logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Majątek Urzędu
minus Sprawozdanie finansowe Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Sprzedaż zbędnych składników majątku
 FILIA PUP W ŁAPACH
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
 CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
 AKTUALNOŚCI
plus Informacja o sytuacji na rynku pracy PUP w Białymstoku
 DOSTĘPNOŚĆ
plus Dostępność
minus Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
minus Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
 ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
minus Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
 PROJEKTY Z EFS
minus Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (VI)
minus Projekt Razem Przeciw Ograniczeniom - Współpraca zapewni Pracę (VI)
 NABORY NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP
plus Nabory w 2020 roku
plus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy
plus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy
plus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy.
plus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Radcy Prawnego
 ŚRODKI PFRON
minus Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 PRACODAWCA W URZĘDZIE
minus Pośrednictwo Pracy
   minus Zwolnienia Grupowe
minus Zatrudnianie Cudzoziemców
minus PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
plus Refundacje
minus Staż
 BEZROBOTNY W URZĘDZIE
minus Informacja i Rejestracja
minus Świadczenia
minus Poradnictwo Zawodowe
minus Pośrednictwo Pracy
minus Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.
minus Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
plus Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia
minus Zaświadczenia-Kapitał początkowy
 EURES
minus Sieć Eures
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus PLAN POSTĘPOWAŃ
plus USŁUGI SZKOLENIOWE
plus USŁUGI SPOŁECZNE
plus POZOSTAŁE USŁUGI
plus DOSTAWY
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 130 tys. zł
 OFERTY PRACY
minus Oferty - PSZ
 POMOC PUBLICZNA
minus Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej
 ZAŁATWIANIE SPRAW
minus Załatwianie spraw
 KONTROLE
minus Kontrole
 REJESTRY, EWIDENCJE, DECYZJE
minus Rejestry i Ewidencje
minus Decyzje
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


PRACODAWCA W URZĘDZIE > Pośrednictwo Pracy > Zwolnienia Grupowe

 ZWOLNIENIA GRUPOWE

Zgodnie z obowiązującymi od 01.01.2004r. przepisami Ustawy z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U z dnia 22.05.2003r. Nr.90, poz.844) pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników ma obowiązek powiadomić na piśmie Powiatowy Urząd Pracy o planowanym rozwiązaniu stosunków pracy w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli  w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:

 1. 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
 2. 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,
 3. 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.

 

W/w powiadomienie powinno zawierać informacje na temat:

 

 • przyczyn zamierzonego grupowego zwolnienia,
 • liczby zatrudnionych pracowników i grup zawodowych, do których oni należą,
 • grup zawodowych pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia,
 • okresu, w ciągu którego nastąpi zwolnienie,
 • proponowanych kryteriów doboru pracowników do grupowego zwolnienia,
 • kolejności dokonywania zwolnień pracowników,
 • propozycji rozstrzygnięcia spraw pracowniczych związanych z zamierzonym grupowym zwolnieniem.

 

 

Po zawarciu porozumienia ze związkami zawodowymi lub ustanowieniu regulaminu pracodawca ponownie powiadamia Urząd o przyjętych ustaleniach dotyczących grupowego zwolnienia, w tym o:

 

 • liczbie zatrudnionych i zwalnianych pracowników,
 • przyczynach zwolnienia,
 • okresie, w ciągu którego ma być dokonane zwolnienie,
 • przeprowadzonej konsultacji zamierzonego grupowego zwolnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi lub przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

 

Informacje o planowanym zwolnieniu grupowym należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu pok. 301, III piętro lub przesłać pocztą.

 

W celu udzielenia pomocy zwalnianym osobom w nowej, niezmiernie dla nich trudnej sytuacji, pracownicy PUP organizują na terenie zakładów pracy spotkania ze zwalnianymi osobami. W trakcie spotkania pracownicy Urzędu udzielają informacji oraz odpowiadają na pytania w zakresie:

 • aktualnie obowiązującej Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • rodzajach przysługujących zgodnie z Ustawą świadczeń,
 • sytuacji na lokalnym rynku pracy-ofertach pracy zgłaszanych do Urzędu,
 • innych formach pomocy Urzędu osobom bezrobotnym.

Ponadto, w miarę potrzeb pracodawcy, w siedzibie zakładu organizowane są dyżury dla zwalnianych osób. W trakcie dyżurów zainteresowani mogą uzyskać informacje i porady w każdej indywidualnej sprawie.

Informacje pokój nr 206, tel. 85 747-38-13

Ilość odwiedzin: 16521
Nazwa dokumentu: Zwolnienia Grupowe
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Kruk
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Kruk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Krysiuk
Data wytworzenia informacji: 2008-04-24 09:14:37
Data udostępnienia informacji: 2008-04-24 09:14:37
Data ostatniej aktualizacji: 2022-11-21 14:31:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner