Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Choose language:       
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 POWIATOWY URZĄD PRACY
Dane podstawowe
Struktura organizacyjna
Zakres Kompetencji
Regulamin Organizacyjny Urzędu
Majątek Urzędu
Ogłoszenie o posiadanych zbędnych składnikach majątku ruchomego
 FILIA PUP W ŁAPACH
Dane podstawowe
Struktura organizacyjna
 CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
Centrum Aktywizacji Zawodowej
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
 AKTUALNOŚCI
Statystyka w Urzędzie
 ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP
Regulamin naboru
Informacja o wynikach naboru
 PROJEKTY Z EFS
POdejmij KLuczową decyzję - 6.1.3 POKL
Wysoka jakość pośrednictwa i poradnictwa przepustką na rynek pracy - 6.1.2 POKL
WSPÓLNE DZIAŁANIE – JEDEN PROJEKT - 6.1.1 POKL
 ŚRODKI PFRON
Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 BEZROBOTNY W URZĘDZIE
Informacja i Rejestracja
Świadczenia -Zasiłki
Poradnictwo Zawodowe
Pośrednictwo Pracy
Szkolenia
Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.
Zaświadczenia-Kapitał początkowy
 EURES
Sieć Eures
 PRACODAWCA W URZĘDZIE
Pośrednictwo Pracy
Szkolenia
Refundacje
Staż
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
USŁUGI SZKOLENIOWE
POZOSTAŁE USŁUGI
DOSTAWY
 OFERTY PRACY
Oferty - PSZ
 POMOC PUBLICZNA
Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej
 AGENCJE POŚREDNICTWA PRACY
Agencje pośrednictwa pracy
 ZAŁATWIANIE SPRAW
Załatwianie spraw
 KONTROLE
Kontrole
 REJESTRY, EWIDENCJE, DECYZJE
Rejestry i Ewidencje
Decyzje
 PRAWO PRACY
Ustawy
 INNE
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
Informacje nieudostępnione
 Urzędy Centralne
Spis adresów
A A A


BEZROBOTNY W URZĘDZIE > Informacja i Rejestracja

 REJESTRACJA

 

 

Rejestracja w PUP w Białymstoku odbywa się w Dziale Ewidencji pokój 5 i 6, po uprzednim pobraniu numeru kolejkowego z biletomatu znajdującego się w holu na parterze lub rejestracji za pośrednictwem internetu na stronie https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?idJednostki=20610. Osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności rejestrują się bezpośrednio w pokoju 2 (parter).
Przepisy regulujące zasady rejestracji oraz przyznawania prawa do zasiłku określone są w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr. 69 z 2008 r., poz. 415 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U.  z dnia 26 listopada 2012 r., poz.1299).
W celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny:
1) zgłasza się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowana – do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa, albo
2) wypełnia wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, o której mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.).
Osoba, która nie jest zameldowana albo jest zameldowana na pobyt stały w innej miejscowości niż miejsce zameldowania na pobyt czasowy, przy ubieganiu się o zarejestrowanie jako bezrobotny składa oświadczenie, że nie jest zarejestrowana jako bezrobotny w innym powiatowym urzędzie pracy.
W celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy:
1) zgłasza się do wybranego albo wybranych powiatowych urzędów pracy albo
2) wypełnia wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, o której mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.).
 
Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji:
 1. dowód osobisty,
 2. odpowiednio: świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty
  potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,
 3. świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy:
  • w przypadku osób, które wykonywały pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą, umowę zlecenie, umowę agencyjną lub pracowały na podstawie umowy o pracę ale w niepełnym wymiarze czasu pracy zaświadczenie o wysokości podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (wynagrodzenie brutto) za każdy m-c oddzielnie,
  • w przypadku osób, które prowadziły działalność gospodarczą :
     -   decyzję o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy  działalności wykreślonych przed 31.12.2011r.),
     -   zaświadczenie ZUS potwierdzające okres opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
  • zaświadczenie ZUS o okresach pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej,
  • zaświadczenie ZUS o okresach pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia,
  • świadectwo zwolnienia i wykonywania pracy w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności,
  • książeczka wojskowa (dotyczy osób, które odbywały służbę),
 4. dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiada,
 5. osoba niepełnosprawna ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy, oprócz dokumentów, o których mowa w pkt. 1-4, przedkłada dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności.
 6. zaświadczenie o powierzchni nieruchomości rolnej (dotyczy osób będących właścicielami lub posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnej).
Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny przekazuje pracownikowi powiatowego urzędu pracy w trakcie rejestracji następujące dane:
 
 1. imię albo imiona i nazwisko oraz płeć;
 2. obywatelstwo albo obywatelstwa;
 3. numer PESEL;
 4. imiona rodziców;
 5. datę i miejsce urodzenia;
 6. nazwisko rodowe;
 7. stan cywilny oraz informację o pozostawaniu albo niepozostawaniu małżonka w rejestrze      bezrobotnych i poszukujących pracy;
 8. liczbę dzieci na utrzymaniu;
 9. adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz adres do korespondencji;
 10. wykształcenie;
 11. ukończone szkoły;
 12. zawody wyuczone, zawody wykonywane, kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz zawód, w którym osoba ta chciałaby pracować i ma ku temu odpowiednie kompetencje i kwalifikacje potwierdzone stosownymi dokumentami lub udokumentowaną ciągłość pracy w okresie minimum 6 miesięcy;
 13. poziom znajomości języków obcych;
 14. posiadane uprawnienia zawodowe;
 15. rodzaj i stopień niepełnosprawności, jeżeli dotyczy;
 16. okresy zatrudnienia z podaniem nazwy pracodawcy, zajmowanego stanowiska pracy, wymiaru czasu pracy i podstawy wykonywania pracy;
 17. okresy wykonywania innej pracy zarobkowej i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności;
 18. inne okresy zaliczane do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych, o których mowa w ustawie;
 19. sposoby rozwiązania stosunku albo stosunków pracy (stosunku albo stosunków służbowych) w ostatnich 6 miesiącach przed dniem rejestracji w zakresie koniecznym do ustalenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych;
 20. kierunki szkoleń, którymi jest zainteresowany, oraz ewentualne zainteresowanie podjęciem zatrudnienia w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 21. fakty niezbędne do ustalenia możliwości przyznania statusu bezrobotnego, o których mowa w art.2 ust.1 pkt 2 ustawy;
 22. numer rachunku bankowego, jeżeli posiada.
Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy przekazuje pracownikowi powiatowego urzędu pracy w trakcie rejestracji dane, o których mowa w pkt 1–6 i 9–22.
 
 
Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy dokonuje się z dniem, w którym osoba:
1) zgłosiła się do powiatowego urzędu pracy – po poświadczeniu przez nią własnoręcznym podpisem przekazanych przez nią danych i złożeniu, w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu,
2) złożyła wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 albo w ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r.  w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy – po opatrzeniu go i załączonych do wniosku zeskanowanych dokumentów oraz oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej albo podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych.
 

Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy nie dokonuje się w przypadku nie przedłożenia wymaganych dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1-2 oraz ust. 2 i 3, odmowy przekazania wymaganych danych lub odmowy poświadczenia przekazanych danych i oświadczeń w sposób określony w § 8 ust. 1 pkt. 1 lub nieopatrzenia wniosku o rejestrację jednym z podpisów, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt. 2 lub niestawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, o którym mowa § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r.  w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy
 
 
INFORMACJA - BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
parter, pok. 1 tel.(85) 747-38-57

 

przyjmuje interesantów w godz. 8.00-14.00 w sprawach dotyczących:
- udzielania informacji z zakresu funkcjonowania Urzędu Pracy,
- wydawanie urzędowych druków i formularzy oraz udzielanie stosownych informacji i wyjaśnień,
- przyjmowanie składanych w Urzędzie pism (wniosków, podań itp.),
- wydawanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie terminami (lub uzgodnieniami).

Ilość odwiedzin: 46566
Nazwa dokumentu: Informacja i Rejestracja
Osoba, która wytworzyła informację: Irena Paszkiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Paszkiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Krysiuk
Data wytworzenia informacji: 2005-11-14 14:02:22
Data udostępnienia informacji: 2005-11-14 14:02:22
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-14 10:07:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...