logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Majątek Urzędu
minus Sprawozdanie finansowe Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Sprzedaż zbędnych składników majątku
 FILIA PUP W ŁAPACH
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
 CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
 AKTUALNOŚCI
plus Informacja o sytuacji na rynku pracy PUP w Białymstoku
 DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
minus Deklaracja dostępności
minus Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
minus Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
 ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
minus Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
 PROJEKTY Z EFS
minus Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (VI)
minus Projekt Razem Przeciw Ograniczeniom - Współpraca zapewni Pracę (VI)
 NABORY NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP
plus Nabory w 2020 roku
 ŚRODKI PFRON
minus Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 PRACODAWCA W URZĘDZIE
minus Pośrednictwo Pracy
   minus Zwolnienia Grupowe
   minus Zatrudnianie Cudzoziemców
minus Szkolenia
minus PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
plus Refundacje
minus Staż
 BEZROBOTNY W URZĘDZIE
minus Informacja i Rejestracja
plus Świadczenia -Zasiłki
minus Poradnictwo Zawodowe
minus Pośrednictwo Pracy
plus Szkolenia
minus Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.
minus Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
plus Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia
minus Zaświadczenia-Kapitał początkowy
 EURES
minus Sieć Eures
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus USŁUGI SZKOLENIOWE
plus USŁUGI SPOŁECZNE
plus POZOSTAŁE USŁUGI
plus DOSTAWY
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 000 EURO
 OFERTY PRACY
minus Oferty - PSZ
 POMOC PUBLICZNA
minus Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej
 ZAŁATWIANIE SPRAW
minus Załatwianie spraw
 KONTROLE
minus Kontrole
 REJESTRY, EWIDENCJE, DECYZJE
minus Rejestry i Ewidencje
minus Decyzje
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Od 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1543), zmieniająca procedurę wpisu oświadczeń o powierzeniu pracy dla cudzoziemców oraz wprowadzając nowy instrument – zezwolenie na prace sezonową dla cudzoziemców.

Informacje dotyczące wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.

Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy mogą podejmować krótkoterminową pracę w Polsce (do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy) bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę, jeżeli praca cudzoziemca nie jest związana z działalnością sezonową.        

Praca cudzoziemca nie może być związana z działalnością sezonową (rozporządzenie ws. podklasy działalności według klasyfikacji PKD, w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową). 

Podmiot zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi ma obowiązek złożyć stosowne oświadczenie w celu uzyskania wpisu do ewidencji oświadczeń w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla siedziby lub miejsca stałego pobytu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Załączniki wymagane do złożenia oświadczenia:

 • ważny dowód osobisty lub ważny paszport – w przypadku, gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy jest osoba fizyczna
 • kopie wszystkich wypełnionych stron paszportu cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie przebywa na terytorium RP kopie stron paszportu cudzoziemca z danymi osobowymi
 • dowód wpłaty ( podmiot zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi, przed złożeniem oświadczenia, dokonuje wpłaty w wysokości: 30 zł

Wpłaty - (30 zł / za 1 egzemplarz), w związku ze złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, prosimy dokonywać na poniższy numer konta, podając w tytule rodzaj dokumentu oraz imię i nazwisko cudzoziemca.

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
ul. Pogodna 63/1
15-365 Białystok

Nr kontaBank PKO BP 76 1020 1332 0000 1302 0385 2878


Dowód wpłaty powinien zawierać następujące dane:

- nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/ imię i nazwisko oraz adres siedziby/ miejsca zamieszkania pracodawcy);
- tytuł dokonanej wpłaty ( złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi)
- dane cudzoziemca ( imię i nazwisko cudzoziemca, dla którego składane będzie oświadczenie).
Wpłat prosimy dokonywać indywidualnie dla każdego cudzoziemca.
 
Złożenie niekompletnego oświadczenia lub bez kompletu załączników będzie skutkowało wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych. Nieuzupełnienie braków formalnych w przewidzianym terminie spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
Oświadczenie powinno być wypełnione czytelnie (najlepiej drukowanymi literami), bez skreśleń, jednym kolorem długopisu.

Uwaga! Dla agencji pracy tymczasowej powierzających pracę cudzoziemcom w charakterze pracownika tymczasowego, przewidziany został oddzielny formularz oświadczenia

Terminy załatwienia sprawy

 Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku dokonuje wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń lub wydaje decyzję o odmowie wpisania oświadczenia do ewidencji w terminie 7 dni roboczych, a  w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego – nie później niż 30 dni.
 

Informacje dotyczące wydania zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca

Zezwolenie na pracę sezonową może być wydane dla obywateli wszystkich państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zezwolenie wydaje się, jeśli cudzoziemiec ma wykonywać pracę sezonową, czyli w zakresie działalności bezpośrednio związanych z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem lub gastronomią i zakwaterowaniem (rozporządzenie ws. podklasy działalności według klasyfikacji PKD, w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową).

