej, która posiada zaległości z opłacaniem składek w ZUS i podatków w urzędzie skarbowym;
 5. handel obwoźny, akwizycję;
 6. prowadzenie biura kredytowego, pożyczkowego, punktu kasowego (opłat);
 7. prowadzenie lombardu;
 8. prowadzenie salonu gier hazardowych oraz firm typu agencji towarzyskich;
 9. prowadzenie działalności w zakresie przyjmowania zakładów gier losowych i wzajemnych w sieci internetowej;
 10. usługi wróżbiarskie i ezoteryczne;
 11. produkcję/sprzedaż wyrobów alkoholowych i tytoniowych;
 12. handel bronią, w tym w celach kolekcjonerskich;
 13. przejęcie działalności od członka rodziny poprzez odkupienie od niego środków trwałych i obrotowych;
 14. odkupienie jakichkolwiek rzeczy (środków trwałych i obrotowych) od któregokolwiek z członków spółdzielni socjalnej lub ich współmałżonków;
 15. rodzaje działalności wymienione w Załączniku nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C326 z 26.10.2012 r.).
 16. Środki mogą być przeznaczone na utworzenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, której siedziba i miejsce stałego wykonywania działalności będzie znajdować się na terenie Białegostoku lub powiatu białostockiego.
 17. Środki mogą być przeznaczone wyłącznie na prowadzenie działalności wskazanej we wniosku przez wskazaną w nim spółdzielnię socjalną, której wnioskodawca jest członkiem założycielem lub do której zamierza przystąpić.
 18. Środki mogą być przeznaczone w szczególności na:
  a) zakup maszyn, urządzeń oraz wyposażenia (nie mniej niż 50% wnioskowanej kwoty),
  b) zakup towaru do sprzedaży w przypadku działalności handlowej (do 30% wnioskowanej kwoty),
  c) zakup materiałów i surowców w przypadku działalności usługowej lub produkcyjnej (do 30% wnioskowanej kwoty),
  d) reklamę (do 20% wnioskowanej kwoty),
  e) koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem działalności gospodarczej (do 3% wnioskowanej kwoty).

W przypadku przekroczenia progów procentowych (nie dotyczy pkt 1, czyli zakupu maszyn, urządzeń oraz wyposażenia) wniosek zostanie oceniony negatywnie.

 

Środki na podjęcie działalności mogą być przeznaczone na zakup używanych maszyn, urządzeń, sprzętu koniecznego do rozpoczęcia działalności, pod warunkiem: 

 • zaznaczenia tego faktu we wniosku w szczegółowej specyfikacji zakupów,
 • dostarczenia przy rozliczaniu się ze środków dokumentów, tj. faktur lub rachunków, opinii rzeczoznawcy o wartości rynkowej i o stanie technicznym sprzętu oraz deklaracji sprzedającego potwierdzającej, że w okresie ostatnich siedmiu lat sprzęt nie został zakupiony z pomocy publicznej przyznanej na szczeblu krajowym lub wspólnotowym,
 • wystąpienia uzasadnienia dla zakupu rzeczy używanej, tj. koszt zakupu używanej rzeczy jest dużo niższy od ceny nowego urządzenia oraz stan techniczny pozwala na jej kilkuletnie użytkowanie.

Narzędzia i drobny sprzęt, których jednostkowa rynkowa cena zakupu wynosi mniej niż 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) powinny być zakupione jako fabrycznie nowe, nie używane.

 

Zabezpieczenie

 1. W celu zapewnienia zwrotu otrzymanych środków w przypadku niedotrzymania warunków umowy, Starosta uzależnia zawarcie umowy oraz wypłatę dotacji od przedstawienia przez Wnioskodawcę wiarygodnego zabezpieczenia.
 2. Wszystkie koszty związane z zabezpieczeniem ponosi Wnioskodawca.
 3. Formami zabezpieczenia zwrotu przez Wnioskodawcę otrzymanych ze środków Funduszu Pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej może być poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.
 4. Ostatecznego wyboru zabezpieczenia dokonuje Starosta kierując się ochroną środków publicznych i jego skutecznością.
 5. Stosowanymi przez Urząd formami zabezpieczenia są: weksel z poręczeniem wekslowym (aval), blokada rachunku bankowego lub gwarancja bankowa.
 6. W przypadku wyboru jako formy zabezpieczenia weksla z poręczeniem wekslowym (aval) poręczenie powinno być dokonane przez co najmniej 2 osoby, w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.
 7. Poręczycielem może być osoba, która:
  • jest pełnoletnia i nie ukończyła 70 roku życia,
  • osiąga dochód, którego przeciętna wartość brutto z trzech miesięcy poprzedzających poręczenie wynosi co najmniej 140% minimalnego wynagrodzenia (po zmniejszeniu o zobowiązania finansowe),
  • jest zatrudniona u Pracodawcy posiadającego siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na czas niekreślony lub na okres co najmniej dwóch lat od dnia udzielenia poręczenia,
  • prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w innej formie niż karta podatkowa lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • jest emerytem lub rencistą do 70 roku życia,
  • nie jest współmałżonkiem wnioskodawcy (warunku nie stosuje się w przypadku rozdzielności majątkowej współmałżonków),
  • nie jest zobowiązana z tytułu prawomocnego wyroku sądowego,
  • nie znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę,
  • nie jest dłużnikiem Funduszu Pracy, PFRON (dotyczy umów zawartych z PUP w Białymstoku),
  • nie jest zobowiązana z tytułu poręczenia dłużnikowi Funduszu Pracy, PFRON (dotyczy umów zawartych z PUP w Białymstoku).

Poręczyciel:

 • zatrudniony na umowę o pracę dostarcza zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości średniego wynagrodzenia brutto i netto z ostatnich trzech miesięcy i rodzaju zawartej umowy o pracę - zgodnie z wzorem druku zaświadczenia umieszczonym na stronie internetowej Urzędu;
 • prowadzący własną działalność gospodarczą dostarcza:
  - wydruk z ostatnich 7 dni z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej (www.firma.gov.pl) lub z właściwego rejestru sądowego (https://ems.ms.gov.pl),
  - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości osiągniętych dochodów za rok ubiegły;
 • będący na emeryturze lub rencie przedkłada ostatnią decyzję organu wypłacającego pobierane świadczenie.
 • Złożenie poręczenia wymaga zgody współmałżonka poręczyciela pozostającego z nim we wspólnocie majątkowej. Zgoda wyrażona podpisem złożonym w obecności upoważnionego pracownika Urzędu.
 • Poręczeń odnoszących się do zabezpieczenia tej samej umowy nie mogą udzielać współmałżonkowie. Warunku nie stosuje się w przypadku rozdzielności majątkowej współmałżonków.
 • W przypadku wyboru jako formy zabezpieczenia blokady na rachunku bankowym, po podpisaniu umowy należy przedstawić zaświadczenie z banku potwierdzające dokonanie blokady środków finansowych odpowiadających wysokości wnioskowanej kwoty dotacji na okres 24 miesięcy, powiększonych o odsetki ustawowe naliczone za okres 24 miesięcy. Kwota odsetek wyliczana jest na dzień zawarcia umowy.
 • W przypadku wyboru jako formy zabezpieczenia gwarancji bankowej, po podpisaniu umowy należy przedstawić dokument z banku potwierdzający gwarancję zapłaty kwoty odpowiadającej wysokości wnioskowanej kwoty dotacji na okres 24 miesięcy, powiększonych o odsetki ustawowe naliczone za okres 24 miesięcy. Kwota odsetek wyliczana jest na dzień zawarcia umowy.

 

Kontrola

 1. Starosta ma prawo dokonywania kontroli prawidłowości realizacji zawartej umowy, do momentu jej rozliczenia.
 2. Wnioskodawca zobowiązany jest do umieszczenia na czas kontroli wszystkich sprzętów zakupionych w ramach dotacji w jednym miejscu (głównej siedzibie firmy lub innym miejscu prowadzenia działalności, wskazanym we wpisie do CEIDG).

 

Inne ważne informacje

 1. Wraz z otrzymaniem środków na konto osoba bezrobotna otrzymuje decyzję o wyłączeniu go z ewidencji Urzędu.
 2. Osoba, która otrzymała środki na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnej jest zobowiązana do wykorzystania otrzymanych środków zgodnie z przeznaczeniem, w terminie określonym w umowie.
 3. Udokumentowanie i rozliczenie wydatkowania otrzymanych środków musi nastąpić w terminie określonym w umowie.
 4. Dopuszczalnymi dokumentami przy rozliczeniu się z poniesionych kosztów są: faktury, rachunki wraz z kompletną dokumentacją ich zapłaty wystawione wyłącznie przez podmioty gospodarcze.
 5. W przypadku rzeczy używanych, do rozliczenia zakupów niezbędnym jest dołączenie: faktur lub rachunków, opinii rzeczoznawcy o wartości rynkowej i o stanie technicznym sprzętu oraz deklaracji sprzedającego potwierdzającej, że w okresie ostatnich siedmiu lat sprzęt nie został zakupiony z pomocy publicznej przyznanej na szczeblu krajowym lub wspólnotowym.
 6. W przypadku zakupów za granicą niezbędnym jest dostarczenie faktur lub rachunków wraz z dowodami zapłaty przetłumaczonych przez tłumacza przysięgłego.
 7. W przypadku zakupu sklepu internetowego/strony internetowej sfinansowanych w ramach dotacji muszą one zacząć funkcjonować najpóźniej w terminie 2 miesięcy od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej.
 8. Dokumentami niedopuszczalnymi przy rozliczeniu poniesionych kosztów są umowy cywilnoprawne.
 9. Nie ma możliwości sfinansowania wydatków, których dokonano przed podpisaniem umowy.
 10. Zmiany katalogu zakupów zawartych w umowie każdorazowo wymagać będą zgody Starosty oraz formy aneksu. W przeciwnym wypadku nie ma możliwości ich sfinansowania. Zmiana katalogu zakupów możliwa jest wyłącznie w szczególnych sytuacjach, takich jak przypadki losowe, niezależne od wnioskodawcy.
 11. Różnica pomiędzy kwotą zakupu usługi/produktu wskazaną we Wniosku a faktycznie poniesionym wydatkiem na zakup nie może przekroczyć 10% wartości tego zakupu. W przeciwnym wypadku wymagana jest zgoda Starosty.
 12. W przypadku niewykorzystania całości przyznanych środków, osoba która otrzymała pomoc zwraca na wskazane konto niewykorzystaną kwotę w terminie dwóch miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności na zasadach spółdzielni socjalnej.
 13. Płatności za zakupy dokonywane w formie przelewu lub płatności kartą muszą być wykonane z konta bankowego, na które przekazane zostały środki lub w przypadku osoby przystępującej do spółdzielni - z konta spółdzielni socjalnej (wymagane będzie dostarczenie wydruku potwierdzającego przelew na konto spółdzielni).
 14. Wnioskodawca jest zobowiązany do zakupu nowego sprzętu, urządzeń o takich samych parametrach i jakości w przypadku, gdy przedmioty sfinansowane ze środków dotacji ulegną zniszczeniu, uszkodzeniu (uniemożliwiające naprawę lub wymianę zgodnie z warunkami gwarancji) lub kradzieży oraz niezwłocznego dostarczenia faktur, rachunków wraz z dowodami zapłaty potwierdzających dokonanie ponownego zakupu.
 15. Wnioskodawca jest zobowiązany do wykupienia przedłużenia licencji na zakupione oprogramowanie w przypadku, gdy jego licencja wygasła w trakcie obowiązywania umowy.
 16. Wnioskodawca jest zobowiązany przez cały okres obowiązywania umowy posiadać zakupione w ramach otrzymanych środków sprzęty.
 17. W przypadku niedotrzymania warunków umowy, a w szczególności:
  1. wykorzystania otrzymanych środków niezgodnie z przeznaczeniem i specyfikacją zakupów zamieszczoną we wniosku;
  2. niewydatkowania otrzymanych środków oraz nieprzedstawienia dokumentów potwierdzających ich wydatkowanie w terminach określonych w umowie;
  3. ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej przed upływem terminu wskazanego w umowie zawartej ze Starostą;
  4. niepodjęcia zatrudnienia w spółdzielni socjalnej przez członka przystępującego do spółdzielni socjalnej;
  5. ustania zatrudnienia w spółdzielni socjalnej członka przystępującego do spółdzielni socjalnej przed upływem terminu w umowie zawartej ze Starostą;
  6. zmiany w okresie trwania umowy rodzaju działalności prowadzonej przez spółdzielnię socjalną, na którą zostały przyznane beneficjentowi środki bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Dyrektora;  
  7. zaprzestania prowadzenia działalności przez spółdzielnię lub jej likwidacji;
  8. uniemożliwienia przeprowadzenia wizytacji monitorującej w miejscu prowadzenia działalności przez spółdzielnię socjalną oraz odmowy okazania przedmiotów i rzeczy zakupionych w ramach otrzymanych środków;
  9. niedokonania zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego zgodnie z ustawą  o podatku od towarów i usług podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanych środków;
  10. niedostarczenia dokumentów, związanych z rozliczeniem umowy po okresie 12 m-cy;
  11. złożenia we Wniosku niezgodnych z prawdą oświadczeń;
  12. naruszenia innych warunków umowy

nastąpi rozwiązanie umowy.

W przypadku rozwiązania umowy beneficjent zobowiązany jest do zwrotu przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich otrzymania.

 

Pomoc de minimis

Przyznane bezrobotnemu środki, stanowią pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji UE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 str. 1) i są udzielane zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że nie współpracuje z firmami świadczącymi usługi konsultingowo - doradcze, pomagającymi w sporządzaniu wniosków!

 

Przyjmowanie wniosków i sporządzanie umów: Dział Instrumentów Rynku Pracy

15-365 Białystok, ul. Pogodna 63/1, III piętro, pok. 306, tel. 85-747-38-08.

Ilość odwiedzin: 2607
Nazwa dokumentu: Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
Osoba, która wytworzyła informację: Agata Kuryga
Osoba, która odpowiada za treść: Agata Kuryga
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Krysiuk
Data wytworzenia informacji: 2014-12-29 12:36:26
Data udostępnienia informacji: 2014-12-29 12:36:26
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-14 09:49:47

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner