logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Majątek Urzędu
minus Sprawozdanie finansowe Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 FILIA PUP W ŁAPACH
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
 CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
 AKTUALNOŚCI
plus Informacja o sytuacji na rynku pracy PUP w Białymstoku
 ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
minus Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
 PROJEKTY Z EFS
minus Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (V) RPOWP na lata 2014-2020
minus Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (V)
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP
 ŚRODKI PFRON
minus Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 BEZROBOTNY W URZĘDZIE
minus Informacja i Rejestracja
plus Świadczenia -Zasiłki
minus Poradnictwo Zawodowe
minus Pośrednictwo Pracy
plus Szkolenia
minus Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.
minus Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
minus Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia
   minus Bon stażowy
   minus Bon zatrudnieniowy
   minus Bon na zasiedlenie
minus Zaświadczenia-Kapitał początkowy
 EURES
minus Sieć Eures
 PRACODAWCA W URZĘDZIE
plus Pośrednictwo Pracy
minus Szkolenia
minus PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
plus Refundacje
minus Staż
plus Dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy lub bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną
plus Bony – Informacja dla Pracodawców
minus Dofinansowanie wyposażenia nowo otwartego Akademickiego Biura Karier
minus Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus USŁUGI SZKOLENIOWE
plus USŁUGI SPOŁECZNE
plus POZOSTAŁE USŁUGI
plus DOSTAWY
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 000 EURO
 OFERTY PRACY
minus Oferty - PSZ
 POMOC PUBLICZNA
minus Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej
 ZAŁATWIANIE SPRAW
minus Załatwianie spraw
 KONTROLE
minus Kontrole
 REJESTRY, EWIDENCJE, DECYZJE
minus Rejestry i Ewidencje
minus Decyzje
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Bon na zasiedlenie

Starosta (PUP) może na wniosek osoby bezrobotnej do 30. roku życia przyznać jej bon na zasiedlenie w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, jeżeli:

 • za ich wykonywanie wnioskodawca będzie osiągać wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia oraz z tego tytułu będzie on podlegać ubezpieczeniom społecznym;
 • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której zamieszka wnioskodawca w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
 • wnioskodawca będzie pozostawać w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Bon na zasiedlenie zostanie przyznany w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 2-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Osoba bezrobotna, która otrzyma bon na zasiedlenie, zobowiązana jest:

 • do 30 dni od dnia otrzymania bonu dostarczyć do Urzędu dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i oświadczenie o spełnieniu warunku odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy (niespełnienie warunku powoduje konieczność zwrotu całości środków);
 • do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, przedstawić Urzędowi oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie o spełnieniu warunku odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy (niespełnienie warunku powoduje konieczność zwrotu całości środków);
 • do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, posiadanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy (niespełnienie warunku powoduje konieczność zwrotu środków proporcjonalnie do udokumentowanego okresu pozostawania w zatrudnieniu, posiadania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej).

Bon na zasiedlenie może zostać przyznany jednie osobom bezrobotnym dla których ustalono profil pomocy I lub II zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Bon na zasiedlenie przyznawany jest na wniosek bezrobotnego, który wskaże potencjalnego pracodawcę. Wniosek powinien zostać złożony osobiście w siedzibie Urzędu co najmniej w okresie 7 dni przed dniem podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

W celu zapewnienia zwrotu otrzymanych środków w przypadku nie dotrzymania warunków umowy, uzależnia się zawarcie umowy oraz wypłatę środków od przedstawienia przez wnioskodawcę wiarygodnego zabezpieczenia w postaci poręczenia przez jedną osobę.

Poręczycielem może być osoba, która:

 • jest pełnoletnia i nie ukończyła 70 roku życia,
 • nie jest współmałżonkiem wnioskodawcy (warunku nie stosuje się w przypadku rozdzielności majątkowej współmałżonków),
 • nie jest zobowiązana z tytułu prawomocnego wyroku sądowego,
 • nie jest dłużnikiem Funduszu Pracy, PFRON (dotyczy umów zawartych z PUP w Białymstoku),
 • nie jest zobowiązana z tytułu poręczenia dłużnikowi Funduszu Pracy, PFRON (dotyczy umów zawartych z PUP w Białymstoku),
 • osiąga dochód, którego przeciętna wartość z trzech miesięcy poprzedzających poręczenie wynosi co najmniej 130% minimalnego wynagrodzenia brutto (po zmniejszeniu o zobowiązania finansowe),
 • osiąga dochody wyłącznie z tytułu:

- zawartej umowy o pracę,

- prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych

- emerytury lub renty, z wyłączeniem renty rodzinnej i świadczenia przyznanego za granicą.

Poręczyciel:

 1. Zatrudniony na umowę o pracę:
 • dostarcza oryginał zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości średniego wynagrodzenia brutto i netto z ostatnich trzech miesięcy i rodzaju zawartej umowy o pracę - zgodnie z wzorem druku zaświadczenia umieszczonym na stronie internetowej Urzędu.,
 • osiąga dochód, którego przeciętna wartość z trzech miesięcy poprzedzających poręczenie wynosi co najmniej 2 925,00 zł brutto oraz 2 105,00 zł netto (po zmniejszeniu o zobowiązania finansowe),
 • jest zatrudniona u Pracodawcy posiadającego siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na czas nieokreślony lub na okres co najmniej 12 miesięcy od dnia udzielenia poręczenia,
 • nie znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.

 

 1. Poręczyciel będący na emeryturze lub rencie:
 • przedkłada ostatnią decyzję organu wypłacającego pobierane świadczenie,
 • kwota świadczenia do wypłaty wynosi co najmniej 2 105,00 zł miesięcznie (po zmniejszeniu o zobowiązania finansowe).

 

 1. Poręczyciel prowadzący własną działalność gospodarczą:
 • prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie RP, opodatkowaną w innej formie niż karta podatkowa lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • dostarcza oryginał zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości osiągniętego dochodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej za rok ubiegły (w przypadku uzyskiwania dochodu z różnych źródeł, dodatkowo kserokopie PIT-ów za rok ubiegły) oraz wydruk z ostatnich 7 dni z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej (www.firma.gov.pl) lub z właściwego rejestru sądowego (https://ems.ms.gov.pl),
 • osiągnął dochód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej za rok ubiegły, w przeliczeniu na jeden miesiąc w wysokości co najmniej 2 925,00 zł (po zmniejszeniu o zobowiązania finansowe),
 • nie planuje zamknięcia / zawieszenia prowadzonej działalności w okresie udzielenia poręczenia.

Do zawarcia umowy o przyznanie środków Funduszu Pracy w ramach bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego podejmującego zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą,  konieczna jest zgoda współmałżonka wnioskodawcy pozostającego z nim we wspólnocie majątkowej i współmałżonka poręczyciela pozostającego z nim we wspólnocie majątkowej, wyrażona podpisem złożonym w obecności upoważnionego pracownika Urzędu.

Osoby bezrobotne do 30 roku życia zainteresowane przyznaniem bonu powinny zgłaszać się do pośredników pracy/doradców klienta: 15-365 Białystok, ul. Pogoda 63/1,  II piętro pok. 204-209, ponieważ wydanie bonu następuje wyłącznie na podstawie Indywidualnego Planu Działania.

Ilość odwiedzin: 8755
Nazwa dokumentu: Bon na zasiedlenie
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Kalisty
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Kalisty
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Krysiuk
Data wytworzenia informacji: 2014-12-29 13:30:10
Data udostępnienia informacji: 2014-12-29 13:30:10
Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-19 10:46:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner