Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Choose language:       
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 POWIATOWY URZĄD PRACY
Dane podstawowe
Struktura organizacyjna
Zakres Kompetencji
Regulamin Organizacyjny Urzędu
Majątek Urzędu
 FILIA PUP W ŁAPACH
Dane podstawowe
Struktura organizacyjna
 CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
Centrum Aktywizacji Zawodowej
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
 AKTUALNOŚCI
Statystyka w Urzędzie
 ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP
Regulamin naboru
Informacja o wynikach naboru
 PROJEKTY Z EFS
POdejmij KLuczową decyzję - 6.1.3 POKL
Wysoka jakość pośrednictwa i poradnictwa przepustką na rynek pracy - 6.1.2 POKL
WSPÓLNE DZIAŁANIE – JEDEN PROJEKT - 6.1.1 POKL
 ŚRODKI PFRON
Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 BEZROBOTNY W URZĘDZIE
Informacja i Rejestracja
Świadczenia -Zasiłki
Poradnictwo Zawodowe
Pośrednictwo Pracy
Szkolenia
Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.
Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia
Zaświadczenia-Kapitał początkowy
 PRACODAWCA W URZĘDZIE
Pośrednictwo Pracy
Szkolenia
PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
Refundacje
    Prace Interwencyjne
    Roboty Publiczne
    Prace społecznie użyteczne
    Refundacja podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy
    Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia
    Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
    Składki na ubezpieczenie społeczne członków spółdzielni socjalnej
    Zatrudnienie wspierane
Staż
Dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy lub bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną
Bony – Informacja dla Pracodawców
Dofinansowanie wyposażenia nowo otwartego Akademickiego Biura Karier
 EURES
Sieć Eures
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
USŁUGI SZKOLENIOWE
POZOSTAŁE USŁUGI
DOSTAWY
 OFERTY PRACY
Oferty - PSZ
 POMOC PUBLICZNA
Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej
 AGENCJE POŚREDNICTWA PRACY
Agencje pośrednictwa pracy
 ZAŁATWIANIE SPRAW
Załatwianie spraw
 KONTROLE
Kontrole
 REJESTRY, EWIDENCJE, DECYZJE
Rejestry i Ewidencje
Decyzje
 PRAWO PRACY
Ustawy
 INNE
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
Informacje nieudostępnione
 Urzędy Centralne
Spis adresów
A A A


PRACODAWCA W URZĘDZIE > Refundacje > Prace Interwencyjne

Prace interwencyjne 

Prace interwencyjne to zatrudnienie skierowanego bezrobotnego przez pracodawcę , które nastąpiło na podstawie umowy zawartej  ze Starostą. 

Prace interwencyjne stanowią wsparcie dla osób bezrobotnych, w stosunku do których  został ustalony profil pomocy II. 

Warianty refundacji

 

Artykuł  51 ustawy

 • ust 1- obowiązek zatrudnienia  przez okres 9 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy- refundacja na okres do 6 miesięcy części kosztów wynagrodzenia i składek ZUS + dalsze zatrudnienie po refundacji  na  okres 3 miesięcy.
 • ust 2 - obowiązek zatrudnienia przez okres 9 miesięcy co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy –  refundacja na okres 6 miesięcy kosztów wynagrodzenia i składek ZUS w wysokości nieprzekraczającej połowy minimalnego wynagrodzenia i składek ZUS + dalsze zatrudnienie po refundacji na okres 3 miesięcy.
 •  ust 3 - obowiązek zatrudnienia przez okres 15 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy – refundacja co drugi miesiąc na okres do 12 miesięcy części kosztów wynagrodzenia i składek ZUS w wysokości nieprzekraczającej minimalnego wynagrodzenia i składek ZUS + dalsze zatrudnienie na okres 3 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

 Artykuł  56 ustawy

 •  ust 1- obowiązek zatrudnienia przez okres 18 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy - refundacja przez okres do 12 miesięcy części kosztów wynagrodzenia i składek ZUS w wysokości nieprzekraczającej kwoty zasiłku dla bezrobotnych i składek ZUS + dalsze zatrudnienie po refundacji na okres 6 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • ust 2 – obowiązek zatrudnienia przez okres 24 miesięcy  w pełnym wymiarze czasu pracy –refundacja co drugi miesiąc przez okres do 18 miesięcy części kosztów wynagrodzenia iskładek ZUS w wysokości nieprzekraczającej minimalnego wynagrodzenia i składek ZUS + dalsze zatrudnienie po refundacji na okres 6 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Artykuł  59 ustawy

ust 1-  obowiązek zatrudnienia przez okres 30 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy – refundacja części poniesionych kosztów na wynagrodzenia i składki ZUS przez okres do 24 miesięcy + dalsze zatrudnienie po okresie refundacji na 6 miesięcy.

 •  dla osoby po 50 roku życia spełniającej warunki konieczne do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego- refundacja w wysokości do 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek ZUS.
 •  dla osoby po 50 roku życia nie spełniającej warunków koniecznych do uzyskania świadczenia przedemerytalnego w wysokości do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek ZUS.

 

Artykuł 59 ustawy

ust 2 –  obowiązek zatrudnienia przez okres 4 lat i 6-ciu miesięcy w  pełnym wymiarze czasu pracy– refundacja co drugi miesiąc części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki  ZUS przez okres 24 miesięcy + dalsze zatrudnienie przez okres 6-ciu miesięcy.

 • dla osoby po 50 roku życia spełniającej warunki konieczne do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego- refundacja w wysokości do 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek ZUS.
 • dla osoby po 50 roku życia nie spełniającej warunków koniecznych do uzyskania świadczenia przedemerytalnego w wysokości do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek ZUS

Niewywiązanie się z warunku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego w łącznych okresach podanych w art. 51, 56 i 59 powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie Art. 52 KP lub wygaśnięcia stosunku pracy przez skierowanego  bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem danego okresu po zakończeniu refundacji, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego. 

Pomoc publiczna

Refundacja wynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne dokonywana w ramach prac interwencyjnych stanowi pomoc de mini mis na zasadach wynikających z  rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108  Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de mini mis ( Dz.UE L 352/1 z 24.12.2013) oraz rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013r.  w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de mini mis w sektorze rolnym (Dz.UE L  359/9 z 24.12.2013).

 

Etapy realizacji

1. Złożenie wniosku o organizację prac interwencyjnych przez pracodawcę.

2. Rozpatrzenie wniosku i pisemne powiadomienie o decyzji urzędu.

3. Zawarcie umowy cywilnoprawnej w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

4. Skierowanie przez urząd i zatrudnienie osoby bezrobotnej.

5. Składanie wniosków o refundację przez  pracodawcę. 

UWAGA !  

ZASADY  DOTYCZĄCE REALIZACJI  PRAC TERWENCYJNYCH  W  2015  ROKU

 Na miejsca pracy w ramach prac interwencyjnych nie będą kierowane osoby, które:

 • były zatrudnione lub wykonywały prace zarobkową u pracodawcy,
 • są współmałżonkiem , zstępnym , wstępnym w linii prostej w pierwszym stopniu pokrewieństwa pracodawcy,
 • zamieszkują  pod tym samym adresem, co pracodawca.

 

Przyjmowanie wniosków, sporządzanie umów oraz finansowanie wniosków refundacyjnych:

Dział Instrumentów Rynku Pracy

15-365 Białystok, ul. Pogodna 63/1, III piętro, pok.306, tel. 85-747-38-10

Ilość odwiedzin: 16833
Nazwa dokumentu: Prace Interwencyjne
Osoba, która wytworzyła informację: Krystyna Gaca
Osoba, która odpowiada za treść: Krystyna Gaca
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Krysiuk
Data wytworzenia informacji: 2005-11-18 12:10:21
Data udostępnienia informacji: 2005-11-18 12:10:21
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-20 11:34:21

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...