Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Choose language:       
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 POWIATOWY URZĄD PRACY
Dane podstawowe
Struktura organizacyjna
Zakres Kompetencji
Regulamin Organizacyjny Urzędu
Majątek Urzędu
 FILIA PUP W ŁAPACH
Dane podstawowe
Struktura organizacyjna
 CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
Centrum Aktywizacji Zawodowej
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
 AKTUALNOŚCI
Statystyka w Urzędzie
 ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP
Regulamin naboru
Informacja o wynikach naboru
 PROJEKTY Z EFS
POdejmij KLuczową decyzję - 6.1.3 POKL
Wysoka jakość pośrednictwa i poradnictwa przepustką na rynek pracy - 6.1.2 POKL
WSPÓLNE DZIAŁANIE – JEDEN PROJEKT - 6.1.1 POKL
 ŚRODKI PFRON
Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 BEZROBOTNY W URZĘDZIE
Informacja i Rejestracja
Świadczenia -Zasiłki
Poradnictwo Zawodowe
Pośrednictwo Pracy
Szkolenia
Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.
Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia
Zaświadczenia-Kapitał początkowy
 PRACODAWCA W URZĘDZIE
Pośrednictwo Pracy
Szkolenia
PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
Refundacje
Staż
Dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy lub bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną
Bony – Informacja dla Pracodawców
Dofinansowanie wyposażenia nowo otwartego Akademickiego Biura Karier
 EURES
Sieć Eures
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
USŁUGI SZKOLENIOWE
POZOSTAŁE USŁUGI
DOSTAWY
 OFERTY PRACY
Oferty - PSZ
 POMOC PUBLICZNA
Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej
 AGENCJE POŚREDNICTWA PRACY
Agencje pośrednictwa pracy
 ZAŁATWIANIE SPRAW
Załatwianie spraw
 KONTROLE
Kontrole
 REJESTRY, EWIDENCJE, DECYZJE
Rejestry i Ewidencje
Decyzje
 PRAWO PRACY
Ustawy
 INNE
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
Informacje nieudostępnione
 Urzędy Centralne
Spis adresów
A A A


BEZROBOTNY W URZĘDZIE > Informacja i Rejestracja

 REJESTRACJA

 

 

Rejestracja w PUP w Białymstoku odbywa się w Dziale Ewidencji pokój 5 i 6, po uprzednim pobraniu numeru kolejkowego z biletomatu znajdującego się w holu na parterze lub rejestracji za pośrednictwem internetu na stronie https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?idJednostki=20610. Osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności rejestrują się bezpośrednio w pokoju 2 (parter).
Przepisy regulujące zasady rejestracji oraz przyznawania prawa do zasiłku określone są w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr. 69 z 2008 r., poz. 415 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U.  z dnia 26 listopada 2012 r., poz.1299).
W celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny:
1) zgłasza się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowana – do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa, albo
2) wypełnia wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, o której mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.).
Osoba, która nie jest zameldowana albo jest zameldowana na pobyt stały w innej miejscowości niż miejsce zameldowania na pobyt czasowy, przy ubieganiu się o zarejestrowanie jako bezrobotny składa oświadczenie, że nie jest zarejestrowana jako bezrobotny w innym powiatowym urzędzie pracy.
W celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy:
1) zgłasza się do wybranego albo wybranych powiatowych urzędów pracy albo
2) wypełnia wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, o której mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.).
 
Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji:
 1. dowód osobisty,
 2. odpowiednio: świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty
  potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,
 3. świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy:
  • w przypadku osób, które wykonywały pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą, umowę zlecenie, umowę agencyjną lub pracowały na podstawie umowy o pracę ale w niepełnym wymiarze czasu pracy zaświadczenie o wysokości podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (wynagrodzenie brutto) za każdy m-c oddzielnie,
  • w przypadku osób, które prowadziły działalność gospodarczą :
     -   decyzję o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy  działalności wykreślonych przed 31.12.2011r.),
     -   zaświadczenie ZUS potwierdzające okres opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
  • zaświadczenie ZUS o okresach pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej,
  • zaświadczenie ZUS o okresach pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia,
  • świadectwo zwolnienia i wykonywania pracy w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności,
  • książeczka wojskowa (dotyczy osób, które odbywały służbę),
 4. dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiada,
 5. osoba niepełnosprawna ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy, oprócz dokumentów, o których mowa w pkt. 1-4, przedkłada dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności.
 6. zaświadczenie o powierzchni nieruchomości rolnej (dotyczy osób będących właścicielami lub posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnej).
Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny przekazuje pracownikowi powiatowego urzędu pracy w trakcie rejestracji następujące dane:
 
 1. imię albo imiona i nazwisko oraz płeć;
 2. obywatelstwo albo obywatelstwa;
 3. numer PESEL;
 4. imiona rodziców;
 5. datę i miejsce urodzenia;
 6. nazwisko rodowe;
 7. stan cywilny oraz informację o pozostawaniu albo niepozostawaniu małżonka w rejestrze      bezrobotnych i poszukujących pracy;
 8. liczbę dzieci na utrzymaniu;
 9. adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz adres do korespondencji;
 10. wykształcenie;
 11. ukończone szkoły;
 12. zawody wyuczone, zawody wykonywane, kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz zawód, w którym osoba ta chciałaby pracować i ma ku temu odpowiednie kompetencje i kwalifikacje potwierdzone stosownymi dokumentami lub udokumentowaną ciągłość pracy w okresie minimum 6 miesięcy;
 13. poziom znajomości języków obcych;
 14. posiadane uprawnienia zawodowe;
 15. rodzaj i stopień niepełnosprawności, jeżeli dotyczy;
 16. okresy zatrudnienia z podaniem nazwy pracodawcy, zajmowanego stanowiska pracy, wymiaru czasu pracy i podstawy wykonywania pracy;
 17. okresy wykonywania innej pracy zarobkowej i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności;
 18. inne okresy zaliczane do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych, o których mowa w ustawie;
 19. sposoby rozwiązania stosunku albo stosunków pracy (stosunku albo stosunków służbowych) w ostatnich 6 miesiącach przed dniem rejestracji w zakresie koniecznym do ustalenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych;
 20. kierunki szkoleń, którymi jest zainteresowany, oraz ewentualne zainteresowanie podjęciem zatrudnienia w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 21. fakty niezbędne do ustalenia możliwości przyznania statusu bezrobotnego, o których mowa w art.2 ust.1 pkt 2 ustawy;
 22. numer rachunku bankowego, jeżeli posiada.
Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy przekazuje pracownikowi powiatowego urzędu pracy w trakcie rejestracji dane, o których mowa w pkt 1–6 i 9–22.
 
 
Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy dokonuje się z dniem, w którym osoba:
1) zgłosiła się do powiatowego urzędu pracy – po poświadczeniu przez nią własnoręcznym podpisem przekazanych przez nią danych i złożeniu, w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu,
2) złożyła wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 albo w ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r.  w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy – po opatrzeniu go i załączonych do wniosku zeskanowanych dokumentów oraz oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej albo podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych.
 

Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy nie dokonuje się w przypadku nie przedłożenia wymaganych dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1-2 oraz ust. 2 i 3, odmowy przekazania wymaganych danych lub odmowy poświadczenia przekazanych danych i oświadczeń w sposób określony w § 8 ust. 1 pkt. 1 lub nieopatrzenia wniosku o rejestrację jednym z podpisów, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt. 2 lub niestawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, o którym mowa § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r.  w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy
 
 
INFORMACJA - BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
parter, pok. 1 tel.(85) 747-38-57

 

przyjmuje interesantów w godz. 8.00-14.00 w sprawach dotyczących:
- udzielania informacji z zakresu funkcjonowania Urzędu Pracy,
- wydawanie urzędowych druków i formularzy oraz udzielanie stosownych informacji i wyjaśnień,
- przyjmowanie składanych w Urzędzie pism (wniosków, podań itp.),
- wydawanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie terminami (lub uzgodnieniami).

Ilość odwiedzin: 47401
Nazwa dokumentu: Informacja i Rejestracja
Osoba, która wytworzyła informację: Irena Paszkiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Paszkiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Krysiuk
Data wytworzenia informacji: 2005-11-14 14:02:22
Data udostępnienia informacji: 2005-11-14 14:02:22
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-14 10:07:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...