 

Zezwolenie na pracę sezonową wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

 Przesłanki uzasadniające wydanie zezwolenia na pracę sezonową

 1. cudzoziemiec ma być zatrudniony w celu wykonywania pracy sezonowej;
 2. wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem, nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;
 3. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołączył do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową informację starosty.

 

Informacja starosty nie jest wymagana, jeżeli pracodawca wnioskuje o zatrudnienie cudzoziemca, który:

 • jest obywatelem jednego z państw takich, jak: Rosja, Białoruś, Mołdawia, Gruzja, Armenia, Ukraina;
 • w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę, ukończył uczelnię z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo jest uczestnikiem studiów doktoranckich odbywanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę, przebywał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a pobyt był nieprzerwany w rozumieniu art. 195 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

 

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową, przedstawia:

 1. ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży– w przypadku, gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest osoba fizyczna;
 2. kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość; dla tych, którzy przebywają w Polsce;
 3. kopię stron ważnego dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca – w przypadku gdy cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. dowód wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy; ( pracodawca, ATP)
 5. dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej – w przypadku, gdy podmiotem powierzającym pracę jest Agencja Pracy Tymczasowej;
 6. informację starosty, o której mowa w art. 88o ust. 1 pkt 2 ustawy, wydaną nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę – 90 dni przed dniem złożenia wniosku - jeżeli jest ona wymagana ( zwolnieni obywatele 6 państw + rozporządzenie wojewody)
 7. dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy - w przypadku, gdy informacja starosty była wymagana; ( przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego)
 8. dokumenty potwierdzające powierzenie pracy cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową przynajmniej jeden raz w ciągu 5 ostatnich lat - w przypadku, gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;
 9. dokumenty potwierdzające, że podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie zalega z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z pracą wykonywaną przez danego cudzoziemca - w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w  ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;
 10. dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 8 ustawy;
 11. oświadczenie o niekaralności.

 

Wpłaty - (30 zł / za 1 egzemplarz), w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową prosimy dokonywać na poniższy numer konta, podając w tytule nazwę złożonego wniosku oraz imię i nazwisko cudzoziemca.

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
ul. Pogodna 63/1
15-365 Białystok

Nr kontaBank PKO BP 76 1020 1332 0000 1302 0385 2878


Dowód wpłaty powinien zawierać następujące dane:

- nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/ imię i nazwisko oraz adres siedziby/ miejsca zamieszkania pracodawcy);
- tytuł dokonanej wpłaty ( złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową)
- dane cudzoziemca ( imię i nazwisko cudzoziemca, dla którego składane będzie oświadczenie).
Wpłat prosimy dokonywać indywidualnie dla każdego cudzoziemca.
 

 

Wnioskodawca, który złożył niekompletny wniosek, bądź nie przedstawił oryginałów wymaganych dokumentów do wglądu, zostanie wezwany do uzupełnienia tych braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni. Nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Uwaga! Dla agencji pracy tymczasowej powierzających pracę cudzoziemcom w charakterze pracownika tymczasowego, przewidziany został oddzielny wniosek.

Termin rozpatrzenia wniosku:

 • 7 dni roboczych, liczonych od dnia złożenia kompletnego wniosku w sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego;
 • 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, w sprawach wymagających przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego;
 • 2 miesiące od dnia złożenia wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych

 

Informujemy, że  oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz wnioski o zezwolenie na pracę sezonową są przyjmowane w pok. 307 (III piętro PUP) w godz. 10:00 - 14:00,  tel. 85 747 38 76, 85 747 38 79. 

Oświadczenia oraz wnioski na pracę sezonową można wypełnić i wysłać za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. Dokumenty składane elektronicznie powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Należy również dołączyć skany dokumentów wymaganych do złożenia oświadczenia lub wniosku na zezwolenie do pracy sezonowej (oryginały dokumentów wymagane przy odbiorze). Załączniki należy dołączyć po kompletnym wypełnieniu wniosku, na końcu przez jego podpisaniem podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Złożenie niekompletnego oświadczenia/wniosku lub bez kompletu załączników będzie skutkowało wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych.

Nieuzupełnienie braków formalnych w przewidzianym terminie spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

Wzory dokumentów obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. – określone na podstawie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń oraz szczegółowe informacje nt. zatrudniania cudzoziemców w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa można znaleźć na stronie internetowej Urzędu: www.bialystok.praca.gov.pl

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn.zm.).

Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r., o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz.769).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz. U. 2017 r. poz. 2345).

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. 2017 r. poz. 2349).

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz. U. 2017 r. poz. 2348).

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. 2017 r. poz. 2350).

Ilość odwiedzin: 4971
Nazwa dokumentu: Zatrudnianie Cudzoziemców
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Harasimczuk
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Harasimczuk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Krysiuk
Data wytworzenia informacji: 2018-01-18 09:50:20
Data udostępnienia informacji: 2018-01-18 09:50:20
Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-17 10:58:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner