Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Choose language:       
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 POWIATOWY URZĄD PRACY
Dane podstawowe
Struktura organizacyjna
Zakres Kompetencji
Regulamin Organizacyjny Urzędu
Majątek Urzędu
Ogłoszenie o posiadanych zbędnych składnikach majątku ruchomego
 FILIA PUP W ŁAPACH
Dane podstawowe
Struktura organizacyjna
 CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
Centrum Aktywizacji Zawodowej
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
 AKTUALNOŚCI
Statystyka w Urzędzie
 ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP
Regulamin naboru
Informacja o wynikach naboru
 PROJEKTY Z EFS
POdejmij KLuczową decyzję - 6.1.3 POKL
Wysoka jakość pośrednictwa i poradnictwa przepustką na rynek pracy - 6.1.2 POKL
WSPÓLNE DZIAŁANIE – JEDEN PROJEKT - 6.1.1 POKL
 ŚRODKI PFRON
Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 BEZROBOTNY W URZĘDZIE
Informacja i Rejestracja
Świadczenia -Zasiłki
Poradnictwo Zawodowe
Pośrednictwo Pracy
Szkolenia
Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.
Zaświadczenia-Kapitał początkowy
 EURES
Sieć Eures
 PRACODAWCA W URZĘDZIE
Pośrednictwo Pracy
Szkolenia
Refundacje
    Prace Interwencyjne
    Roboty Publiczne
    Prace społecznie użyteczne
    Refundacja podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy
Staż
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
USŁUGI SZKOLENIOWE
POZOSTAŁE USŁUGI
DOSTAWY
 OFERTY PRACY
Oferty - PSZ
 POMOC PUBLICZNA
Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej
 AGENCJE POŚREDNICTWA PRACY
Agencje pośrednictwa pracy
 ZAŁATWIANIE SPRAW
Załatwianie spraw
 KONTROLE
Kontrole
 REJESTRY, EWIDENCJE, DECYZJE
Rejestry i Ewidencje
Decyzje
 PRAWO PRACY
Ustawy
 INNE
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
Informacje nieudostępnione
 Urzędy Centralne
Spis adresów
A A A


PRACODAWCA W URZĘDZIE > Refundacje > Prace Interwencyjne

Prace interwencyjne

Prace interwencyjne – oznacza to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze Starostą i ma na celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) 800/2008 z dnia 06.08.2008r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3) kategorie osób, które mogą być kierowane do beneficjentów pomocy publicznej nie są tożsame z kategoriami określonymi w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz 415 z póź. zm.) Dlatego też:
do pracodawców, do których stosuje się przepisy o pomocy publicznej, (podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania) mogą być kierowane osoby, które mieszczą się:
 •  w kategorii osób wskazanych w ustawie
- osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy: 
 1. bezrobotni do 25 roku życia
 2. bezrobotni długotrwale, albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
 3. bezrobotni powyżej 50 roku życia
 4. bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego
 5. bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia
 6. bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia
 7. bezrobotni niepełnosprawnych
oraz
 • w kategorii osób wskazanych w Rozporządzeniu Komisji
- osoby znajdujące się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy:
 1. są bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie ostatnich sześciu miesięcy, lub
 2. nie mają wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego, lub
 3. są w wieku ponad 50 lat, lub
 4. są osobami dorosłymi mieszkającymi samotnie, mające na utrzymaniu co najmniej jedną osobę. 
- osoby znajdujące się w bardzo niekorzystnej sytuacji:
 1. każda osoba, która jest bezrobotna przez co najmniej 24 miesiące
do pracodawców, których nie dotyczą przepisy o pomocy publicznej, kierowane są te kategorie osób, które przewidują przepisy ustawy (osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy).
PUP zwraca pracodawcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów oraz warunków zawartej umowy.
Prace interwencyjne nie mogą być organizowane u pracodawcy:
 • pozostającego w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu art. 1 pkt 7 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 06.08.2008 uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3 oraz Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.010.2004 str.2),
 • mającego zaległości wobec budżetu państwa - Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy,
oraz nie mogą być organizowane u pracodawców będących:
 • partiami lub organizacjami politycznymi,
 • posłami lub senatorami na potrzeby biur poselsko - senatorskich,
 • organizacjami związków zawodowych z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy związkowych biur pracy oraz klubów pracy,
 • organizacjami pracodawców z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy biur oraz klubów pracy,
 • urzędami naczelnych i centralnych organów administracji państwowej,
 • kościołami lub związkami zawodowymi, z wyłączeniem osób prawnych i jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 3, ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)
 • przedstawicielstwami państw obcych.
Pomoc publiczna: 
W stosunku do pracodawcy, który jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy Prawo działalności gospodarczej, stosowane są przepisy prawa unijnego w zakresie pomocy państwa dotyczące tzw. pomocy publicznej. Reguluje to Rozporządzenie Komisji WE Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne.
1. Prace interwencyjne stanowią pomoc publiczną w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej i bardzo niekorzystnej sytuacji i jest udzielana, jeżeli utworzone miejsce pracy spowoduje wzrost netto:
 • ogólnej liczby pracowników w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy,
 • liczby pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i bardzo niekorzystnej sytuacji,
w przypadku braku wzrostu netto liczby pracowników w przedsiębiorstwie, w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy, a spadek zatrudnienia nastąpił wskutek:
 • dobrowolnego rozwiązania stosunku pracy,
 • odejścia na emeryturę z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego, 
 • orzeczenia niepełnosprawności,
 • dobrowolnego zmniejszenia wymiaru czasu pracy,
 • zwolnienia za naruszenie obowiązków pracowniczych,
a nie w wyniku redukcji etatów,
2. Pracownik zatrudniony w ramach pomocy w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących sie w szczególnie niekorzystnej sytuacji jest uprawniony do nieprzerwanego zatrudnienia przez okres 12 miesięcy a znajdujący sie w bardzo niekorzystnej sytuacji jest uprawniony do nieprzerwanego zatrudnienia przez okres 24 miesięcy. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych.
3. Maksymalna intensywność udzielonej przez urząd pomocy brutto na rekrutację pracowników, obliczona jako procent udzielonej pomocy w stosunku do kosztów płac kwalifikujących się do objęcia pomocą (wynagrodzenie brutto oraz opłacone od wynagrodzeń obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne za okres 12 lub odpowiednio 24 miesięcy) nie przekroczy 50%.
4. Uzyskana pomoc na rekrutację w jednym roku dla jednego przedsiębiorstwa nie może przekroczyć kwoty 5 mln EURO.
Podstawa prawna:
 • art. 51,56,59 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity - Dz.U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z póź. zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne ( DzU z 2009r. nr 5 poz.25).
 
 
Dział Instrumentów Rynku Pracy
Przyjmowanie wniosków, sporządzanie umów oraz finansowanie wniosków refundacyjnych:
 III piętro, pok.306, tel. 85-747-38-39

Ilość odwiedzin: 16480
Nazwa dokumentu: Prace Interwencyjne
Osoba, która wytworzyła informację: Krystyna Gaca
Osoba, która odpowiada za treść: Krystyna Gaca
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Krysiuk
Data wytworzenia informacji: 2005-11-18 12:10:21
Data udostępnienia informacji: 2005-11-18 12:10:21
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-25 10:55:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...