logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Majątek Urzędu
minus Sprawozdanie finansowe Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 FILIA PUP W ŁAPACH
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
 CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
 AKTUALNOŚCI
plus Informacja o sytuacji na rynku pracy PUP w Białymstoku
 ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
minus Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
 PROJEKTY Z EFS
minus Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (V) RPOWP na lata 2014-2020
minus Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (V)
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP
 ŚRODKI PFRON
minus Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 BEZROBOTNY W URZĘDZIE
minus Informacja i Rejestracja
plus Świadczenia -Zasiłki
minus Poradnictwo Zawodowe
minus Pośrednictwo Pracy
plus Szkolenia
minus Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.
minus Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
plus Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia
minus Zaświadczenia-Kapitał początkowy
 EURES
minus Sieć Eures
 PRACODAWCA W URZĘDZIE
plus Pośrednictwo Pracy
minus Szkolenia
minus PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
minus Refundacje
   minus Prace Interwencyjne
   minus Roboty Publiczne
   minus Program Aktywizacja i Integracja w 2015 roku - Białystok
   minus Prace społecznie użyteczne
   minus Refundacja podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy
   minus Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia
   minus Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia - pierwsza praca
   minus Składki na ubezpieczenie społeczne członków spółdzielni socjalnej
   minus Zatrudnienie wspierane
minus Staż
plus Dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy lub bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną
plus Bony – Informacja dla Pracodawców
minus Dofinansowanie wyposażenia nowo otwartego Akademickiego Biura Karier
minus Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus USŁUGI SZKOLENIOWE
plus USŁUGI SPOŁECZNE
plus POZOSTAŁE USŁUGI
plus DOSTAWY
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 000 EURO
 OFERTY PRACY
minus Oferty - PSZ
 POMOC PUBLICZNA
minus Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej
 ZAŁATWIANIE SPRAW
minus Załatwianie spraw
 KONTROLE
minus Kontrole
 REJESTRY, EWIDENCJE, DECYZJE
minus Rejestry i Ewidencje
minus Decyzje
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej.

Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy - oznacza zorganizowanie przez pracodawcę nowego stanowiska pracy w wyniku zakupienia sprzętu lub brakujących elementów niezbędnych do wykonywania pracy na tym stanowisku.

Starosta (oznacza Dyrektora PUP, który działa w imieniu Starosty) może zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, producentowi rolnemu, niepublicznemu przedszkolu i niepublicznej szkole koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia.

O refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy może ubiegać się podmiot, który:

1) nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez podmiot, przedszkole lub szkołę, bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn nie dotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji,

2) prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, z tym że do okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej, a w przypadku przedszkola lub szkoły – prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,

3) nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych,

4) nie zalega w dniu złożenia wniosku z opłacaniem w terminie innych danin publicznych,

5) nie posiada w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,

6) nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca1997 r. – Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661, z późn. zm.),

7) nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu Komunikatu Komisji - Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2) w związku z komunikatem Komisji dotyczącym przedłużenia okresu ważności Wytycznych Wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 156 z 09.07.2009, str. 3)[1],
 
[1] Komisja uważa przedsiębiorstwo za zagrożone, jeżeli ani przy pomocy środków własnych, ani środków, które mogłyby uzyskać od właścicieli/akcjonariuszy lub wierzycieli, nie jest ono w stanie powstrzymać strat, które bez zewnętrznej interwencji władz publicznych prawie na pewno doprowadzą to przedsiębiorstwo do zniknięcia z rynku w perspektywie krótko- lub średnioterminowej. Z zasady i niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, jest ono w szczególności uznane za zagrożone w następujących okolicznościach: a) w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością , jeżeli ponad polowa jej zarejestrowanego kapitału została utracona, w tym ponad jedna czwarta tego kapitału w okresie poprzedzających 12 miesięcy, lub b) w przypadku spółki, której przynajmniej niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za długi spółki, jeżeli ponad polowa jej kapitału według sprawozdania finansowego została utracona, w tym ponad jedna czwarta w okresie poprzedzających 12 miesięcy, lub c) niezależnie od rodzaju spółki, jeżeli spełnia ona kryteria w prawie krajowym w zakresie podlegania zbiorowej procedurze upadłościowej. Nawet gdy nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w pkt a, b, c, przedsiębiorstwo może nadal być uznane za zagrożone, w szczególności gdy występują typowe oznaki, takie jak rosnące straty, malejący obrót, zwiększenie się zapasów, nadwyżki produkcji, zmniejszający się przepływ środków finansowych, rosnące zadłużenie, rosnące kwoty odsetek i zmniejszająca się lub zerowa wartość aktywów netto. W niektórych poważnych przypadkach, przedsiębiorstwo może już znajdować się w sytuacji niewypłacalności lub być przedmiotem zbiorowego postępowania upadłościowego prowadzonego zgodnie z prawem krajowym. W tej ostatniej sytuacji, niniejsze wytyczne stosuje się do każdej pomocy przyznanej w kontekście takiej procedury, która prowadzi do utrzymania przedsiębiorstwa na rynku. W każdym przypadku przedsiębiorstwo zagrożone kwalifikuje się do pomocy tylko wtedy, gdy ewidentnie nie może odzyskać płynności dzięki środkom własnym lub środkom uzyskanym od właścicieli/akcjonariuszy lub ze źródeł rynkowych.

8) nie toczy się w stosunku do niego postępowanie upadłościowe i nie był zgłoszony przez wnioskodawcę wniosek o likwidację,

9) nie otrzymał decyzji Komisji Europejskiej o obowiązku zwrotu pomocy uzyskanej w okresie wcześniejszym uznającej pomoc za niezgodną z prawem i wspólnotowym rynkiem,

10) zapoznał się z Regulaminem Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku dotyczącym refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,

11) złoży kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek.

Procedura ubiegania się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy:

KROK 1

Zapoznaj się z Regulaminem udzielania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej.

KROK 2

Złóż kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek wraz z Załącznikiem nr 1. Odpowiedź o jego rozpatrzeniu otrzymasz w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

KROK 3

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku – dopełnij formalności związanych z zabezpieczeniem zwrotu środków oraz dostarcz wymagane dokumenty.

KROK 4

Podpisz umowę o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

KROK 5

Dokonaj z własnych środków, w terminie 30 dni od daty podpisania umowy, zakupów związanych z tworzonym stanowiskiem pracy. Złóż rozliczenie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy.

KROK 6

Udostępnij pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku zakupione wyposażenie w celu potwierdzenia utworzenia stanowiska pracy.

KROK 7

Zatrudnij osobę bezrobotną, skierowaną przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku.

PAMIĘTAJ! Stanowisko musi być utrzymane przez okres co najmniej 24 miesięcy.

KROK 8

W terminie 14 dni od daty zatrudnienia skierowanej osoby bezrobotnej otrzymasz refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

 

Refundacja dokonywana podmiotowi stanowi pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu  o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) i są udzielane zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami.

Refundacja dokonywana producentowi rolnemu stanowi pomoc de minimis w sektorze rolnym w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) i jest udzielana zgodnie z przepisami tego rozporządzenia.

Refundacja dokonywana przedszkolu lub szkole stanowi pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) i jest udzielana zgodnie z przepisami tego rozporządzenia; w przypadku gdy refundacja jest dokonywana jako wsparcie finansowe z Funduszu Pracy w celu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty – nie stanowi pomocy de minimis.

 

Podstawa prawna:

  1. Art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 1380)
  3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.).
  4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.).

 

Przyjmowanie wniosków, sporządzanie umów:

Dział Instrumentów Rynku Pracy

ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok

III piętro, pok. 306, tel. 85-747-38-08

Załączniki do pobrania: 2015-01-13 13:10:20 - Instrukcja wypełniania formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (159.66 kB)
2016-07-27 11:14:29 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (146.25 kB)
2018-08-01 09:19:50 - Regulamin udzielania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 2017.07 AKTUALNY (191.13 kB)
2018-08-01 09:20:24 - Załącznik nr 1 do umowy o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy 2018 (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) (120.00 kB)
2018-08-01 09:21:05 - Załącznik nr 1 do umowy o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy 2018 (Razem Przeciw Ograniczeniom - Współpraca zapewni Pracę) (94.00 kB)
2019-05-31 10:43:23 - Załącznik nr 1 do umowy o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy 2019 (58.50 kB)
2018-08-01 09:22:08 - Załącznik nr 2 do umowy o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy 2018 (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) (98.00 kB)
2018-08-01 09:22:34 - Załącznik nr 2 do umowy o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy 2018 (Razem Przeciw Ograniczeniom - Współpraca zapewni Pracę) (71.00 kB)
2018-08-01 09:22:57 - Załącznik nr 2 do umowy o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy 2018 FP (42.50 kB)
2018-08-01 09:23:44 - Załącznik nr 3 do umowy o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy 2018 FP (33.00 kB)
2018-08-01 09:24:10 - Załącznik nr 3 do umowy o refundacje kosztów wyposażenia stanowiska pracy - oświadczenie o kwalifikowalności VAT 2018 (Razem Przeciw Ograniczeniom - Współpraca zapewni Pracę) (59.28 kB)
2018-08-01 09:24:30 - Załącznik nr 3 do umowy o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy - oświadczenie o kwalifikowalności VAT 2018 (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) (95.35 kB)
2018-08-01 09:24:58 - Załącznik nr 4 do umowy o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy 2018 (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) (91.50 kB)
2018-08-01 09:25:16 - Załącznik nr 4 do umowy o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy 2018 (Razem Przeciw Ograniczeniom - Współpraca zapewni Pracę) (66.50 kB)
2019-04-25 11:55:28 - Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska prac (236.00 kB)

Ilość odwiedzin: 29194
Nazwa dokumentu: Refundacja podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy
Osoba, która wytworzyła informację: Krystyna Gaca
Osoba, która odpowiada za treść: Krystyna Gaca
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Krysiuk
Data wytworzenia informacji: 2008-04-24 10:25:49
Data udostępnienia informacji: 2008-04-24 10:25:49
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-31 10:53:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner