logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Majątek Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 FILIA PUP W ŁAPACH
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
 CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
 AKTUALNOŚCI
plus Informacja o sytuacji na rynku pracy PUP w Białymstoku
 ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
minus Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
 PROJEKTY Z EFS
minus Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (V) RPOWP na lata 2014-2020
minus Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (V)
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP
 ŚRODKI PFRON
minus Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 BEZROBOTNY W URZĘDZIE
minus Informacja i Rejestracja
plus Świadczenia -Zasiłki
minus Poradnictwo Zawodowe
minus Pośrednictwo Pracy
plus Szkolenia
minus Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.
minus Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
plus Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia
minus Zaświadczenia-Kapitał początkowy
 EURES
minus Sieć Eures
 PRACODAWCA W URZĘDZIE
plus Pośrednictwo Pracy
minus Szkolenia
minus PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
plus Refundacje
minus Staż
plus Dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy lub bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną
plus Bony – Informacja dla Pracodawców
minus Dofinansowanie wyposażenia nowo otwartego Akademickiego Biura Karier
minus Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus USŁUGI SZKOLENIOWE
plus USŁUGI SPOŁECZNE
plus POZOSTAŁE USŁUGI
plus DOSTAWY
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 000 EURO
 OFERTY PRACY
minus Oferty - PSZ
 POMOC PUBLICZNA
minus Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej
 ZAŁATWIANIE SPRAW
minus Załatwianie spraw
 KONTROLE
minus Kontrole
 REJESTRY, EWIDENCJE, DECYZJE
minus Rejestry i Ewidencje
minus Decyzje
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


BEZROBOTNY W URZĘDZIE > Informacja i Rejestracja

 REJESTRACJA

 

 

Rejestracja w PUP w Białymstoku odbywa się w Dziale Ewidencji pokój 5 i 6, po uprzednim pobraniu numeru kolejkowego z biletomatu znajdującego się w holu na parterze (dziennie wydawanych jest 110 numerów kolejkowych) lub za pośrednictwem internetu na stronie https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?idJednostki=20610. Osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności rejestrują się w pokoju 2 (parter), po uprzednim pobraniu numeru kolejkowego z biletomatu znajdującego się w holu na parterze lub za pośrednictwem internetu na w/w stronie .
Przepisy regulujące zasady rejestracji oraz przyznawania prawa do zasiłku określone są w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 i 1149) oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U.  z dnia 26 listopada 2012 r., poz.1299).
W celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny:
1) zgłasza się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowana – do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa, albo
2) wypełnia wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, o której mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.).
Osoba, która nie jest zameldowana albo jest zameldowana na pobyt stały w innej miejscowości niż miejsce zameldowania na pobyt czasowy, przy ubieganiu się o zarejestrowanie jako bezrobotny składa oświadczenie, że nie jest zarejestrowana jako bezrobotny w innym powiatowym urzędzie pracy.
W celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy:
1) zgłasza się do wybranego albo wybranych powiatowych urzędów pracy albo
2) wypełnia wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, o której mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.).
 
Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji:
 1. dowód osobisty,
 2. odpowiednio: świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty
  potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,
 3. świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy:
  • w przypadku osób, które wykonywały pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą, umowę zlecenie, umowę agencyjną lub pracowały na podstawie umowy o pracę ale w niepełnym wymiarze czasu pracy zaświadczenie o wysokości podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (wynagrodzenie brutto za każdy m-c oddzielnie z informacją o opłacanych składkach na ubezpieczenie społeczne u Fundusz Pracy),
  • w przypadku osób, które prowadziły działalność gospodarczą :
     -   decyzję o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy  działalności wykreślonych przed 31.12.2011r.),
     -   zaświadczenie ZUS potwierdzające okres opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
  • zaświadczenie ZUS o okresach pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej,
  • zaświadczenie ZUS o okresach pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia,
  • świadectwo zwolnienia i wykonywania pracy w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności,
  • książeczka wojskowa (dotyczy osób, które odbywały służbę),
 4. dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiada,
 5. osoba niepełnosprawna ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy, oprócz dokumentów, o których mowa w pkt. 1-4, przedkłada dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności.
 6. zaświadczenie o powierzchni nieruchomości rolnej (dotyczy osób będących właścicielami lub posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnej).
Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny przekazuje pracownikowi powiatowego urzędu pracy w trakcie rejestracji następujące dane:
 
 1. imię albo imiona i nazwisko oraz płeć;
 2. obywatelstwo albo obywatelstwa;
 3. numer PESEL;
 4. imiona rodziców;
 5. datę i miejsce urodzenia;
 6. nazwisko rodowe;
 7. stan cywilny oraz informację o pozostawaniu albo niepozostawaniu małżonka w rejestrze      bezrobotnych i poszukujących pracy;
 8. liczbę dzieci na utrzymaniu;
 9. adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz adres do korespondencji;
 10. wykształcenie;
 11. ukończone szkoły;
 12. zawody wyuczone, zawody wykonywane, kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz zawód, w którym osoba ta chciałaby pracować i ma ku temu odpowiednie kompetencje i kwalifikacje potwierdzone stosownymi dokumentami lub udokumentowaną ciągłość pracy w okresie minimum 6 miesięcy;
 13. poziom znajomości języków obcych;
 14. posiadane uprawnienia zawodowe;
 15. rodzaj i stopień niepełnosprawności, jeżeli dotyczy;
 16. okresy zatrudnienia z podaniem nazwy pracodawcy, zajmowanego stanowiska pracy, wymiaru czasu pracy i podstawy wykonywania pracy;
 17. okresy wykonywania innej pracy zarobkowej i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności;
 18. inne okresy zaliczane do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych, o których mowa w ustawie;
 19. sposoby rozwiązania stosunku albo stosunków pracy (stosunku albo stosunków służbowych) w ostatnich 6 miesiącach przed dniem rejestracji w zakresie koniecznym do ustalenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych;
 20. kierunki szkoleń, którymi jest zainteresowany, oraz ewentualne zainteresowanie podjęciem zatrudnienia w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 21. fakty niezbędne do ustalenia możliwości przyznania statusu bezrobotnego, o których mowa w art.2 ust.1 pkt 2 ustawy;
 22. numer rachunku bankowego, jeżeli posiada.
Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy przekazuje pracownikowi powiatowego urzędu pracy w trakcie rejestracji dane, o których mowa w pkt 1–6 i 9–22.
 
 
Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy dokonuje się z dniem, w którym osoba:
1) zgłosiła się do powiatowego urzędu pracy – po poświadczeniu przez nią własnoręcznym podpisem przekazanych przez nią danych i złożeniu, w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu,
2) złożyła wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 albo w ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r.  w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy – po opatrzeniu go i załączonych do wniosku zeskanowanych dokumentów oraz oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej albo podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych.
 

Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy nie dokonuje się w przypadku nie przedłożenia wymaganych dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1-2 oraz ust. 2 i 3, odmowy przekazania wymaganych danych lub odmowy poświadczenia przekazanych danych i oświadczeń w sposób określony w § 8 ust. 1 pkt. 1 lub nieopatrzenia wniosku o rejestrację jednym z podpisów, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt. 2 lub niestawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, o którym mowa § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r.  w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy
 
 
PUNKT INFORMACYJNO - KONSULTACYJNY
parter, pok. 1 tel.(85) 747-38-57

 

przyjmuje interesantów w godz. 8.00-14.00 w sprawach dotyczących:
- udzielania informacji z zakresu funkcjonowania Urzędu Pracy,
- wydawanie urzędowych druków i formularzy oraz udzielanie stosownych informacji i wyjaśnień,
- przyjmowanie składanych w Urzędzie pism (wniosków, podań itp.),
- wydawanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie terminami (lub uzgodnieniami).

Ilość odwiedzin: 77414
Nazwa dokumentu: Informacja i Rejestracja
Osoba, która wytworzyła informację: Irena Paszkiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Paszkiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Krysiuk
Data wytworzenia informacji: 2005-11-14 14:02:22
Data udostępnienia informacji: 2005-11-14 14:02:22
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-10 14:02:26

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner