logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Majątek Urzędu
minus Sprawozdanie finansowe Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 FILIA PUP W ŁAPACH
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
 CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
 AKTUALNOŚCI
plus Informacja o sytuacji na rynku pracy PUP w Białymstoku
 ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
minus Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
 PROJEKTY Z EFS
minus Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (V) RPOWP na lata 2014-2020
minus Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (V)
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP
minus Informacja o wynikach naboru z dn. 30.08.2019r.
 ŚRODKI PFRON
minus Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 BEZROBOTNY W URZĘDZIE
minus Informacja i Rejestracja
plus Świadczenia -Zasiłki
minus Poradnictwo Zawodowe
minus Pośrednictwo Pracy
plus Szkolenia
minus Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.
minus Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
plus Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia
minus Zaświadczenia-Kapitał początkowy
 EURES
minus Sieć Eures
 PRACODAWCA W URZĘDZIE
plus Pośrednictwo Pracy
minus Szkolenia
minus PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
plus Refundacje
minus Staż
plus Bony – Informacja dla Pracodawców
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus USŁUGI SZKOLENIOWE
plus USŁUGI SPOŁECZNE
plus POZOSTAŁE USŁUGI
plus DOSTAWY
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 000 EURO
 OFERTY PRACY
minus Oferty - PSZ
 POMOC PUBLICZNA
minus Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej
 ZAŁATWIANIE SPRAW
minus Załatwianie spraw
 KONTROLE
minus Kontrole
 REJESTRY, EWIDENCJE, DECYZJE
minus Rejestry i Ewidencje
minus Decyzje
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


POWIATOWY URZĄD PRACY > Zakres Kompetencji

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 511).
 • ustawy z dnia 13 października 1998r.- przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.),
 • Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 736/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego
  z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego zmienionego Uchwałą Nr 251/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia
  15 grudnia 2015r., Uchwałą Nr 806/2018 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 maja 2018r. i Uchwałą Nr 147/2019 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia
  28 maja 2019r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku realizuje zadania z zakresu:

 • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (t. jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1482),
 • ustawy z  dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1172 z późn. zm.),
 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. z 2012r. poz. 1299),
 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009r.
  w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 1189),
 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 667),
 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2014r. poz. 864),
 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz.U. Nr 142,  poz. 1160),
 • rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (t. jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1380),
 • rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie  organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2447),
 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie programów specjalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 638).

Ilość odwiedzin: 28106
Nazwa dokumentu: Zakres Kompetencji
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Naumowicz
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Naumowicz
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Krysiuk
Data wytworzenia informacji: 2006-01-23 09:05:20
Data udostępnienia informacji: 2006-01-23 09:05:20
Data ostatniej aktualizacji: 2019-08-29 13:16:15

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner