logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Majątek Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 FILIA PUP W ŁAPACH
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
 CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
 AKTUALNOŚCI
plus Informacja o sytuacji na rynku pracy PUP w Białymstoku
 ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
minus Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
 PROJEKTY Z EFS
minus Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (V) RPOWP na lata 2014-2020
minus Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (V)
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP
 ŚRODKI PFRON
minus Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 BEZROBOTNY W URZĘDZIE
minus Informacja i Rejestracja
plus Świadczenia -Zasiłki
minus Poradnictwo Zawodowe
minus Pośrednictwo Pracy
plus Szkolenia
minus Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.
minus Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
plus Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia
minus Zaświadczenia-Kapitał początkowy
 EURES
minus Sieć Eures
 PRACODAWCA W URZĘDZIE
plus Pośrednictwo Pracy
minus Szkolenia
minus PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
plus Refundacje
minus Staż
plus Dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy lub bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną
plus Bony – Informacja dla Pracodawców
minus Dofinansowanie wyposażenia nowo otwartego Akademickiego Biura Karier
minus Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus USŁUGI SZKOLENIOWE
plus USŁUGI SPOŁECZNE
plus POZOSTAŁE USŁUGI
plus DOSTAWY
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 000 EURO
 OFERTY PRACY
minus Oferty - PSZ
 POMOC PUBLICZNA
minus Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej
 ZAŁATWIANIE SPRAW
minus Załatwianie spraw
 KONTROLE
minus Kontrole
 REJESTRY, EWIDENCJE, DECYZJE
minus Rejestry i Ewidencje
minus Decyzje
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


 

Projekt: „Rozwój – Praca – Odpowiedzialność”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Sokółce

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

  • Działanie 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy
  • Priorytet inwestycyjny 8.1 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników

Umowa nr UDA-RPPD.02.01.00-20-0017/15-00.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 220 osób (w tym 97 kobiet) od 30 roku życia zarejestrowanych jako bezrobotne w powiecie białostockim, powiecie miasto Białystok i powiecie sokólskim w okresie od 01.03.2016 r. do 31.08.2017 r., poprzez podniesienie kwalifikacji zgodnie z wymogami lokalnego rynku pracy oraz zdobycie doświadczenia zawodowego.

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku (Lider Projektu) obejmie wsparciem w ramach projektu 110 osób bezrobotnych. Wsparciem objęte zostaną osoby od 30 roku życia zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia), które należą do jednej z grup:

- osoby długotrwale bezrobotne, tj. pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie ponad 12 miesięcy – 50% grupy docelowej,

- osoby o niskich kwalifikacjach, tj. posiadające wykształcenie do ISCED 3 włącznie (do poziomu wykształcenia ponadgimnazjalnego włącznie) – 50% grupy docelowej.

 

Zaplanowane dla Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku formy wsparcia, dla 110 uczestników i uczestniczek projektu:

1. Organizacja prac interwencyjnych – 70 osób,

2. Organizacja staży - 40 osób.

 

Dodatkowo, na etapie rekrutacji do projektu, wszyscy uczestnicy objęci zostaną kompleksową usługą pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego wraz z Indywidualnym Planem Działania.

 

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez uczestników i uczestniczki przedsięwzięcia. Projekt zakłada:

  •  dla osób długotrwale bezrobotnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35%,
  •  dla osób o niskich kwalifikacjach – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 36%.

 

Okres realizacji projektu: 01.03.2016 r. – 31.08.2017 r.

Wartość projektu ogółem: 1 938 920,59 zł,

w tym środki UE: 1 648 082,50 zł,

wkład własny Lidera i Partnera projektu: 107 688,00 zł.

 

 

Ważne!

Wsparcie EFS w przypadku osób bezrobotnych ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, jest ukierunkowane na podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem i będzie wiązało się z przejściem z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu ubezpieczeń społecznych (ZUS).

W przypadku odmowy przejścia z KRUS na ZUS, poniesione koszty w ramach wsparcia EFS nie mogą zostać uznane za kwalifikowalne w ramach projektu, a tym samym nie ma możliwości udzielenia takiego wsparcia.

 

 

 

Biuro Projektu w Powiatowy Urzędzie Pracy w Białymstoku:

ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, pok. 312, tel. 85 747 38 39

Staże: pok. 307A, tel. 85 747 38 09

Prace interwencyjne: pok. 308, tel. 85 747 38 48

 

Nazwa dokumentu: Rozwój – Praca – Odpowiedzialność RPOWP na lata 2014-2020 (2016/2017 r.)
Osoba, która wytworzyła informację: Agata Kuryga
Osoba, która odpowiada za treść: Agata Kuryga
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Krysiuk
Data wytworzenia informacji: 2016-03-07 13:30:21
Data udostępnienia informacji: 2016-03-07 13:30:21
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-11 13:52:17

Wersja do wydruku...

corner   corner