logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Majątek Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 FILIA PUP W ŁAPACH
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
 CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
 AKTUALNOŚCI
minus Statystyka w Urzędzie
plus Informacja o sytuacji na rynku pracy PUP w Białymstoku
 ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
minus Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
 PROJEKTY Z EFS
plus Wysoka jakość pośrednictwa i poradnictwa przepustką na rynek pracy - 6.1.2 POKL
minus Projekt: "Program 30+"
plus PO WER
minus Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (IV) RPOWP na lata 2014-2020 (2018r.)
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP
minus Informacja o wynikach naboru z dn. 06.09.2018
minus Informacja o wynikach naboru z dn. 26.09.2018
 ŚRODKI PFRON
minus Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 BEZROBOTNY W URZĘDZIE
minus Informacja i Rejestracja
plus Świadczenia -Zasiłki
minus Poradnictwo Zawodowe
minus Pośrednictwo Pracy
plus Szkolenia
minus Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.
minus Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
plus Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia
minus Zaświadczenia-Kapitał początkowy
 EURES
minus Sieć Eures
 PRACODAWCA W URZĘDZIE
plus Pośrednictwo Pracy
minus Szkolenia
minus PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
plus Refundacje
minus Staż
plus Dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy lub bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną
plus Bony – Informacja dla Pracodawców
minus Dofinansowanie wyposażenia nowo otwartego Akademickiego Biura Karier
minus Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus USŁUGI SZKOLENIOWE
plus USŁUGI SPOŁECZNE
plus POZOSTAŁE USŁUGI
plus DOSTAWY
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 000 EURO
 OFERTY PRACY
minus Oferty - PSZ
 POMOC PUBLICZNA
minus Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej
 AGENCJE POŚREDNICTWA PRACY
minus Agencje pośrednictwa pracy
 ZAŁATWIANIE SPRAW
minus Załatwianie spraw
 KONTROLE
minus Kontrole
 REJESTRY, EWIDENCJE, DECYZJE
minus Rejestry i Ewidencje
minus Decyzje
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Mapa strony:

POWIATOWY URZĄD PRACY
   Dane podstawowe
      Dyrektor Urzędu
   Struktura organizacyjna
      Organizacja Urzędu
      Godziny urzędowania
   Zakres Kompetencji
      Zasięg terytorialny
   Regulamin Organizacyjny Urzędu
   Majątek Urzędu
   Ochrona Danych Osobowych

FILIA PUP W ŁAPACH
   Dane podstawowe
   Struktura organizacyjna

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
   Centrum Aktywizacji Zawodowej

DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
   Dziennik Ustaw
   Monitor Polski

AKTUALNOŚCI
   Statystyka w Urzędzie
   Informacja o sytuacji na rynku pracy PUP w Białymstoku
      2014
      2013
      2012
      2011
      2010

ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
   Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku

PROJEKTY Z EFS
   Wysoka jakość pośrednictwa i poradnictwa przepustką na rynek pracy - 6.1.2 POKL
      Informacja o o zakończeniu projektu
   Projekt: "Program 30+"
   PO WER
      Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (IV) PO WER na lata 2014-2020 (2018r.)
   Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (IV) RPOWP na lata 2014-2020 (2018r.)

NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP
   Informacja o wynikach naboru z dn. 06.09.2018
   Informacja o wynikach naboru z dn. 26.09.2018

ŚRODKI PFRON
   Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

BEZROBOTNY W URZĘDZIE
   Informacja i Rejestracja
   Świadczenia -Zasiłki
      Inne Świadczenia
   Poradnictwo Zawodowe
   Pośrednictwo Pracy
   Szkolenia
      Instytucje szkoleniowe
      PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
   Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.
   Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
   Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia
      Bon stażowy
      Bon zatrudnieniowy
      Bon na zasiedlenie
   Zaświadczenia-Kapitał początkowy

EURES
   Sieć Eures

PRACODAWCA W URZĘDZIE
   Pośrednictwo Pracy
      Zwolnienia Grupowe
      Zatrudnianie Cudzoziemców
   Szkolenia
   PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
   Refundacje
      Prace Interwencyjne
      Roboty Publiczne
      Program Aktywizacja i Integracja w 2015 roku - Białystok
      Prace społecznie użyteczne
      Refundacja podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy
      Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia
      Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia - pierwsza praca
      Składki na ubezpieczenie społeczne członków spółdzielni socjalnej
      Zatrudnienie wspierane
   Staż
   Dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy lub bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną
      Świadczenie aktywizacyjne
      Grant na telepracę
   Bony – Informacja dla Pracodawców
      Bon stażowy
      Bon zatrudnieniowy
   Dofinansowanie wyposażenia nowo otwartego Akademickiego Biura Karier
   Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   USŁUGI SZKOLENIOWE
      POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE
         Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych luty 2014 styczeń2015
            Ogłoszenie wyniku przetargu
            Ogłoszenie wyniku przetargu dla części 2 - 6
         Przetarg na przeprowadzenie szkoleń w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w okresie wrzesień 2014r. - sierpień 2016r.
            Ogłoszenie wyników przetargu
         Przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych
         Ogłoszenie wyników postępowania CZS.341102014
         Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych kwiecień 2015 r. - sierpień 2015 r.
            Wyjaśnienie do SIWZ 1́15
            Ogłoszenie wyników przetargu na przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych
            Ogłoszenie wyników przetargu CS.341/1/2015
         Ogłoszenie o przetargu na przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych w okresie wrzesień 2015r. - listopad 2015r.
            Zapytanie i odpowiedź dot. przetargu
            Zapytanie i odpowiedź dot. przetargu cz. 2
         Ogłoszenie wyników przetargu na przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych
         Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych w okresie: kwiecień 2016 r. - listopad 2016 r.
            Ogłoszenie o zmianie w SIWZ
            Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
            Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1.16 II i III
            Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1.16 IV
         Ogłoszenie wyników przetargu na przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych 1.16 cz. 1, 10, 11
         Ogłoszenie wyników przetargu na przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych 1.16 cz.2,3,4,12,13,14,15
         Ogłoszenie wyników przetargu na przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych 1.16 cz. 5, 6, 7, 8, 9
         Zaproszenie do składania ofert: dot. szkolenia „AutoCAD i SolidWorks z kosztorysowaniem"
         Zaproszenie do składania ofert: dot. szkolenia „Spawanie metodą MAG"
         Ogłoszenie o wynikach postępowania na przeprowadzenie szkolenia "AutoCAD i SolidWorks z kosztorysowaniem"
         Ogłoszenie wyników postępowania na przeprowadzenie szkolenia "Spawanie metodą MAG"
         Informacja o unieważnieniu postępowania na przeprowadzenie szkolenia "Spawanie metodą MAG"
         Zaproszenie do składania ofert na szkolenie Spawanie metodą MAG 135 3.17
         Ogłoszenie wyników postępowania na przeprowadzenie szkolenia "Spawanie metodą MAG" 3.17
   USŁUGI SPOŁECZNE
      OGŁOSZENIE o zamówieniu na świadczenie usługi przeprowadzenia badań lekarskich pracowników PUP w Białymstoku oraz badań lekarskich osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych PUP w Białym
      POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE
         OGŁOSZENIE o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku i Filii PUP w Łapach
            Pytania i odpowiedzi do ogłoszenia znak DO.26.4.2.2017
            Informacja z otwarcia ofert
            Informacja o udzieleniu zamówienia
   POZOSTAŁE USŁUGI
      POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE
         Wykonanie i dostawa materiałow promocyjnych ora usługa projektów graficznych do projektu wspólne działanie jeden projekt oraz na potrzeby CAZ przy PUP w Białymstoku
            Odpowiedż na zapytanie do przetargu na materiały promocyjne
            Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
            Ogłoszenie wyniku przetargu
            Wybór nowego wykonawcy
         Przetarg nieograniczony na Świadczenie usług pocztowych na potrzeby PUP w Białymstoku i Filii PUP w Łapach
         Rozstrzygnięcie przetargu na Świadczenie usług pocztowych na potrzeby PUP w Białymstoku i Filii PUP w Łapach
         Przetarg nieograniczony na Świadczenie usług pocztowych na potrzeby PUP w Białymstoku i Filii PUP w Łapach
            Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
         Rozstrzygnięcie przetargu na Świadczenie usług pocztowych na potrzeby PUP w Białymstoku i Filii PUP w Łapach
         (Unieważniony)Przetarg nieograniczony na Badania lekarskie pracowników PUP w Białymstoku oraz badania lekarskie osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w PUP w Białymstoku.
            Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
            Informacja o unieważnieniu przetargu
         Przetarg nieograniczony na Badania lekarskie pracowników PUP w Białymstoku oraz badania lekarskie osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w PUP w Białymstoku.
            Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
         Ogłoszenie wyników przetargu na świadczenie usługi przeprowadzenia badań lekarskich
         OGŁOSZENIE o zamówieniu dostaw: Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych oraz usługa projektów graficznych.
         Przetarg nieograniczony na Sprzątanie powierzchni użytkowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku oraz mycie okien w PUP w Białymstoku i Filii PUP w Łapach.
            Informacja z otwarcia ofert
            Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
            Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty, ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania.
   DOSTAWY
      POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE
         Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
         Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego
         Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
         Przetarg nieograniczony na rozbudowę systemu kolejkowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku
         Ogłoszenie wyniku przetargu na rozbudowę systemu kolejkowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku
   ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 000 EURO
      Sprzątanie powierzchni użytkowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku oraz mycie okien w PUP w Białymstoku i Filii PUP w Łapach
      Rozbudowa istniejącego systemu kolejkowego oraz systemu informacji multimedialnych funkcjonujących w siedzibie PUP w Białymstoku
      Informacja o wyborze oferty na rozbudowę istniejącego systemu kolejkowego oraz systemu informacji multimedialnych funkcjonujących w siedzibie PUP w Białymstoku
      Informacja o wyborze oferty na "Sprzątanie powierzchni użytkowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku oraz mycie okien w PUP w Białymstoku i Filii PUP w Łapach"
      POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE
         2017 rok
            Informacja dot. postępowania na "Dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby PUP w Białymstoku"
            Informacja dot. postępowania na "Dostawa, montaż oraz instalacja i uruchomienie systemu antynapadowego oraz jego monitorowanie na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku."
            Zapytanie i odpowiedź do ogłoszenia
            Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa, montaż oraz instalacja i uruchomienie systemu antynapadowego oraz jego monitorowanie na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.
            Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby PUP w Białymstoku"
            Ogłoszenie o zamówieniu dostawy. Przedmiot zamówienia:Fabrycznie nowy samochód osobowy na potrzeby PUP w Białymstoku"
            Ogłoszenie o zamówieniu. Przedmiot zamówienia:Fabrycznie nowy samochód osobowy na potrzeby PUP w Białymstoku
            Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa, montaż oraz instalacja i uruchomienie systemu antynapadowego oraz jego monitorowanie na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.
            Informacja o wyborze oferty: Dostawa sprzętu oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby PUP w Białymstoku”.
            Ogłoszenie o zamówieniu dostawy: Dostawa sprzętu oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby PUP w Białymstoku
            Informacja o wyborze oferty na Demontaż uszkodzonego klimatyzatora oraz dostawę i montaż nowego klimatyzatora
            Ogłoszenie o zamówieniu: Demontaż uszkodzonego klimatyzatora oraz dostawa nowego na potrzeby serwerowni PUP Białystok.
               Odpowiedzi na pytania do Ogłoszenia o zamówieniu
            Informacja o wyborze oferty na wykonanie dostawę i montaż metalowych regałów jezdnych oraz stacjonarnych na potrzeby archiwum zakładowego PUP w Białymstoku.
            Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie dostawę i montaż metalowych regałów jezdnych oraz stacjonarnych na potrzeby archiwum zakładowego PUP w Białymstoku
            Ogłoszenie o zamówieniu: wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych oraz usługa projektów graficznych.
            Informacja o wyborze oferty na: wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych oraz usługa projektów graficznych.
            Informacja o wyborze oferty na dostawę wkładów barwiących, drukujących i powielaczy.
            Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę wkładów barwiących, drukujących i powielaczy z dn. 31 stycznia 2017 r.
            Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę wkładów barwiących, drukujących i powielaczy.
            Ogłoszenie o zamówieniu: dostawa wkładów barwiących, drukujących i powielaczy.
            Informacja o wyborze oferty na dostawę artykułów biurowych, papierniczych i papieru kserograficznego.
            Ogłoszenie o zamówieniu: dostawa artykułów biurowych i papierniczych.
         2016 rok
            Informacja o wyborze oferty Serwis sprzętu informatycznego Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
            Ogłoszenie o zamówieniu usługi: Serwis sprzętu informatycznego Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
            Informacja o wyborze oferty Serwis sprzętu biurowego Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.
            Ogłoszenie o zamówieniu usługi: Serwis sprzętu biurowego Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.
            Informacja o wyborze oferty Sprzątanie pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.
            Ogłoszenie o zamówieniu usługi: Sprzątanie pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.
            Informacja o wyborze oferty: Dostawa sprzętu oraz oprogramowania na potrzeby PUP w Białymstoku
            Ogłoszenie o zamówieniu usługi: Dostawa sprzętu oraz oprogramowania na potrzeby PUP w Białymstoku
            Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych oraz usługę wykonania projektów graficznych
            Ogłoszenie o zamówieniu: wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych oraz usługa projektów graficznych.
            Ogłoszenie o zamówieniu: dostawa artykułów biurowych i papierniczych.
            Ogłoszenie o zamówieniu: dostawa wkładów barwiących, drukujących i powielaczy.
         2015 rok
            Usługa sprzątania pomieszczeń PUP w Białymstoku
         Ogłoszenie o zamówieniu usługi: Sprzątanie powierzchni użytkowanych przez PUP w Białymstoku oraz mycie okien w PUP w Białymstoku i Filii PUP w Łapach
            Informacja o wyborze oferty
         Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu informatycznego na potrzeby PUP w Białymstoku.

OFERTY PRACY
   Oferty - PSZ

POMOC PUBLICZNA
   Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej

AGENCJE POŚREDNICTWA PRACY
   Agencje pośrednictwa pracy

ZAŁATWIANIE SPRAW
   Załatwianie spraw

KONTROLE
   Kontrole

REJESTRY, EWIDENCJE, DECYZJE
   Rejestry i Ewidencje
   Decyzje

INNE
   Redakcja Biuletynu
   Instrukcja obsługi biuletynu
      Wyszukiwarka
      Wersje do wydruku
      Rejestr zmian
      Nawigacja
   Informacje nieudostępnione

Urzędy Centralne
   Spis adresów
corner   corner